Blog - Digido

Postiwyd - 18-06-2015

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau / Research

Anthem i’r Wladfa?

Darganfyddwyd y cân ar diwedd hen pamffled o 1875

Darganfyddwyd y cân ar diwedd hen pamffled o 1875

Mae eleni’n nodi 150 mlynedd ers i’r Gymru hwylio i Batagonia yn Ne America i chwilio am fywyd gwell. I ddathlu sefydliad Y Wladfa mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi curadu arddangosfa o’r enw ‘Gwladfa’ sy’n cynnwys archifau, llawysgrifau, ffotograffau a gweithiau celf o gasgliadau’r Llyfrgell. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys Beibl Cymraeg a gludwyd i Batagonia ar fwrdd y Mimosa ym 1865. Fel Wicipediwr Preswyl yn y Llyfrgell rwyf wedi bod yn gweithio ar ddigwyddiad ‘Golygathon’ i wella cynnwys Wicipedia sy’n ymwneud â’r Wladfa, a hefyd , ar y cyd â Chasgliad y Werin Cymru, i wahodd y cyhoedd i rannu hen ddogfennau a lluniau yn ymwneud â’r Wladfa.

Wrth i mi gasglu deunydd ymchwil yn barod ar gyfer y digwyddiad, deuthum ar draws hen bamffled o’r enw ‘Adroddiad y Parch. D. S. Davies am Sefyllfa y Wladfa Gymreig’ ble mae’r awdur yn adrodd ar gyflwr amaethyddiaeth, y bywyd gwyllt, anifeiliaid, crefydd, a phob agwedd o fywyd yn y Wladfa. Mae’r pamffled, dyddiedig 1875 yn ddarn clir o bropaganda gyda’r nod o annog rhagor o bobl i ymfudo. Ar ddiwedd yr adroddiad, dan y teitl “Gwlad Newydd y Cymry” mae yna gân, a briodolir i ŵr o’r enw Lewis Evans, bardd, telynor, ac un o’r ymsefydlwyrCymreig cyntaf i ymfudo i Batagonia. Yr wyf yn adnabod y gân ar unwaith. Wedi ei seilio ar gân boblogaidd Evan James sef “Hen Wlad Fy Nhadau”, mae fersiwn Y Wladfa yn dechrau ‘Y Mae Patagonia yn anwyl I mi’ ac yn cloi gyda ‘O! bydded I’r Wladfa barhau’. Mae’r darn yn disgrifio harddwch yr afon Camwy a’r ‘Andes wen fawr’.

Mae’r darn yn cael ei gyflwyno yn yr adroddiad fel cân ar gyfer cenedl Gymreig newydd – anthem “Genedlaethol”. Ac mae hyn yn 1875, 30 mlynedd cyn i’r cyfansoddiad gwreiddiol gael ei chanu cyn gêm bêl-droed neu rygbi rhyngwladol. Erbyn 1875 roedd “Hen Wlad Fy Nhadau” yn gân boblogaidd yn eisteddfodau a digwyddiadau cymdeithasol eraill, ond mae’r darganfyddiad yma yn awgrymu fod rhai yn barod yn gweld y gân fel anthem “genedlaethol”. Hyd yn hyn ni allaf ddod o hyd i gyfeiriad arall i’r anthem ac mae’n ymddangos ei fod wedi ei golli mewn hanes ers dros 100 mlynedd, hyd nes ei ailddarganfod yn ddiweddar. Yn Amlwg ni fu i’r darn gwladgarol erioed lwyddo ym Mhatagonia, ble mae’r gymuned Gymraeg dal yn canu “Hen Wlad Fy Nhadau”.

Mae’r darganfyddiad yn rhoi i ni gipolwg diddorol i mewn i fywydau’r ymsefydlwyr cynnar arloesol. Mae’r gân yn portreadu pobl yn dathlu sylfaen cenedl wirioneddol Gymreig, yn rhydd o’r ormes hanesyddol o’u traddodiad, iaith a diwylliant.

 

Jason Evans

Tagiau: , , ,

Postiwyd - 15-06-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Amddiffynnydd y Brenin Arthur yn dychwel i’r gad

Mae llyfr gan un o amddiffynwyr mwyaf glew y Brenin Arthur ar fin cael ei ail gyhoeddi, a hynny dros 400 mlynedd ar ôl ei ymddangosiad cyntaf.

Cyhoeddwyd Historiae Britannicae Defensio (‘Amddiffyniad Hanes Prydain’), gwaith Lladin gan Syr Siôn Prys o Aberhonddu am y tro cyntaf yn 1573. Roedd yn amddiffyniad eofn i’r stori am darddiad chwedlonol y Cymry a adroddwyd yn wreiddiol gan Sieffre o Fynwy yn y ddeuddegfed ganrif. Honnai Sieffre fod modd olrhain hanes Cymru yn ôl i Frutus o Gaerdroea yn yr unfed ganrif ar ddeg Cyn Crist.

Yn 1534, cyhoeddodd dyneiddiwr Eidalaidd o’r enw Polydore Vergil gyfrol ag iddi’r teitl Anglica Historia (‘Hanes Lloegr’), oedd yn cynnwys ymgais – lwyddiannus fel mae’n digwydd – i fwrw amheuaeth ar eirwiredd y fytholeg Gymreig. Amheuai fodolaeth hanesyddol arwyr y Cymry, gan gynnwys y Brenin Arthur. Un a safodd a derbyn yr her i amddiffyn y traddodiad brodorol oedd Syr Siôn Prys, twrnai a gweinyddwr fu’n diddymu mynachlogydd yn Lloegr ar ran Thomas Cromwell a’r Brenin Harri VIII, ac a oedd yn gryn ysgolhaig. Fe luniodd ei amddiffyniad gofalus mewn modd tra fforensig.

Dechreuodd Prys ysgrifennu ei Defensio yn ystod y 1540au, gan seilio llawer o’i ddadleuon ar y llawysgrifau Cymraeg hynny yr oedd wedi eu gweld, neu a oedd yn ei feddiant. Yn eu mysg yr oedd Llyfr Du Caerfyrddin, y llawysgrif honno o’r drydedd ganrif ar ddeg sydd bellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac sy’n cynnwys rhai o’r cyfeiriadau cynharaf at Arthur a Myrddin. Er ei fod yn ofalus i beidio honni fod pob gair o’r chwedlau am Arthur a Brutus yn wir, daliai Prys mai gwan oedd dadleuon y dyneiddiwr Eidalaidd a’i debyg, gan na allent ddarllen ffynonellau’r Cymry eu hunain. I Prys, roedd y ffynonellau hyn yn profi fod Arthur yn gymeriad hanesyddol real.

Bu farw Syr Siôn Prys yn 1555, heb weld cyhoeddi ei waith, ond gadawodd ei lawysgrif i’w fab Richard (a enwyd ar ôl nai i Cromwell). Ef aeth ati i gyhoeddi’r Defensio yn 1573, a gellir dweud i’r gyfrol ennyn diddordeb newydd yn hanes Cymru, a hynny ar sail astudiaeth fanylach o darddellau dogfennol. Yn ei sgil, bu mytholeg Sieffre o Fynwy o bwys mawr yng ngolwg cenedlaethau o ysgolheigion Cymreig, gan gynnwys Charles Edwards, Robert Vaughan a Theophilus Evans.

Dros bedwar can mlynedd yn ddiweddarach, ac i gyd-fynd â thymor ac arddangosfa ar Syr Siôn Prys a’i waith yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, fe gyhoeddir yr Historiae Britannicae Defensio eto, ond y tro hwn ynghyd â chyfieithiad i’r Saesneg. Mae un o’n hysgolheigion cyfoes praffaf, yr Athro Ceri Davies, Athro Emeritws yn y Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, wedi golygu a chyfieithu’r gwaith, ac wedi ychwanegu cyflwyniad a nodiadau er mwyn gosod y Defensio yn ei gyd-destun priodol.

 

Bydd y gyfrol hon o 390 tudalen yn cael ei lansio, yn dilyn darlith gan yr Athro Davies, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, 20 Mehefin.

Wythnos yn ddiweddarach, ar 27 Mehefin, bydd arddangosfa Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf yn dod i ben.

Maredudd ap Huw

Postiwyd - 20-05-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau

I Batagonia – 150 mlynedd ers sefydlu’r Wladfa

Gosod carreg sylfaen adeilad Cymdeithas Dewi Sant, Trelew 1910

Yr wythnos hon bydd arddangosfa yn agor yn y Llyfrgell Genedlaethol i gofnodi 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn Ne America. Ar 28 Mai, hwyliodd grwp o tua 150 o ymfudwyr am Batagonia ar fwrdd cliper te o’r enw Mimosa gyda’r amcan o sefydlu cymuned hunanlywodraethol ble byddai iaith a diwylliant y Cymry yn ffynnu. Mae eu hanes yn rhyfeddol ac wedi bod yn destun edmygedd, ysbrydoliaeth ac ambell i ddadl ymhlith y Cymry ers cenedlaethau.

 

Yr Arddangosfa

Mae’r hanes hwn yn cael ei gyflwyno yn yr arddangosfa ‘Gwladfa’ sy’n agor yn y Llyfrgell ar 23 Mai. Bydd yr eitemau sy’n cael eu harddangos yn cynnwys archifau, llawysgrifau, ffotograffau a gweithiau celf o gasgliadau’r Llyfrgell. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys Beibl Cymraeg a gludwyd i Batagonia ar fwrdd y Mimosa ym 1865 ac sydd ar fenthyciad tymor byr yn y Llyfrgell am gyfnod yr arddangosfa yn unig.

Golygathon a Dewch-da-chi

Ar 19 Mehefin, bydd y Llyfrgell hefyd yn leoliad ar gyfer digwyddiad golygathon a dewch-da-chi, ble gall cyfranogwyr ddod â delweddau neu ddogfennau sy’n ymwneud â’r Cymry ym Mhatagonia ac/neu ychwanegu a gwella gwybodaeth am y Wladfa ar Wikipedia a Chasgliad y Werin. Bydd arbenigwyr wrth law i ddarparu deunydd cynradd ac i gynorthwyo gyda golygu ac ychwanegu delweddau i’r gwefannau hyn. Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, pwyswch yma.

Adnoddau LlGC ar y Cymry ym Mhatagonia

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd rai adnoddau arlein i’ch helpu i ddarganfod mwy am hanes y Cymry ym Mhatagonia.

Os nad oeddech yn ymwybodol o’r cysylltiad hwn rhwng Cymru a Phatagonia ac ddim yn mynd i allu dod i’r arddangosfa yn y Llyfrgell, mae hanes y Wladfa wedi ei gyflwyno trwy gyfres o erthyglau ar Glaniad, gwefan deirieithog a gafodd ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac a lansiwyd yn 2007.

Ceir rhestr faith o lyfrau ac erthyglau perthnasol ar wefan y Llyfrgell. Mae rhifynnau o’r Drafod, cyfnodolyn Cymraeg ei iaith a gyhoeddwyd ym Mhatagonia, ar gyfer y cyfnod rhwng 1913 a 1919 hefyd i’w ganfod yn yr adnodd Papurau Newydd Cymru Ar-lein . Mae hefyd gyfoeth o archifau a llawysgrifau yng nghasgliadau’r Llyfrgell.

Mae nifer o ddogennau archifol (o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol, Prifysgol Bangor ac amgueddfeydd Gaiman a Threfelin ym Mhatagonia) wedi eu digido ac i’w canfod ar wefan Glaniad a Chasgliad y Werin Cymru.

Postiwyd - 30-03-2015

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Codi bwganod, ac atgyfodi’r gorffennol

Un o dudalennau addurnedig y llawysgrif.

Un o dudalennau addurnedig y llawysgrif.

Mae gwaith ymchwil a delweddu newydd ar un o lawysgrifau canol-oesol pwysicaf Cymru wedi arwain at ymddangosiad drychiolaethau rhyfedd a llinellau o farddoniaeth newydd ar y memrwn hynafol, arysgrifau oedd wedi eu dileu rywbryd yn y gorffennol.

Dyddia Llyfr Du Caerfyrddin yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru o’r flwyddyn 1250, a hi yw’r llawysgrif Gymraeg gynharaf a feddwn. Mae’r gyfrol yn cynnwys rhai o’r cyfeiriadau cynharaf at y Brenin Arthur a Myrddin.

Er i ysgolheigion astudio cynnwys y gyfrol ers degawdau, a sylweddoli ei phwysigrwydd, mae gwaith newydd gan fyfyrwraig PhD o Brifysgol Caergrawnt yn taflu goleuni newydd ar farddoniaeth y Llyfr Du. Cred Myriah Williams a’i chyfarwyddwr, yr Athro Paul Russell o Adran Eing-Sacsoneg, Norseg a Chelteg Caergrawnt fod un o berchnogion y Llyfr Du yn oes y Tuduriaid, sef gŵr o’r enw Jaspar Gryffyth o Ruthun yn ôl pob tebyg, wedi mynd ati’n fwriadol i ddileu o’r gyfrol gerddi ychwanegol, darluniau a nodiadau ymyl-y-ddalen. Roedd y darnau hyn wedi eu hychwanegu at y gyfrol tros y blynyddoedd wrth i’r llawysgrif dreiglo o law i law.

Datgelu ysgrifen a darlun dan olau Uwch Fioled (f. 39v).

Datgelu ysgrifen a darlun dan olau Uwch Fioled (f. 39v).

Trwy ddefnyddio cyfuniad o oleuni uwch-fioled a meddalwedd golygu lluniau, mae’r ymchwilwyr wedi mynd dan groen ymgais y perchennog Tuduraidd i gael gwared ar ychwanegiadau i’r llawysgrif. Trwy wneud hynny maent wedi dod a lluniau a darnau o farddoniaeth i’r golwg unwaith eto, cerddi unigryw nad ydynt wedi eu cadw mewn llawysgrifau eraill.

Bydd Williams a Russell yn traddodi darlith yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddydd Mercher fel rhan o dymor arddangosfa ar fywyd a gwaith Syr Siôn Prys, un o gyn-berchnogion y Llyfr Du. Yn y ddarlith, byddant yn datgelu rhai o’u darganfyddiadau, ac yn pwysleisio’r angen i barhau i astudio’r llawysgrif.

Dywedodd y Dr Aled Gruffydd Jones, Llyfrgellydd a Phrif Weithredwr y Llyfrgell Genedlaethol: “Mae’r darganfyddiad newydd hwn yn hynod gyffrous, ac yn dangos pa fath o ddarganfyddiadau y gellir eu gwneud ymysg hen gasgliadau, a chasgliadau newydd yma yn Aberystwyth. Rydym yn falch o fod yn rhan o’r ymchwil arloesol hwn, a rhannwn falchder tîm Caergrawnt yn eu darganfyddiad.”

Gellir gweld Llyfr Du Caerfyrddin yn arddangosfa gyfredol y Llyfrgell Genedlaethol, ‘Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf’, hyd at 27 Mehefin 2015.

Cynhelir gweithdy NeDiMAH ar ‘New methods of manuscript imaging and analysis’ yn y Llyfrgell ar 31 Mawrth-1 Ebrill 2015.

Maredudd ap Huw

Postiwyd - 16-03-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Holl synnwyr Pen Cymro ynghyd – am y tro cyntaf erioed

Poster cynhadleddDdydd Mercher (18 Mawrth), bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal ei gynhadledd hanes cyntaf, a hynny yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gyda llawer wedi darogan mai ‘Coleg William Salesbury’ fyddai enw’r Coleg Cymraeg, a chyda’r sefydliad bellach yn cynnig ‘Ysgoloriaeth William Salesbury’, mae’n briodol mai ar Ddadeni cyfnod y Tuduriaid y bydd y gynhadledd.

Roedd i William Salesbury ddylanwad arbennig ar y Dadeni Dysg yng Nghymru, a hynny trwy gyfrwng ei weithiau cyhoeddedig Cymraeg, megis Oll Synnwyr Pen Kembero Ygyd (1547) a Ban Wedi i Dynny (1550), a’i gyfieithiadau o’r ysgrythurau yn Kynniver Llith a Ban (1551), Llyfr Gweddi Gyffredin (1567) ac wrth gwrs y Testament Newydd (1567).

Bydd y gynhadledd yn ail-gloriannu dylanwad Salesbury ar y Dadeni Dysg yng Nghymru, ac yn edrych hefyd ar rai o’i gyfoeswyr, megis Elis Gruffydd (‘Y Milwr o Galais’), a Siôn Prys, yr olaf yn wrthrych arddangosfa gyfredol y Llyfrgell – ‘Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf’. Bu Prys yn gwasanaethu Thomas Cromwell yn niddymiad y mynachlogydd, a hefyd yn gyfrifol am gyhoeddi’r llyfr Cymraeg cyntaf oll yn 1546, sef Yny lhyvyr hwn. Ef hefyd ddiogelodd Lyfr Du Caerfyrddin, ein llawysgrif Gymraeg gynharaf.

Yn ôl Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol, y Dr Aled Gruffydd Jones: ‘Mae’n wych o beth fod dau o sefydliadau dysg y genedl – y Coleg Cymraeg a’r Llyfrgell Genedlaethol – yn cydweithio i edrych o’r newydd ar gyfnod eithriadol bwysig yn ein hanes â’n llên. Edrychwn ymlaen at groesawu cenhedlaeth newydd o ysgolheigion brwdfrydig i ddilyn yn ôl traed y meistri.’

Sphere of the worldI gyd-fynd â’r gynhadledd, bydd y Llyfrgell Genedlaethol yn arddangos holl weithiau cyhoeddedig William Salesbury am y tro cyntaf erioed, arddangosfa fechan undydd sydd bellach yn bosibl yn sgil llenwi’r bwlch olaf yng nghasgliad y Llyfrgell. Prynwyd The descripcion of the sphere or frame of the worlde (tua 1550), cyfieithiad i’r Saesneg gan Salesbury o waith y Groegwr Proclus, mewn arwerthiant yn Llundain yn 2007. Roedd y copi wedi ei adael gan Syr John Williams ar silffoedd Castell Shirburn, swydd Rhydychen, pan brynodd y casglwr hwnnw’r llyfrau Cymraeg enwog oddi yno tua 1899. Cywirwyd y camgymeriad, a bellach mae’r gyfrol wedi ei diogelu gyda thrysorau eraill o waith Salesbury yn Aberystwyth.

 

Er mai ar gyfer myfyrwyr yn bennaf y bydd y gynhadledd, bydd modd i’r cyhoedd hefyd fynychu, a gweld y llyfrau, trwy gysylltu â Siôn Jobbins ar 01970 628293 neu s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk.

Bydd arddangosfa’r Llyfrgell, Llenor a lleidr?: Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf, ar agor o 31 Ionawr – 27 Mehefin 2015.

Maredudd ap Huw

Postiwyd - 11-03-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau

Swyn y Storïwr

T. Llew Jones

Portread o T. Llew Jones gan Ron Davies, © Ystâd Ron Davies Estate

Ers yr 1950au mae plant Cymru wedi cael y fraint o ddod i ’nabod cymeriadau fel Twm Siôn Cati, Barti Ddu, Harri Morgan a Tim Boswell. Ond tybed ydych chi’n ’nabod y dyn tu ôl i’r cymeriadau?

Eleni yw blwyddyn canmlwyddiant brenin llenyddiaeth i blant, T. Llew Jones, a dros y misoedd diwethaf rydyn ni wedi bod wrthi’n creu arddangosfa sy’n dathlu ei fywyd a’i waith. Fel awdur llyfrau plant yr oeddwn i’n ’nabod T. Llew Jones, ond wrth fynd ati i guradu’r arddangosfa fe ddes i i ddysgu ei fod e’n llawer mwy na hynny.

’Nôl ym mis Ionawr fe ges i’r fraint o ymweld â hen gartref T. Llew Jones ym Mhontgarreg er mwyn dewis a dethol rhai eitemau personol i’w cynnwys yn yr arddangosfa. Wrth siarad ag aelodau o deulu T. Llew, chwilota trwy’r deunydd personol a darllen drwy’i ddyddiaduron sydd yma yn y Llyfrgell, fe ddaeth yn amlwg i mi ei fod e’n gymeriad diddorol tu hwnt.

T.LlewJones

T. Llew Jones yn cael ei gadeirio yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 1958.
Geoff Charles, ©LlGC

A wyddoch chi ei fod e’n chwaraewr gwyddbwyll a chriced cystadleuol iawn ac yn hoff iawn o wylio Cymru’n chwarae rygbi? Neu beth am ei lwyddiant fel bardd ac iddo ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwy flynedd yn olynol? Oeddech chi’n gwybod ei fod yn treulio llawer o’i amser yn ymchwilio i hen draddodiadau a llên gwerin Geltaidd a byd eang? Na? Wel dyma’ch cyfle i ddysgu mwy am T. Llew Jones – y llenor a’r dyn.

Arddangosfa Swyn y Storiwr

Bydd cyfle i weld dyddiaduron T. Llew, llawysgrifau o rhai o’i weithiau, casgliad o ffotograffau personol ac eitemau ar fenthyg oddi wrth y teulu, sy’n cynnwys y bwrdd gwyddbwyll y bu T. Llew yn treulio oriau yn chwarae arno a’r goron yr enillodd yn Eisteddfod Talgarreg yn 1947. Mae arddangosfa Swyn y Storïwr: Canmlwyddiant T. Llew Jones ar agor tan Chwefror 2016, dydd Llun i Sadwrn o 09:30 tan 16:30.

Postiwyd - 20-02-2015

Casgliadau / Digido / Gwasanaethau Darllenwyr

Cofio Joseph Parry

Joseph ParryAr ddydd Sadwrn, 21 Chwefror 1903 cynhaliwyd angladd Dr Joseph Parry, y ‘bachgen bach o Ferthyr’. Amcangyfrifid i oddeutu 7000 o alarwyr ddod ynghyd i’r gwasanaeth a gynhaliwyd yng nghapel Cynulleidfaol Christ Church ym Mhenarth cyn symud ymlaen i fynwent Sant Augustine. Yn ôl anerchiad a draddodwyd yn y gwasanaeth gan y Parchedig H. Elvet Lewis, Llundain, dywedodd nad oedd yn bosibl claddu cerddor am fod caniadau cerddor yn ei ddal yn fyw, a byddai i’r gerddoriaeth a gyfansoddodd Joseph Parry nid yn unig fyw yng nghof y genhedlaeth honno, ond arwain i fyny at feddyliau uwch a melysach mewn cenedlaethau i ddod.

 

Ganed ym Merthyr Tudful yn 1841 ac ar ôl treulio cyfran o’i blentyndod yn gweithio mewn pwll glo ac yng ngwaith haearn Cyfarthfa, ymfudodd gyda’i deulu yn 13 oed i Danville, Pensylfania lle bu’n gweithio mewn melin haearn. Dychwelodd i Brydain gan astudio yn y Royal Academy of Music ac ef oedd y Cymro cyntaf i dderbyn gradd Mus.Bac. o Brifysgol Caergrawnt. Fe’i penodwyd yn 1874 yn Athro Cerddoriaeth cyntaf Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac yn ddiweddarach bu’n gweithio yn Abertawe a Chaerdydd.

 

Roedd yn gyfansoddwr toreithiog, a’i gynnyrch yn cynnwys caneuon, cytganau, anthemau, tonau, gweithiau offerynnol, oratorïau ac operâu, gyda Blodwen yn un ohonynt, sef yr opera gyntaf yn y Gymraeg. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gartref i ddegau o lawysgrifau cerddoriaeth Joseph Parry ac mae gwaith yn cymryd lle ar hyn o bryd i baratoi detholiad bychan o’r sgoriau cerddorol hyn ar gyfer eu delweddu maes o law’r flwyddyn hon.

 

Fodd bynnag, os nad ydych yn medru aros tan hynny i weld fersiynau digidol o ambell i sgôr nodiant yn llaw Pencerdd America ac yn dymuno cael blas ar fywyd y cerddor, gellir cymryd mantais ar ambell i adnodd sy’n bodoli eisoes ar-lein gan y Llyfrgell. Gellir darllen ei gofnod bywgraffyddol ar wefan Y Bywgraffiadur Cymreig neu mi allwch ddarllen cannoedd o erthyglau sy’n cyfeirio ato trwy chwilio ar wefan Papurau Newydd Cymru Arlein. Er enghraifft, wrth chwilio am ‘Joseph Parry’ a chyfyngu eich dyddiadau i 1903 gellir dod ar draws nifer o erthyglau sy’n adrodd hanes ei farwolaeth a’i gladdedigaeth 112 o flynyddoedd yn ôl.

 

Wrth chwilio amdano ar gatalog e-Adnoddau’r Llyfrgell sy’n cynnwys eitemau o gasgliadau’r Llyfrgell sydd eisoes wedi’u digido, gellir darganfod ambell i ffotograff ohono gan John Thomas. Ac ar wefan Casglu’r Tlysau (rhan o Casgliad y Werin Cymru bellach) gellir bodio trwy daflen angladd Joseph Parry er mwyn cael gweld pa emynau a ganwyd yn y gwasanaeth.

 

Os nad yw hyn yn eich digoni, cofiwch y gellir dod yma i ddarllen y llawysgrifau a’r llythyrau yn Ystafell Ddarllen y De, dim ond i chi wneud cais am docyn darllen cyn hynny. Gellir darllen drafft o hunangofiant Joseph Parry yn ei law ei hun trwy archebu NLW MS 9661D fel man cychwyn!

 

D. Rhys Davies

Postiwyd - 27-01-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau

Dirgelwch yr wythfed Gorchymyn coll

Yny lhyvyr wyneb ddalenPam tybed y bu i awdur y llyfr Cymraeg cyntaf hepgor yr wythfed o’r Deg Gorchymyn (‘na ladrata’) o’i gyfrol? A oedd Siôn Prys, awdur Yny lhyvyr hwnn, yn dioddef o gydwybod euog? Oedd hwn yn gamgymeriad bwriadol?

Yny lhyvyr hwnn oedd y llyfr cyntaf i’w argraffu yn y Gymraeg, a hynny yn 1546. Ynddo mae Siôn Prys yn arddangos rhai o flaenoriaethau pennaf y dyneiddwyr yng Nghymru a’u gofid am ddyfodol yr iaith. Ceir ynddo gymysgedd o’r wyddor, calendr, awgrymiadau garddwriaethol, a hanfodion y ffydd Gristnogol. Ond pam hepgor yr wythfed o’r Deg Gorchymyn?

Roedd i Siôn Prys ran amlwg yn niddymiad y mynachlogydd yn Lloegr dan Harri VIII, a thybir iddo fanteisio ar ei safle fel gwas sifil i gasglu llyfrgell ysblennydd o lawysgrifau a llyfrau printiedig, gan gynnwys yr enwog Lyfr Du Caerfyrddin. Tybed a dalodd yn onest am y cyfrolau hyn, neu a fu iddynt syrthio i’w boced er mwyn iddo eu ‘diogelu’ yn ei gartref yn Henffordd? Ai cymwynaswr neu ynteu leidr diegwyddor oedd Syr Siôn Prys?

Bydd rhai o’i drysorau i’w gweld mewn arddangosfa newydd – ‘Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf’ – yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng diwedd Ionawr a diwedd Mehefin, yn eu mysg bedair llawysgrif gadwynog o Eglwys Gadeiriol Henffordd, cyfrolau y gwyddom iddynt ddod o fynachlogydd a phriordai Aberhonddu, Henffordd a Chaerloyw.

Yn ôl Aled Gruffydd Jones, Llyfrgellydd a Phrif Weithredwr y Llyfgell Genedlaethol: ‘Mae hwn yn gyfle prin i weld cyfrolau sydd wedi eu cadwyno i silffoedd Henffordd ers canrifoedd, a hynny ochr-yn-ochr â thrysorau a ddiogelwyd yma yng Nghymru. Mae’n gyfle i holi hefyd am gymhellion un o arwyr y Gymraeg, ac un o gewri y Dadeni Dysg’.

Digidwyd Yny lhyvyr hwnn, a’i chyhoeddi o’r newydd arlein, i gyd-fynd â’r arddangosfa, a bydd cyfres o weithgareddau, gan gynnwys cynhadledd ac ysgol undydd yn rhan o’r tymor yn y Llyfrgell.

Dydd Mercher, 4 Chwefror, am 1.15 bydd Dr Eryn White o Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth yn taflu goleuni newydd ar ‘Syr Siôn Prys, y Dadeni, a’r diwylliant print yng Nghymru’, a hynny yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bydd arddangosfa ‘Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf’, ar agor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru o 31 Ionawr – 27 Mehefin 2015.

Postiwyd - 23-01-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau

Uffern o le

Mae rhigwm Eisteddfod o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn Saesneg, yn sôn am ymweliad y diafol ei hun â Glandŵr. Wrth iddo anadlu mwg ffwrneisiau’r gweithfeydd meddyliodd, “Ni allaf fod yn bell o gartref”!

 

Heddiw, ni all un ond dychmygu’r mwg a’r drewdod, ond cofiaf yn glir y golygfeydd o’r trên ar gyrion gorsaf Abertawe – tiroedd sorod cythreulig Glandŵr, y diffeithdir, ac Allt Cilfái, yn foel, heb goeden. Dyma’r etifeddiaeth hyll a gwenwynig a adawyd inni gan ddwy ganrif o weithgarwch diwydiannol dwys a llygredd enbyd.

 

Hwn oedd y pris dalodd Abertawe am fod ymhlith y pennaf o grudau’r Chwyldro Diwydiannol. Mae’r ardal bellach yn enwog am ei hanes o doddi metel a hefyd am fod yn brif ganolfan y byd ar gyfer cynhyrchu copr yn ystod y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dyma sut cafodd yr enw Copperopolis. Deilliodd llwyddiant y diwydiant copr o’r digonedd o lo a llafur lleol oedd gan Abertawe, ac oherwydd bod y diwydiant yn agos i haenau mwyn copr Cernyw, ac i afon fordwyol a hwylusai gludo’r mwyn yn syth i’r mwyndoddwyr, ar y dechrau o Gernyw ond, yn nes ymlaen, o wledydd tramor.

 

“Copper smelting houses near Swansea” gan Thomas Rowlandson

“Copper smelting houses near Swansea” gan Thomas Rowlandson

Dyma ddarlun, a brynwyd yn ddiweddar, gan Thomas Rowlandson mewn pen ac inc a dyfrlliw gyda chyffyrddiadau pensil, gyda’r arysgrif “Copper smelting houses near Swansea”. Darluniwyd yn Awst 1797, ac mae’n rhoi cipolwg ar ddechreuad diwydiannol y ddinas.

 

Mae Rowlandson yn darlunio mwg yn dod allan o ffwrneisiau copr yn ardal y Graig Wen ar lan ddwyreiniol Afon Tawe. Roedd mwyndoddwr y Graig Wen yn un o’r mwyndoddwyr cynharaf ac yn gweithredu o 1736 i 1924. Mae’r darlun hefyd yn dangos Camlas Smith, oedd newydd ei hadeiladu ac a roddai fynediad uniongyrchol i gyflenwadau o lo, a thu hwnt i’r afon, tir agored lle’r oedd gweithfeydd copr enfawr yr Hafod a Morfa ar fin cael eu hadeiladu a lle byddai cymunedau Glandŵr, Plas-marl a Threforys yn tyfu. Uwchben, ar y Clas, gwelir ‘Castell Morris’, ‘castell’ Cymreig anghonfensiynol, oedd mewn gwirionedd yn floc o fflatiau i weithwyr yn dyddio o tua 1775. Adfeilion ‘Castell Morris’ sydd bellach yn edrych dros y cwm.

 

Ar yr heol, yn nhu blaen y darlun, gwelir braslun pensil, egwan ac anghyflawn, sy’n dangos pobl, o bosib gyda cheffyl cwch camlas.

 

Mae darlun Rowlandson yn cynnwys gwybodaeth werthfawr. Dechreuodd y gwaith adfer a gwaredu’r diffeithdir diwydiannol o ddifrif yn ystod canol y 1960au, cyn i’r cysyniad o archaeoleg ddiwydiannol, a’r astudiaeth ohoni, ddatblygu’n llawn a chyn colli gweithfeydd y Graig Wen, safle oedd yn berffaith ar gyfer gwaith cadwraeth. Mae’r gwaith o adfer rhai o’r ychydig o adeiladau diwydiannol hanesyddol sydd ar ôl yn parhau, ond mae creiriau’r hen ddiwydiannau bellach yn rhai prin ymhlith y swyddfeydd, y siopau mân-werthu a’r cymdogaethau preswyl sydd yno heddiw.

 

Tra oedd yn Abertawe, aeth Rowlandson hefyd i’r Mwmbwls ac i Fae Caswell. Atgynhyrchwyd rhai o’r lluniau o’r ardal yn 1800 gan ei gyd-deithiwr Henry Wigstead, a’u cyhoeddi yn ei lyfr yntau, “Remarks on a Tour to North and South Wales”. Ar yr un adeg, darluniodd Rowlandson fannau eraill yng Nghymru a chymynroddwyd nifer o’i ddarluniau gwreiddiol cyfoes, yn arbennig o Eryri, Conwy a Llangollen, i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Syr John Williams, cymwynaswr mwyaf blaenllaw’r Llyfrgell.

 

Mae darlun Rowlandson i’w weld yn arddangosfa gyfredol y Llyfrgell, sef ‘Beth Sy’n Newydd?’, sy’n cynnwys rhai o’r derbyniadau diweddar.

 

Gwilym Tawy

Postiwyd - 20-01-2015

ArAgor / Casgliadau / Digido / Gwasanaethau Darllenwyr / Newyddion a Digwyddiadau / Research

Wicipediwr Preswyl – Sut fydd o’n gweithio.

Wicipedia yw un o’r gwefannau mwyaf poblogaidd yn y byd a’r fersiwn Gymraeg yw’r wefan Gymraeg fwyaf poblogaidd yn y byd o bell ffordd. Dyma’r gwyddoniadur mwyaf a grëwyd erioed, ac y mae’n cael i ysgrifennu gan y bobl ar gyfer y bobl. Gall unrhyw un olygu ac ychwanegu at gynnwys yr adnodd cyfoethog hwn.

 

Gyda chefnogaeth ariannol Wikimedia UK mae’r cysyniad o Wicipediwr Preswyl eisoes wedi profi ei werth mewn sefydliadau eraill megis y Llyfrgell Brydeinig, Llyfrgell Genedlaethol yr Alban ac Amgueddfa hanes naturiol. Nawr mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi penodi Wicipediwr Preswyl.

 

Bydd y cyfnod o breswylio yn rhedeg am flwyddyn gyda’r nod o adeiladu pontydd parhaol rhwng y Llyfrgell a Wicipedia. Bydd hyn yn rhoi llwyfan arall i ni  rannu ein casgliadau â’r byd, i wella maint ac ansawdd y cynnwys Wicipedia, yn enwedig yn yr iaith Gymraeg. Y gobaith yw, trwy gefnogi a chyfrannu at adnodd efo phroffil mor uchel y gallwn ddechrau sylweddoli uchelgais y Llyfrgell o ddarparu ‘Gwybodaeth i Bawb’ a bydd hyn yn ei dro yn denu pobl yn ôl at ein gwefan ac i’r Llyfrgell.

 

Bydd yr agwedd gyntaf o’r preswyliad yn canolbwyntio ar gynnig gweithdai i staff, fel y gallant ddod yn olygyddion Wicipedia eu hunain. Bydd cyfres o ddigwyddiadau o’r enw ‘Golygathonau’ hefyd yn cael eu trefnu, lle gall golygyddion gwirfoddol, o bob cefndir, ddod at ei gilydd a threulio diwrnod cyfan yn gwella’r cynnwys ar bwnc penodol, yn Gymraeg neu Saesneg (neu unrhyw iaith arall o’u dewis).

 

Bydd yr ail agwedd o’r cyfnod preswyl yn ymwneud â rhyddhau rhai o gasgliadau digidol y Llyfrgell ar drwyddedau agored fel y gellir eu llwytho i fyny i Wici-comin. Oddi yno gall unrhyw un ddefnyddio’r delweddau i wella cynnwys Wicipedia. Erbyn diwedd y cyfnod preswyl, y gobaith yw y bydd system fwy parhaol yn ei le, lle gall ein cyfryngau digidol gael eu rannu gyda Wicipedia fel mater o drefn.

 

O gywiro sillafu a gramadeg i greu erthyglau manwl, mae gan bawb ran i’w chwarae yn natblygiad Wicipedia fel porth i fywyd, diwylliant a hanes Cymru.

 

Jason Evans

← Older Posts Newer Posts →

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog