Blog

Postiwyd - 05-10-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Copenhagen a Chymru

Ar ddydd Mercher y 7fed o Hydref cynhelir y ddarlith wyddonol nesaf yn y gyfres sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur: Robert Hooke a gwyddoniaeth gynnar. Teitl y ddarlith yw Copenhagen a Chymru a bydd Yr Athro Gareth Ffowc Roberts a’r Dr Rowland Wynne yn sôn am rôl a dylanwad y ffisegydd enwog Niels Bohr drwy ei waith arloesol yn llunio damcaniaeth y cwantwm. Bydd y ddarlith yn seiliedig ar erthygl a ymddangosodd yn Y Traethodydd gan y ddau yn Ebrill 2014.

 

Niels Bohr Hawlfraint / Copyright: Archif Niels Bohr / Niels Bohr Archive, Copenhagen

Niels Bohr
Hawlfraint / Copyright: Archif Niels Bohr / Niels Bohr Archive, Copenhagen

 

Ysbrydolodd Bohr nifer o wyddonwyr o Gymru, fel Edwin Augustine Owen, William Ewart Williams ac efallai y mwyaf nodedig ohonynt Evan James Williams a ddaeth yn ddiweddarach yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol (a sylfaenwyd wrth gwrs gan Robert Hooke ymhlith eraill). Yn y ddarlith rhoddir braslun o gyfraniad gwyddonol y Cymry yma a natur eu cysylltiad â Bohr.

 

Roedd Bohr a’i gyfaill Werner Heisenberg ar flaen y gâd gyda pobl fel Schrödinger a Dirac yn natblygiad ffiseg cwantwm yng nghyfnod tŵf anghygoel y maes yn negawdau cyntaf y ganrif ddiwethaf. Efallai eich bod wedi darllen yn y cyfryngau yn ddiweddar am ddamcaniaeth y cwantwm – pwnc astrus yn athronyddol ac yn wyddonol. Mae’n gwbl sylfaenol i doreth o ddyfeisiadau cyfoes, fel cyfrifiaduron cwantwm, clociau atomig a microsgopau pŵerus. Yn fwy sinistr, mae’n allweddol ar gyfer creu arfau niwclear, thema gaiff sylw arbennig yn y ddarlith.

 

Llwyfanwyd y ddrama Copenhagen, sef cyfieithiad Geraint Wyn Davies o ddrama llwyddianus Michael Frayn, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yn y flwyddyn 2000. Mae’n enghraifft brin o’r byd celfyddydol Cymraeg yn manteisio ar wyddoniaeth i ddweud stori ddiddorol a phwysig i gymdeithas ehangach. Mae’r ddrama yn seiliedig ar ymweliad Heisenberg â chartref Bohr yn Copenhagen. Roedd y ddau wedi bod yn gydweithwyr yng nghyfnod arloesol ffiseg cwantwm. Ond ar ôl dechrau’r Ail Ryfel Byd daeth y cydweithio hwn i ben gyda byddin yr Almaen yn rheoli Denmarc. Dyna’r sefyllfa pan fynychodd Heisenberg gynhadledd yn Copenhagen ac achub ar y cyfle i ymweld â Bohr. Ai sgwrs anffurfiol rhwng hen ffrindiau a gafwyd neu a oedd gan Heisenberg reswm penodol dros ymweld â Bohr? I wybod rhagor dewch i wrando ar y ddarlith yn y Drwm brynhawn Mercher!

 

 

Hywel Lloyd.

Postiwyd - 25-09-2015 Dim sylwadau

Heb ei gategoreiddio

Archifyddion yn ennill Achrediad

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ennill Achrediad Gwasanaethau Archifau, cynllun safonau a weithredir ledled y Deyrnas Unedig.

Meddai Avril Jones, Cyfarwyddwraig Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus:

“Mae’r achrediad yn gydnabyddiaeth sylweddol o’r ffordd y mae’r Llyfrgell yn llwyddo i warchod treftadaeth archifol gyfoethog Cymru a sicrhau mynediad i’r archif honno.  Mae’r achrediad hefyd yn adlewyrchu sgiliau a gofal ein gweithlu ymroddedig.”

Archifyddion a staff yr ystafelloedd darllen yn derbyn yr Achrediad

Archifyddion a staff  Ystafell Ddarllen y De yn derbyn yr Achrediad

Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan bartneriaeth sy’n cynnwys Yr Archifau Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru, trwy MALD: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru.  Nod yr Achrediad yw cydnabod ymarfer da a chytuno ar safonau a thrwy hynny sicrhau bod treftadaeth archifol y DU yn cael ei chynnal a’i gwarchod ac ar gael i bawb yn y tymor hir.

 

Ken Skates yn cyflwyno tytysgrif achrediad i Sally McInnes

Ken Skates yn cyflwyno tytysgrif achrediad i Sally McInnes

Yn ystod ei ymweliad ar 21 Medi, bu Ken Skates (Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth) yn ymweld â Sally McInnes (Pennaeth Casgliadau Unigryw a Gofal Casgliadau) a’r archifyddion i ddathlu Achrediad Gwasanaethau Archifau.

Ceir gwybodaeth bellach am Achrediad Gwasanaethau Archifau yma:  www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/archive-service-accreditation.htm  a datganiad i’r Wasg am yr achrediad ar ein gwefan: https://www.llgc.org.uk/cy/gwybodaeth-i/y-wasg-ar-cyfryngau/datganiadaur-wasg/datganiadaur-wasg-2015/llyfrgell-genedlaethol-cymru-yn-ennill-statws-achrediad-gwasanaethau-archifau-y-du

Nia Mai Daniel

Pennaeth Isadran Archifau a Llawysgrifau

 

Postiwyd - 21-09-2015 Dim sylwadau

Casgliadau / Digido

Ein Celf, Eich Celf

Mae hi bob amser yn braf i gael y pleser o weithio ar y cyd gyda phartner allanol ar broject arbennig. Un o’r projectau hyn oedd cynllun y Public Catalogue Foundation i ddigido holl baentiadau olew’r Llyfrgell Genedlaethol, ac yna cyhoeddi llyfr ohonynt. http://www.thepcf.org.uk/

PCF

Mae’r lluniau hyn hefyd wedi ymddangos ar wefan BBC Your Paintings. http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/

Elusen gofrestredig yw’r PCF a sefydlwyd yn 2002 gyda’r bwriad o rannu celf sydd mewn perchnogaeth gyhoeddus ar gyfer mwynhad, addysg ac ymchwil.

Mae cyfrolau’r PCF wedi cofnodi lluniau mewn dros 3,200 o gasgliadau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, ac mae yna pum cyfrol i Gymru, sef Casgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol, Yr Amgueddfa Genedlaethol, Gogledd & Chanolbarth Cymru, De Cymru a Gorllewin Cymru.

 

gcf06611KWSelfPOrt

Mae dros 37,000 o wahanol arlunwyr wedi eu catalogio fel rhan o’r cynllun, o feistri clasurol i arlunwyr llai adnabyddus yr ugeinfed ganrif. Mae amrywiaeth yr arlunwyr yn syfrdanol, ac mae cyfraniad y Llyfrgell yn cynrychioli’r amrywiaeth yma, o Gainsborough i Hugh Hughes, o Turner i Kyffin Williams, a llawer mwy .

Yn ôl y sôn project nesaf y PCF fydd digido cerfluniau sydd mewn perchnogaeth gyhoeddus. Edrychwn ymlaen at gydweithio efo nhw unwaith eto yn y dyfodol agos.

 

Postiwyd - 08-09-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Bywyd a’r bydysawd

Ar Fedi 11eg bydd y Llyfrgell yn croesawu un o wyddonwyr mwyaf dylanwadol Prydain, sef y Seryddwr Brenhinol, yr Arglwydd Rees o Lwydlo. Bydd yn traddodi darlith mewn cysylltiad â’r arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur. Bu’r Arglwydd Rees yn Llywydd y Gymdeithas Frenhinol o 2005 tan 2012, ac ymhlith nifer fawr o wobrau ac anrhydeddau penodwyd ef i’r Order of Merit yn 2007, enillodd Wobr Templeton yn 2011 a Medal Isaac Newton yn 2012. Mae’r Order of Merit yn anrhydedd a gyfyngwyd i bedwar ar hugain o Brydeinwyr sydd wedi cyfrannu’n arbennig i hyrwyddo’r gwyddorau, llenyddiaeth ac ati.

 

Lord Martin Rees

Yr Arglwydd Rees o Lwydlo

 

Testun y ddarlith bydd Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons. Efallai eich bod wedi darllen neu gweld rhaglenni yn y cyfryngau’n ddiweddar am y syniad o “multiverses”. Damcaniaeth yw hon sy’n deillio o theori’r cwantwm sy’n darogan nifer diddiwedd o fydysawdau posibl wrth edrych ar egni a mater ar raddfeydd bychan. Bydd yr Arglwydd Rees yn cyffwrdd ar y pwnc hwn a’i berthnasedd ar raddfa’r gofod, ac yn rhoi persbectif newydd i ni edrych ar ein bydysawd. Pynciau eraill gaiff sylw ganddo bydd sut daeth sêr, planedau a bywyd i fodolaeth, pam fod y bydysawd yr hyn yw e, beth – neu pwy – osododd y deddfau mae’n dilyn, a oes bydysawdau eraill yn bodoli? Er ein bod yn gwybod llawer mwy am y bydysawd nag oeddem yn nyddiau Hooke a Newton, mae’n amlwg fod llawer mwy i’w ddysgu yn y maes cyffrous hwn.

 

Mae arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur: Robert Hooke a Gwyddoniaeth Gynnar yn ymwneud â Robert Hooke a’i lyfr Micrographia a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Frenhinol. Hefyd mae’n cynnwys eitemau gan wyddonwyr eraill oedd yn aelodau cynnar o’r Gymdeithas fel Isaac Newton, Robert Boyle a’r Cymry, Edward Lhuyd a William Jones. Felly mae ymweliad Yr Arglwydd Rees fel cyn Llywydd y Gymdeithas, yn addas iawn. Un o amcanion y Gymdeithas adeg ei sefydlu oedd poblogeiddio gwyddoniaeth, rhywbeth sy’n agos at galon yr Arglwydd Rees.

 

Ynghynt eleni denodd yr Arglwydd Rees benawdau yn y cyfryngau am ddweud nad oedd y wlad yn manteisio ar chwilfrydedd naturiol plant yn y byd o’u cwmpas er mwyn eu hannog i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth, pwnc sy’n hanfodol er mwyn i’n gwlad dyfu yn ddiwylliannol ac yn economaidd. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn ceisio chwarae ei rhan i addysgu plant ac oedolion o bob cefndir a gallu er mwyn iddynt werthfawrogi gwyddoniaeth.

 

 

Hywel Lloyd

Postiwyd - 01-09-2015 Dim sylwadau

Collections / Exhibitions / News and Events

Darlithiau gwyddoniaeth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

I gyd-fynd ag arddangosfa wyddoniaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Dirgel Ffyrdd Natur: Robert Hooke a gwyddoniaeth gynnar cynhelir nifer o ddigwyddiadau nodedig yn y Llyfrgell yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

Traddodwyd darlith gan Dr Gareth Griffith ar Robert Hooke a Micrographia ar Orffennaf yr 8fed. Y digwyddiad nesaf yn y gyfres bydd Dr Paul Evans yn darlithio ar Thomas Pennant ar yr 2il o Fedi. Roedd Pennant yn un o naturiaethwyr enwocaf ei ddydd. Cymro oedd, o Sir Fflint, a chasglodd weithiau celf a oedd yn bennaf yn ymwneud â gwyddoniaeth. Gwelir nifer o’i weithiau yn y Llyfrgell a gwelir un o gyfrolau ei gyfres, A History of Quadrupeds yn yr arddangosfa. Teithiau o gwmpas Prydain yn gwneud nodiadau manwl o’r bywyd gwyllt y gwelai ynghyd a’i was Moses Griffiths, oedd yn un o arlunwyr gwyddonol gorau ei ddydd.

 

Ar Fedi 11 bydd y Llyfrgell yn croesawu un o wyddonwyr mwyaf dylanwadol Prydain, sef y Seryddwr Brenhinol, yr Arglwydd Rees o Lwydlo. Bu’n Llywydd y Gymdeithas Frenhinol o 2005 tan 2012, ac ymysg nifer fawr o wobrau ac anrhydeddau penodwyd ef i’r Order of Merit yn 2007, enillodd Wobr Templeton yn 2011 a Gwobr Isaac Newton yn 2012. Mae’r Order of Merit yn anrhydedd a gyfyngwyd i bedwar ar hugain o Brydeinwyr sydd wedi cyfrannu yn arbennig i hyrwyddo’r gwyddorau, llenyddiaeth ac ati.

 

Mae’r arddangosfa yn ymwneud â Robert Hooke a’i lyfr Micrographia a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Frenhinol a hefyd yn cynnwys eitemau gan wyddonwyr eraill oedd yn aelodau cynnar o’r Gymdeithas fel Isaac Newton, Robert Boyle a’r Cymry Edward Lhuyd a William Jones. Felly mae ymweliad Yr Arglwydd Rees fel cyn Lywydd y Gymdeithas yn addas iawn. Un o amcanion y Gymdeithas adeg ei sefydlu oedd poblogeiddio gwyddoniaeth, rhywbeth sy’n agos i galon yr Arglwydd Rees.

 

Testun y ddarlith bydd Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons. Bydd y ddarlith yn ceisio ateb cwestiynau fel sut daeth sêr, planedau a bywyd i fodolaeth, pam fod y bydysawd yr hyn yw e, beth – neu pwy – osododd y deddfau mae’n dilyn, a oes bydysawdau eraill yn bodoli?

 

Ceir hefyd darlith wyddonol arall ar y 7fed o Hydref â’r teitl Copenhagen a Chymru gan Yr Athro Gareth Ffowc Roberts a’r Dr Rowland Wynne. Bydd y ddarlith yn ymwneud a rôl a dylanwad y ffisegydd enwog Niels Bohr drwy ei waith arloesol yn llunio damcaniaeth y cwantwm – pwnc astrus yn athronyddol ac yn wyddonol ac sy’n gwbl sylfaenol i doreth o ddyfeisiadau cyfoes. Ysbrydolodd nifer o wyddonwyr o Gymru, ac yn y ddarlith rhoddir braslun o’u cyfraniad gwyddonol a natur eu cysylltiad â Bohr.

 

Dywedodd Avril Jones, Cyfarwyddwraig Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus: “Dengys y digwyddiadau fod y Llyfrgell yn cymryd o ddifri ei rôl o addysgu gan ymgodymu a phynciau sy’n hanfodol er mwyn i Gymru dyfu’n ddiwylliannol ac yn economaidd.”

Postiwyd - 24-08-2015 Dim sylwadau

Casgliadau / Heb ei gategoreiddio / Research

Beth sy’n newydd yn yr archifau?

Architect’s plan of Machynlleth Garden Village, 1927 (Welsh Town-Planning and Housing Trust Records E7/1)

Cynllun pensaer ar gyfer Pentref Garddwrol Machynlleth, 1927 (Welsh Town-Planning and Housing Trust Records E7/1)

Bob wythnos mae na gasgliadau newydd yn cyrraedd y Llyfrgell; trysorau sydd ar gael ar gyfer pawb i’w darllen yn yr ystafelloedd darllen. Yn ystod y misoedd diwethaf mae nifer o gasgliadau newydd wedi cael eu catalogio gan rai o’n harchifyddion sef David Moore, Stephen Benham, Ann F Evans, a Rob Phillips.

Maent yn amrywio o bapurau gwleidyddol yr Arglwydd Temple Morris i gasgliad enfawr (bron 500 bocs) o bapurau cyfreithwyr Roberts & Evans, Aberystwyth, a chasgliadau amrywiol eraill megis Cofnodion ymddiriedolaeth tai a chynllunio torfol Cymru, Cofnodion yr Atlas Cymraeg, a Chofnodion Cymdeithas Bob Owen.
Ceir papurau llenyddol hefyd gan Jan Morris, O. M Edwards, Sam Adams, John Legonna, Chris Bendon, Douglas Houston, Emyr Edwards a T. Wilson Evans.

Dyma’r casgliadau newydd sydd ar gael ar gyfer ymchwil:

Roberts & Evans, Aberystwyth (Solicitors) Records. Papurau’r cyfreithwyr o Aberystwyth Roberts & Evans, a Hughes & Roberts gan gynnwys papurau’r clientiaid, a phapurau teuluol.

Papurau T. Wilson Evans (1928-2013) nofelydd o Sir y Fflint

Dramâu Emyr Edwards

Dramau Emyr Edwards. Sgriptiau a gwaith cyhoeddedig Emyr Edwards, a deunydd yn ymwneud a pherfformiadau Theatr Genedlaethol Ieuenctid yr Urdd, 1973-88.

Lord Temple-Morris Papers. Papurau gwleidyddol yr Arglwydd Temple Morris gan gynnwys deunydd yn ymwneud ag Iran, Iwerddon, a’i ymadawiad a’r Blaid Geidwadol.

Cofnodion yr Atlas Cymraeg

A ceir ychwanegiadau i’r casgliadau hyn:

Welsh Town-Planning and Housing Trust Records (ychwanegiad)

Papurau Chris Bendon Papers (ychwanegiad) Bardd ac awdur ganed 1950.

Cofnodion Cymdeithas Bob Owen. (ychwanegiad) Cymdeithas i lyfrgarwyr a chasglwyr llyfrau yng Nghymru

Cofrestr ymweliadau ag ysgolion, 1909-1910 (Papurau O.M. Edwards BC3/1)

Cofrestr ymweliadau ag ysgolion, 1909-1910 (Papurau O.M. Edwards BC3/1)

Llyfrau nodiadau Douglas Houston Notebooks. (ychwanegiad) Bardd ac awdur ganed 1947.

Jan Morris Papers. (ychwanegiad) Llythyrau a phapurau yn ymwneud a’i theithiau a’i gwaith llenyddol.

John Legonna Papers. (ychwanegiad) Papurau llenyddol a gwleidyddol John Legonna (1918-1978) yn cynnwys gohebiaeth gyda Per Denez, Alan Heusaff, a Harri Webb.

O.M. Edwards Papers. (ychwanegiad) Gohebiaeth, dyddiaduron a phapurau.

Sam Adams Papers (ychwanegiad) Awdur a golygydd.

Dyma’r lle i ddod ar gyfer ymchwilio i gasgliadau unigryw. Ceir disgrifiadau manwl o’r archifau yma trwy chwilio’r catalog ar dudalen flaen ein gwefan, a bydd ffordd newydd o chwilio am archifau arlein ar gael yn yr Hydref. Ceir gwybodaeth am y casgliadau hefyd ar wefan genedlaethol Archifau Cymru Archives Wales .

Nia Mai Daniel

Pennaeth Isadran Archifau a Llawysgrifau

Postiwyd - 19-08-2015 Dim sylwadau

ArAgor / Casgliadau / Digido / Digitisation

Rhannu Miloedd o ddelweddau Tirlun Cymru efo Wicipedia

Sawl blwyddyn yn ôl digidodd y Llyfrgell Genedlaethol Cymru tua phum mil o beintiadau, brasluniau, engrafiadau a phrintiau o dirlun Cymru yn dyddio yn bennaf o 1750-1850.

Mae llawer o’r rhain yn gynrychioliadau topograffig manwl sydd o werth mawr i haneswyr, cadwraethwyr ac archeolegwyr, tra bod eraill yn weithiau artistig rhamantaidd sy’n cyfleu harddwch y tirlun ac agweddau o fywyd Cymreig yn y cyfnod cyn dyfodiad y camera.

Fel Wicipediwr Preswyl, roedd gwneud y casgliad hwn ar gael i Wicipedwyr yn un o fy mlaenoriaethau cyntaf, ac erbyn hyn mae’r casgliad cyfan yn cael ei ryddhau i’r parth cyhoeddus a’i lwytho i Wikimedia Commons.

Mae rhai o’r delweddau gwych o gestyll, strydoedd mawr, eglwysi, adfeilion, a mwy, eisoes wedi cael eu hychwanegu at erthyglau Wicipedia.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal cyn bo hir i wneud mwy o ddefnydd o’r delweddau hyn ar Wicipedia er mwyn cyfoethogi hanes Cymru ar y gwyddoniadur mwyaf yn y byd.

Porwch trwy’r delweddau yma ac os oes gennych ddiddordeb ein cynorthwyo trwy ychwanegu’r delweddau hyn i Wikipedia, buasem yn falch o glywed gennych.

Aberystwyth Harbour, c.1850

Harbwr Aberystwyth, tua1850

A_plan_&_view_of_a_chain_bridge_-_erecting_over_the_menai_at_Bangor_Ferry_1820

Cynllun o’r bont gyntaf i gysylltu Ynys Môn efo gweddill y Wlad. 1820.

Tagiau: , ,

Postiwyd - 10-08-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Tymor yr Hydref 2015

Credwch neu beidio, mae’n amser i ni edrych ymlaen at dymor yr Hydref!  Mae Uned Hyrwyddo’r Llyfrgell ar fin cyhoeddi Rhaglen y Drwm, Hydref 2015 sy’n llawn gwybodaeth am arddangosfeydd, darlithoedd a chyflwyniadau, a gwybodaeth i ymwelwyr.

Dyma ragflas o’r hyn sydd i ddod ym mis Medi:

 

Arctic Zoology

Arctic Zoology

Dydd Mercher 2 Medi, 1.15pm
Thomas Pennant: the leading British zoologist after Ray and before Darwin – Dr Paul Evans
Bydd y ddarlith hon yn bwrw golwg ar gyfraniad Thomas Pennant at y twf ym mhoblogrwydd astudiaeth natur yn ail hanner y ddeunawfed ganrif, drwy gyfrwng ei gyfrolau amrywiol ar adareg a sŵoleg. Ceir sôn hefyd am y rhwydwaith anferth o ohebwyr gwyddonol a ddatblygodd er budd ei waith ymchwil ac i gasglu deunydd ar gyfer ei amryfal gyhoeddiadau gwyddonol.
Mynediad am ddim drwy docyn.

 

 

 

Yr Arglwydd Rees

Yr Arglwydd Rees

Dydd Gwener 11 Medi, 7.30pm
Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons – Yr Arglwydd Rees o Lwydlo, Seryddwr Brenhinol
Roedd gwyddonwyr yr ail ganrif ar bymtheg yn gwybod rhywfaint am eangderau Cysawd yr Haul, gan gynnwys y lleuad a’r sêr. Gwyddom bellach fod yr Haul yn un o blith biliynau o sêr yn ein Galaeth, pob un gyda phlanedau’n cylchdroi o’i hamgylch, ac mae’r Alaeth honno yn un o’r biliynau o alaethau y gellir eu gweld drwy delesgopau mawr. Rydym yn deall fod hyn wedi dod yn sgil ‘dechreuad’ dwys 13.8 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Ond erys tarddiad y bywyd hwn yn ddirgelwch llwyr.
Mynediad drwy docyn £8.00 (Bar ar gael)

 

 

Kirmen Uribe

Kirmen Uribe

Dydd Llun 14 Medi, 7.00pm
Transatlantic journeys: big cities and inhabited islands
Fel rhan o gynhadledd ‘Diwylliannau “Lleiafrifol” a Theithio’ ymunwch â Ned Thomas wrth iddo holi’r awdur Kirmen Uribe o Wlad y Basg am ei waith.
Mynediad am ddim drwy docyn

 

 

 

 

Waldo Williams

Waldo Williams

Dydd Gwener 25 Medi, 7.30pm
O Gracie Fields i ‘Mewn Dau Gae’ – Yr Athro Jason Walford Davies
Yn y ddarlith hon bydd Yr Athro Jason Walford Davies yn cynnig cyflwyniad i ohebiaeth anghyhoeddedig dra dadlennol rhwng Waldo Williams a Megan Humphreys – cyfres o lythyrau sy’n taflu goleuni newydd ac annisgwyl ar hynt a helynt y bardd yn y 1930au a’r 1960au. Dyma ohebiaeth sydd bob amser yn gyrhaeddgar a bywiog, yn aml yn hynod ddoniol, ac ar brydiau’n ddwysbigol ac yn boenus o onest.
Mynediad drwy docyn £5.00    .  Cynhelir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Waldo Williams.

 

 

Fe sylwch fod rhai darlithoedd yn ystod tymor yr Hydref yn dilyn trywydd ‘wyddonol’.  Trefnwyd y rhain i gyd-fynd â’r arddangosfa ‘Dirgel Ffyrdd Natur’ sydd i’w gweld yn Oriel Hengwrt tan 9 Ionawr 2016.

Mae cyfoeth o wybodaeth i’w weld yn arddangosfeydd tymor yr Hydref sy’n cynnwys arddangosfa drawiadol o waith Philip Jones Griffiths: Ffocws Cymreig ar Ryfel a Heddwch.  Ceir rhagor o wybodaeth amdanynt yma.

Os hoffech dderbyn copi o raglen y Drwm, ymunwch â’n rhestr bostio rhad ac am ddim er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.  Anfonwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost atom, naill ai trwy anfon at post@llgc.org.uk neu trwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01970 632 548 gan nodi yr hoffech i’ch enw gael ei ychwanegu i’r rhestr bostio.

Cofiwch hefyd gadw golwg ar wefan y Llyfrgell er mwyn archebu eich tocynnau ymlaen llaw.

Gan obeithio y gwelwn ni chi yn ystod y tymor sydd i ddod.

Rhiain Williams

Postiwyd - 31-07-2015 Dim sylwadau

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Galwch i’n gweld ym Mathrafal

Gweithgareddau’r wythnos ar stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru (601-605) yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015.

Rydym ym edrych ymlaen yn fawr at fynd i Fathrafal! Bydd gennym stondin yno sy’n rhoi gofod penodedig i waith celf y mae disgyblion yng nghanolbarth Cymru wedi gweithio arno yn seiliedig ar Fathrafal – cartref hynafol Tywysogion Powys. Mae’r prosiect a gafodd ei gynnal gan Wasanaeth Addysg y Llyfrgell wedi ei noddi gan Sefydliad ScottishPower Foundation ac wedi cydweithio gyda 270 o ddisgyblion o ysgolion yr ardal gyda’r artisitiaid Hilary a Graham Roberts hefyd yn cynnal gweithdai celf yn yr ysgolion. Bydd ffrwyth llafur y disgyblion i’w weld ar ffurf wyth o faneri fydd yn cael eu harddangos ar stondin y Llyfrgell.

Rhoddir sylw hefyd i brosiect Cynefin ac arddangosfeydd ‘Gwladfa’ a ‘Philip Jones Griffiths: Ffocws Cymreig ar Ryfel a Heddwch’ ar ein stondin.
Rydym hefyd wedi trefnu’r canlynol, felly os byddwch yn ymweld â’r Eisteddfod, cofiwch alw i’n gweld…

Dydd Llun 3 Awst

12:00pm Gig: Gwenan Gibbard
2.30pm Patagonia 150 – ‘ Yma i Aros’ Eirionedd Baskerville yn sgwrsio am ei llyfr

Steddfod 3 Awst Gwenan Gibbard

Gwenan Gibbard

Dydd Mawrth 4 Awst

12.00pm Gig: Ynyr Llwyd
2.30pm “Enwau ein Cynefin” – Dr Rhian Parry, Caeau Cymru, S4C yn sgwrsio

Ynyr Llwyd

Ynyr Llwyd

Dydd Mercher 5 Awst

12.00pm Gig: Gildas

Gildas-Steddfod-Meifod-5-Awst-2

Gildas

Dydd Iau 6 Awst

12.00pm Gig: Sorela

Sorela

Sorela

2.30pm Beryl Vaughan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Meifod yn sgwrsio

Beryl Vaughan

Beryl Vaughan

 

 

 

 

 

 

3.30pm Ar gof a chadw: pwysigrwydd cofroddion personol i ofal dementia – Arwel Ellis Owen yn sgwrsio

Dydd Gwener 7 Awst
12.00pm Gig: Côr y Gen
2.30pm Llys Glyndŵr – David Vickers, Gwasg Gregynog yn sgwrsio am lyfr diweddara’r wasg

David Vickers

David Vickers

 

 

 

 

 

 

Dydd Sadwrn 8 Awst
2.30pm Y danbaid fendigaid Ann. Sian Meinir yn sgwrsio gyda Lis Hughes Jones, cyfarwyddwr y sioe.

Y danbaid fendigaid Ann

Y danbaid fendigaid Ann

Welwn ni chi yno!

Rhiain Williams

Postiwyd - 27-07-2015 Dim sylwadau

Heb ei gategoreiddio

Esgusodwch fi! A hoffech chi ychydig o Ddata LlGC?

Mae casgalidau digidol Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi tyfu’n gyflym dros y blynyddoedd diwethaf ac mae defnyddwyr bellach yn gyfarwydd â chwilio ein Catalog Ar-lein ac adnoddau digidol fel Papurau Newydd Cymru Ar-lein. Ond yn fuan bydd ffordd arall o gael mynediad at rai o’n casgliadau.

Menter newydd gan Ymchwil LlGC yw Data LlGC sy’n cynnig ffordd newydd o gael mynediad at rai o’n casgliadau. Bydd Data LlGC yn canolbwyntio ar ddarparu mynediad rhaglennol i’r amrywiaeth o ddata sy’n cael ei gadw gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. O ganlyniad i’r gwaith hwn bydd defnyddwyr yn gallu lawrlwytho casgliadau. Bydd hyn yn eu galluogi i ddefnyddio meddalwedd eu hunain i brosesu’r data neu i chwilio’r data yn rhaglennol (e.e. trwy gyfrwng Data Cyswllt Agored neu API (Application Programming Interface).

Y set data cyntaf i’w rhyddhau yw casgliad o Ffeiliau Excel sy’n cynnwys adysgrifiadau o Archif Cofnodion Llongau Aberystwyth. Mae’r set data yma’n ffrwyth gwaith adysgrifio gan wirfoddolwyr Rhaglen Gwirfoddoli LlGC.

IMG_20150727_165034

Gwirfoddolwyr LlGC yn adysgrifio cofnodion llongau o’r 19eg ganrif

Beth allwch chi ei wneud nesaf?

  • I ddarganfod mwy am y casgliad penodol hwn cliciwch yma (cofnod blog Saesneg yn unig).
  • I weld enghraifft o’r dogfennau sydd wedi eu hadysgrifio cliciwch yma.
  • I lawrlwytho’r set data ewch i’r Data LlGC.
  • Os hoffech chi ddarganfod mwy am Data LlGC neu os oes gennych awgrymiadau ar gyfer datblygu’r gwasanaeth hwn, cysylltwch â gwefan@llgc.org.uk

 

Dr Owain Roberts

Pennaeth Ymchwil (Dros Dro)

 

← Older Posts

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog