Blog - Newyddion a Digwyddiadau

Postiwyd - 08-09-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Bywyd a’r bydysawd

Ar Fedi 11eg bydd y Llyfrgell yn croesawu un o wyddonwyr mwyaf dylanwadol Prydain, sef y Seryddwr Brenhinol, yr Arglwydd Rees o Lwydlo. Bydd yn traddodi darlith mewn cysylltiad â’r arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur. Bu’r Arglwydd Rees yn Llywydd y Gymdeithas Frenhinol o 2005 tan 2012, ac ymhlith nifer fawr o wobrau ac anrhydeddau penodwyd ef i’r Order of Merit yn 2007, enillodd Wobr Templeton yn 2011 a Medal Isaac Newton yn 2012. Mae’r Order of Merit yn anrhydedd a gyfyngwyd i bedwar ar hugain o Brydeinwyr sydd wedi cyfrannu’n arbennig i hyrwyddo’r gwyddorau, llenyddiaeth ac ati.

 

Lord Martin Rees

Yr Arglwydd Rees o Lwydlo

 

Testun y ddarlith bydd Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons. Efallai eich bod wedi darllen neu gweld rhaglenni yn y cyfryngau’n ddiweddar am y syniad o “multiverses”. Damcaniaeth yw hon sy’n deillio o theori’r cwantwm sy’n darogan nifer diddiwedd o fydysawdau posibl wrth edrych ar egni a mater ar raddfeydd bychan. Bydd yr Arglwydd Rees yn cyffwrdd ar y pwnc hwn a’i berthnasedd ar raddfa’r gofod, ac yn rhoi persbectif newydd i ni edrych ar ein bydysawd. Pynciau eraill gaiff sylw ganddo bydd sut daeth sêr, planedau a bywyd i fodolaeth, pam fod y bydysawd yr hyn yw e, beth – neu pwy – osododd y deddfau mae’n dilyn, a oes bydysawdau eraill yn bodoli? Er ein bod yn gwybod llawer mwy am y bydysawd nag oeddem yn nyddiau Hooke a Newton, mae’n amlwg fod llawer mwy i’w ddysgu yn y maes cyffrous hwn.

 

Mae arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur: Robert Hooke a Gwyddoniaeth Gynnar yn ymwneud â Robert Hooke a’i lyfr Micrographia a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Frenhinol. Hefyd mae’n cynnwys eitemau gan wyddonwyr eraill oedd yn aelodau cynnar o’r Gymdeithas fel Isaac Newton, Robert Boyle a’r Cymry, Edward Lhuyd a William Jones. Felly mae ymweliad Yr Arglwydd Rees fel cyn Llywydd y Gymdeithas, yn addas iawn. Un o amcanion y Gymdeithas adeg ei sefydlu oedd poblogeiddio gwyddoniaeth, rhywbeth sy’n agos at galon yr Arglwydd Rees.

 

Ynghynt eleni denodd yr Arglwydd Rees benawdau yn y cyfryngau am ddweud nad oedd y wlad yn manteisio ar chwilfrydedd naturiol plant yn y byd o’u cwmpas er mwyn eu hannog i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth, pwnc sy’n hanfodol er mwyn i’n gwlad dyfu yn ddiwylliannol ac yn economaidd. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn ceisio chwarae ei rhan i addysgu plant ac oedolion o bob cefndir a gallu er mwyn iddynt werthfawrogi gwyddoniaeth.

 

 

Hywel Lloyd

Postiwyd - 24-08-2015

Casgliadau / Heb ei gategoreiddio / Research

Beth sy’n newydd yn yr archifau?

Architect’s plan of Machynlleth Garden Village, 1927 (Welsh Town-Planning and Housing Trust Records E7/1)

Cynllun pensaer ar gyfer Pentref Garddwrol Machynlleth, 1927 (Welsh Town-Planning and Housing Trust Records E7/1)

Bob wythnos mae na gasgliadau newydd yn cyrraedd y Llyfrgell; trysorau sydd ar gael ar gyfer pawb i’w darllen yn yr ystafelloedd darllen. Yn ystod y misoedd diwethaf mae nifer o gasgliadau newydd wedi cael eu catalogio gan rai o’n harchifyddion sef David Moore, Stephen Benham, Ann F Evans, a Rob Phillips.

Maent yn amrywio o bapurau gwleidyddol yr Arglwydd Temple Morris i gasgliad enfawr (bron 500 bocs) o bapurau cyfreithwyr Roberts & Evans, Aberystwyth, a chasgliadau amrywiol eraill megis Cofnodion ymddiriedolaeth tai a chynllunio torfol Cymru, Cofnodion yr Atlas Cymraeg, a Chofnodion Cymdeithas Bob Owen.
Ceir papurau llenyddol hefyd gan Jan Morris, O. M Edwards, Sam Adams, John Legonna, Chris Bendon, Douglas Houston, Emyr Edwards a T. Wilson Evans.

Dyma’r casgliadau newydd sydd ar gael ar gyfer ymchwil:

Roberts & Evans, Aberystwyth (Solicitors) Records. Papurau’r cyfreithwyr o Aberystwyth Roberts & Evans, a Hughes & Roberts gan gynnwys papurau’r clientiaid, a phapurau teuluol.

Papurau T. Wilson Evans (1928-2013) nofelydd o Sir y Fflint

Dramâu Emyr Edwards

Dramau Emyr Edwards. Sgriptiau a gwaith cyhoeddedig Emyr Edwards, a deunydd yn ymwneud a pherfformiadau Theatr Genedlaethol Ieuenctid yr Urdd, 1973-88.

Lord Temple-Morris Papers. Papurau gwleidyddol yr Arglwydd Temple Morris gan gynnwys deunydd yn ymwneud ag Iran, Iwerddon, a’i ymadawiad a’r Blaid Geidwadol.

Cofnodion yr Atlas Cymraeg

A ceir ychwanegiadau i’r casgliadau hyn:

Welsh Town-Planning and Housing Trust Records (ychwanegiad)

Papurau Chris Bendon Papers (ychwanegiad) Bardd ac awdur ganed 1950.

Cofnodion Cymdeithas Bob Owen. (ychwanegiad) Cymdeithas i lyfrgarwyr a chasglwyr llyfrau yng Nghymru

Cofrestr ymweliadau ag ysgolion, 1909-1910 (Papurau O.M. Edwards BC3/1)

Cofrestr ymweliadau ag ysgolion, 1909-1910 (Papurau O.M. Edwards BC3/1)

Llyfrau nodiadau Douglas Houston Notebooks. (ychwanegiad) Bardd ac awdur ganed 1947.

Jan Morris Papers. (ychwanegiad) Llythyrau a phapurau yn ymwneud a’i theithiau a’i gwaith llenyddol.

John Legonna Papers. (ychwanegiad) Papurau llenyddol a gwleidyddol John Legonna (1918-1978) yn cynnwys gohebiaeth gyda Per Denez, Alan Heusaff, a Harri Webb.

O.M. Edwards Papers. (ychwanegiad) Gohebiaeth, dyddiaduron a phapurau.

Sam Adams Papers (ychwanegiad) Awdur a golygydd.

Dyma’r lle i ddod ar gyfer ymchwilio i gasgliadau unigryw. Ceir disgrifiadau manwl o’r archifau yma trwy chwilio’r catalog ar dudalen flaen ein gwefan, a bydd ffordd newydd o chwilio am archifau arlein ar gael yn yr Hydref. Ceir gwybodaeth am y casgliadau hefyd ar wefan genedlaethol Archifau Cymru Archives Wales .

Nia Mai Daniel

Pennaeth Isadran Archifau a Llawysgrifau

Postiwyd - 19-08-2015

ArAgor / Casgliadau / Digido / Digitisation

Rhannu Miloedd o ddelweddau Tirlun Cymru efo Wicipedia

Sawl blwyddyn yn ôl digidodd y Llyfrgell Genedlaethol Cymru tua phum mil o beintiadau, brasluniau, engrafiadau a phrintiau o dirlun Cymru yn dyddio yn bennaf o 1750-1850.

Mae llawer o’r rhain yn gynrychioliadau topograffig manwl sydd o werth mawr i haneswyr, cadwraethwyr ac archeolegwyr, tra bod eraill yn weithiau artistig rhamantaidd sy’n cyfleu harddwch y tirlun ac agweddau o fywyd Cymreig yn y cyfnod cyn dyfodiad y camera.

Fel Wicipediwr Preswyl, roedd gwneud y casgliad hwn ar gael i Wicipedwyr yn un o fy mlaenoriaethau cyntaf, ac erbyn hyn mae’r casgliad cyfan yn cael ei ryddhau i’r parth cyhoeddus a’i lwytho i Wikimedia Commons.

Mae rhai o’r delweddau gwych o gestyll, strydoedd mawr, eglwysi, adfeilion, a mwy, eisoes wedi cael eu hychwanegu at erthyglau Wicipedia.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal cyn bo hir i wneud mwy o ddefnydd o’r delweddau hyn ar Wicipedia er mwyn cyfoethogi hanes Cymru ar y gwyddoniadur mwyaf yn y byd.

Porwch trwy’r delweddau yma ac os oes gennych ddiddordeb ein cynorthwyo trwy ychwanegu’r delweddau hyn i Wikipedia, buasem yn falch o glywed gennych.

Aberystwyth Harbour, c.1850

Harbwr Aberystwyth, tua1850

A_plan_&_view_of_a_chain_bridge_-_erecting_over_the_menai_at_Bangor_Ferry_1820

Cynllun o’r bont gyntaf i gysylltu Ynys Môn efo gweddill y Wlad. 1820.

Tagiau: , ,

Postiwyd - 10-08-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Tymor yr Hydref 2015

Credwch neu beidio, mae’n amser i ni edrych ymlaen at dymor yr Hydref!  Mae Uned Hyrwyddo’r Llyfrgell ar fin cyhoeddi Rhaglen y Drwm, Hydref 2015 sy’n llawn gwybodaeth am arddangosfeydd, darlithoedd a chyflwyniadau, a gwybodaeth i ymwelwyr.

Dyma ragflas o’r hyn sydd i ddod ym mis Medi:

 

Arctic Zoology

Arctic Zoology

Dydd Mercher 2 Medi, 1.15pm
Thomas Pennant: the leading British zoologist after Ray and before Darwin – Dr Paul Evans
Bydd y ddarlith hon yn bwrw golwg ar gyfraniad Thomas Pennant at y twf ym mhoblogrwydd astudiaeth natur yn ail hanner y ddeunawfed ganrif, drwy gyfrwng ei gyfrolau amrywiol ar adareg a sŵoleg. Ceir sôn hefyd am y rhwydwaith anferth o ohebwyr gwyddonol a ddatblygodd er budd ei waith ymchwil ac i gasglu deunydd ar gyfer ei amryfal gyhoeddiadau gwyddonol.
Mynediad am ddim drwy docyn.

 

 

 

Yr Arglwydd Rees

Yr Arglwydd Rees

Dydd Gwener 11 Medi, 7.30pm
Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons – Yr Arglwydd Rees o Lwydlo, Seryddwr Brenhinol
Roedd gwyddonwyr yr ail ganrif ar bymtheg yn gwybod rhywfaint am eangderau Cysawd yr Haul, gan gynnwys y lleuad a’r sêr. Gwyddom bellach fod yr Haul yn un o blith biliynau o sêr yn ein Galaeth, pob un gyda phlanedau’n cylchdroi o’i hamgylch, ac mae’r Alaeth honno yn un o’r biliynau o alaethau y gellir eu gweld drwy delesgopau mawr. Rydym yn deall fod hyn wedi dod yn sgil ‘dechreuad’ dwys 13.8 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Ond erys tarddiad y bywyd hwn yn ddirgelwch llwyr.
Mynediad drwy docyn £8.00 (Bar ar gael)

 

 

Kirmen Uribe

Kirmen Uribe

Dydd Llun 14 Medi, 7.00pm
Transatlantic journeys: big cities and inhabited islands
Fel rhan o gynhadledd ‘Diwylliannau “Lleiafrifol” a Theithio’ ymunwch â Ned Thomas wrth iddo holi’r awdur Kirmen Uribe o Wlad y Basg am ei waith.
Mynediad am ddim drwy docyn

 

 

 

 

Waldo Williams

Waldo Williams

Dydd Gwener 25 Medi, 7.30pm
O Gracie Fields i ‘Mewn Dau Gae’ – Yr Athro Jason Walford Davies
Yn y ddarlith hon bydd Yr Athro Jason Walford Davies yn cynnig cyflwyniad i ohebiaeth anghyhoeddedig dra dadlennol rhwng Waldo Williams a Megan Humphreys – cyfres o lythyrau sy’n taflu goleuni newydd ac annisgwyl ar hynt a helynt y bardd yn y 1930au a’r 1960au. Dyma ohebiaeth sydd bob amser yn gyrhaeddgar a bywiog, yn aml yn hynod ddoniol, ac ar brydiau’n ddwysbigol ac yn boenus o onest.
Mynediad drwy docyn £5.00    .  Cynhelir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Waldo Williams.

 

 

Fe sylwch fod rhai darlithoedd yn ystod tymor yr Hydref yn dilyn trywydd ‘wyddonol’.  Trefnwyd y rhain i gyd-fynd â’r arddangosfa ‘Dirgel Ffyrdd Natur’ sydd i’w gweld yn Oriel Hengwrt tan 9 Ionawr 2016.

Mae cyfoeth o wybodaeth i’w weld yn arddangosfeydd tymor yr Hydref sy’n cynnwys arddangosfa drawiadol o waith Philip Jones Griffiths: Ffocws Cymreig ar Ryfel a Heddwch.  Ceir rhagor o wybodaeth amdanynt yma.

Os hoffech dderbyn copi o raglen y Drwm, ymunwch â’n rhestr bostio rhad ac am ddim er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.  Anfonwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost atom, naill ai trwy anfon at post@llgc.org.uk neu trwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01970 632 548 gan nodi yr hoffech i’ch enw gael ei ychwanegu i’r rhestr bostio.

Cofiwch hefyd gadw golwg ar wefan y Llyfrgell er mwyn archebu eich tocynnau ymlaen llaw.

Gan obeithio y gwelwn ni chi yn ystod y tymor sydd i ddod.

Rhiain Williams

Postiwyd - 31-07-2015

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Galwch i’n gweld ym Mathrafal

Gweithgareddau’r wythnos ar stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru (601-605) yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015.

Rydym ym edrych ymlaen yn fawr at fynd i Fathrafal! Bydd gennym stondin yno sy’n rhoi gofod penodedig i waith celf y mae disgyblion yng nghanolbarth Cymru wedi gweithio arno yn seiliedig ar Fathrafal – cartref hynafol Tywysogion Powys. Mae’r prosiect a gafodd ei gynnal gan Wasanaeth Addysg y Llyfrgell wedi ei noddi gan Sefydliad ScottishPower Foundation ac wedi cydweithio gyda 270 o ddisgyblion o ysgolion yr ardal gyda’r artisitiaid Hilary a Graham Roberts hefyd yn cynnal gweithdai celf yn yr ysgolion. Bydd ffrwyth llafur y disgyblion i’w weld ar ffurf wyth o faneri fydd yn cael eu harddangos ar stondin y Llyfrgell.

Rhoddir sylw hefyd i brosiect Cynefin ac arddangosfeydd ‘Gwladfa’ a ‘Philip Jones Griffiths: Ffocws Cymreig ar Ryfel a Heddwch’ ar ein stondin.
Rydym hefyd wedi trefnu’r canlynol, felly os byddwch yn ymweld â’r Eisteddfod, cofiwch alw i’n gweld…

Dydd Llun 3 Awst

12:00pm Gig: Gwenan Gibbard
2.30pm Patagonia 150 – ‘ Yma i Aros’ Eirionedd Baskerville yn sgwrsio am ei llyfr

Steddfod 3 Awst Gwenan Gibbard

Gwenan Gibbard

Dydd Mawrth 4 Awst

12.00pm Gig: Ynyr Llwyd
2.30pm “Enwau ein Cynefin” – Dr Rhian Parry, Caeau Cymru, S4C yn sgwrsio

Ynyr Llwyd

Ynyr Llwyd

Dydd Mercher 5 Awst

12.00pm Gig: Gildas

Gildas-Steddfod-Meifod-5-Awst-2

Gildas

Dydd Iau 6 Awst

12.00pm Gig: Sorela

Sorela

Sorela

2.30pm Beryl Vaughan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Meifod yn sgwrsio

Beryl Vaughan

Beryl Vaughan

 

 

 

 

 

 

3.30pm Ar gof a chadw: pwysigrwydd cofroddion personol i ofal dementia – Arwel Ellis Owen yn sgwrsio

Dydd Gwener 7 Awst
12.00pm Gig: Côr y Gen
2.30pm Llys Glyndŵr – David Vickers, Gwasg Gregynog yn sgwrsio am lyfr diweddara’r wasg

David Vickers

David Vickers

 

 

 

 

 

 

Dydd Sadwrn 8 Awst
2.30pm Y danbaid fendigaid Ann. Sian Meinir yn sgwrsio gyda Lis Hughes Jones, cyfarwyddwr y sioe.

Y danbaid fendigaid Ann

Y danbaid fendigaid Ann

Welwn ni chi yno!

Rhiain Williams

Postiwyd - 27-07-2015

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Patagonia 150

Mae dathliadau’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn digwydd ar hyd a lled Cymru eleni ac mae wedi bod yn bleser mynychu llawer ohonynt. Mi fuasai’n dda fod wedi gallu mynd i fwynhau rhai o’r digwyddiadau yn y Wladfa, ond rhaid bodloni ar dderbyn adroddiadau amdanynt.

 

Eirionedd yn Barichole

Eirionedd yn Barichole

Dydw i ddim yn cofio pryd glywais i gyntaf am fenter fawr 1865, ond pan oedd ffrind a minnau’n trafod ceisio am swyddi dysgu tua diwedd ein cyfnod yn y coleg, dywedodd un ohonom – fy ffrind rwy’n amau – ‘Beth am fynd i ddysgu Cymraeg yn y Wladfa?’ Blwyddyn y canmlwyddiant oedd hynny, ond swyddi yng Nghymru gafodd y ddwy ohonom. Bu’n rhaid aros tan 1996 cyn i mi fynd gyntaf i’r Wladfa a darganfod fod gen i berthnasau yno! Mae hyn wedi rhoi dimensiwn pellach i’m diddordeb yn y Wladfa a’i phobl.

 

 

 

Amser cinio yn ffermdy fach y teulu gyda’r teulu – ar y dde, gyferbyn ag Eirionedd, mae ei chyfneither, Eileen a'i gŵr Dewi Mefin Jones, Yumi gwraig eu mab Martin a Martin ar y pen.

Amser cinio yn ffermdy fach y teulu gyda’r teulu – ar y dde, gyferbyn
ag Eirionedd, mae ei chyfneither, Eileen a’i gŵr Dewi Mefin Jones, Yumi gwraig eu mab Martin a Martin ar y pen.

Aeth John Morgan James, nai fy hen hen daid, o fferm Aberpeithnant yn ardal Pumlumon i’r Wladfa yn 1886 ar fwrdd y Vesta i weithio ar adeiladu’r rheilffordd o Borth Madryn i Ddyffryn Camwy. Priododd ferch o’r enw Ann Owen a chael tri mab ond bu farw Ann ac ymbriododd John â Margaret Evans, gwraig weddw â phump o blant. Ganed pedwar plentyn i John a Margaret, a rhwng eu disgynyddion hwy a disgynyddion John ac Ann, rydw i wedi cael modd i fyw yn Nyffryn Camwy ac yn yr Andes. Y tro diwethaf i mi fod yno cymerodd Nelda fi i weld cartref John Morgan James, ei thaid, yn Tres Casas, ac ar ymweliad ag Ysgol yr Hendre yn Nhrelew, cyn adeiladu’r ysgol newydd, bûm yn rhannu gwers gyda Shirley James, un arall o’r perthnasau.

 

 

 

Cinio yn Gwalia Fach, y Gaiman, gyda Luned Roberts de Gonzaléz a’i diweddar chwaer, Tegai Roberts.

Cinio yn Gwalia Fach, y Gaiman, gyda Luned Roberts de Gonzaléz
a’i diweddar chwaer, Tegai Roberts.

 

 

Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at f’ymweliad nesaf, pryd bynnag y bydd hynny.

 

 

 

 

 

 

 

Eirionedd Baskerville

 

Mae llyfr newydd Eirionedd Baskerville, PATAGONIA 150: Yma i aros. Here to Stay. Aquí para quedarse, ar gael i’w brynu nawr.

 

 

 

 

Postiwyd - 13-07-2015

Casgliadau

Dathliadau’r Haf yn Hendygwyn-ar-Daf

Peniarth 28 Hywel Dda

Eleni mae Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda (www.hywel-dda.co.uk) yn dathlu 30 mlynedd ers agor y Gofeb – Yr Ardd a’r Ganolfan Wybodaeth ym Mehefin 1985. Cafwyd dathliadau yn Hendygwyn-ar-Daf i nodi’r achlysur gyda Dr Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr Twristiaeth, Treftadaeth a Chwaraeon, Croeso Cymru yn agor yr achlysur, a chyfraniadau gan blant Ysgol Llys Hywel ac Ysgol Gyfun Dyffryn Taf.

plac cyfraith hywel

Cyfraith Y Gwragedd

Cynlluniwyd y Gofeb gan yr artist Peter Lord ac mae’n cynnwys Gardd a Chanolfan Gwybodaeth. Mae’r ardd yn cynnwys chwe gardd fechan, gyda phob un ohonynt yn cynrychioli rhan arbennig o’r Gyfraith. (Cymdeithas, Cenedl a Braint, Trosedd a Cham, Gwragedd, Contract, Eiddo, Y Brenin a’r Llys).

 

 

gardd hywel dda

Cloc haul Peter Lord yng ngardd Cyfraith Hywel

Rhan ganolog o’r ganolfan yw arddangosfa o luniau o un o brif drysorau’r Llyfrgell Genedlaethol – Llawysgrif Peniarth 28 sydd wedi cael eu digido ac ar gael i’w gweld ar ein gwefan. Fersiwn Lladin o Gyfraith Hywel Dda yw, ac yn dyddio’n ôl i’r drydedd ganrif ar ddeg. Hynodrwydd y llawysgrif hon yw’r lluniau unigryw sydd ynddi e.e. o’r Distain, Yr hebogydd, Ynad Llys, Y Gof a’r Rhingyll.

 

Boston ken Haydn

Llawysgrif Boston gyda Ken Rees a Haydn Lewis

Hefyd i’w gweld yn y Ganolfan mae copi o lawysgrif Boston, a brynwyd gan y Llyfrgell Genedlaethol yn 2012 gyda chymorth arian Cronfa Treftadaeth y Loteri. Dyddia’r llawysgrif Gymraeg fechan hon o ail hanner y 14eg ganrif, ac mae’n cynnwys Dull Dyfed o gyfraith frodorol Cymru.

Mae gan y Llyfrgell hefyd gopi o destun Cymraeg o Gyfreithiau Hywel Dda (Cyfeirnod: Llsgr. NLW 20143A) sy’n dyddio o ganol y 14eg ganrif.

Pwyllgor Hywel dda

Yn y llun gwelir nifer o’r rhai a fu’n flaenllaw wrth greu’r Ganolfan yn 1985: Haydn Lewis, Ken Rees, Ysgrifennydd Cymdeithas Genedlaethol Hywel Dda, yr artist Peter Lord, a’r haneswyr Cyril Jones a Malcolm Jones a fu’n gyfrifol am ysgrifennu’r paneli dehongli yn yr arddangosfa. Ymunwch yn y dathliadau trwy ymweld â’r ardd yn Hendygwyn-ar-Daf yr Haf yma.

 

Nia Mai Daniel, Pennaeth Isadran Archifau a Llawysgrifau

Postiwyd - 29-06-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau / Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Dirgel Ffyrdd Natur : Robert Hooke a gwyddoniaeth gynnar

Y llun enwog o'r chwannen yn Micrographia

Y llun enwog o’r chwannen yn Micrographia

Cyhoeddwyd cyfrol Robert Hooke, Micrographia gan y Gymdeithas Frenhinol yn 1665, ac yn ei ddydd roedd yn un o’r llyfrau â’r gwerthiant gorau ym Mhrydain. Bydd yr arddangosfa hon yn dangos arwyddocâd y llyfr 350 o flynyddoedd ar ôl ei gyhoeddi, a defnyddio eitemau eraill o gasgliadau’r Llyfrgell i ehangu ar rai o’r themâu pwysicaf sydd ynddo.

 

Roedd Robert Hooke (1635-1703) yn un o ffigurau blaenllaw y Chwyldro Gwyddonol ar ddiwedd yr 17eg ganrif, ac ynghyd â gwyddonwyr eraill fel Robert Boyle ac Isaac Newton, ef oedd un o sylfaenwyr y Gymdeithas Frenhinol. Cyflawnodd y gymdeithas hon ddau beth chwyldroadol:

 

  • Mabwysiadu’r dull gwyddonol: sef casglu tystiolaeth am y byd trwy arbrofi ac arsylwi, yn hytrach na dibynnu ar ragdybiaethau.
  • Poblogeiddio gwyddoniaeth: trwy gyhoeddi llyfrau yn Saesneg (yn hytrach na Lladin) ar gyfer darllenwyr lleyg. Mae dealltwriaeth cyhoeddus o wyddoniaeth yn bwnc pwysig heddiw.

 

Microsgop cyfansawdd

Microsgop cyfansawdd

Roedd Hooke yn gweithio yn y Gymdeithas Frenhinol fel pennaeth arbrofion ac roedd ei ddiddordebau gwyddonol yn eang. Ei gyfraniad enwocaf oedd Deddf Hooke, sef prawf fod estyniad spring (neu weiren) gan rym gymwysol, yn gymesur i’r grym hwnnw. Ond fe wnaeth lawer o ddarganfyddiadau eraill, er enghraifft, defnyddiodd ficrosgop cyfansawdd yn ei arbrofion i ddangos darluniau manwl o greaduriaid a phlanhigion. Mae Micrographia yn cynnwys nifer o ddarluniau trawiadol plât-copr, er enghraifft y chwannen sydd yn agor i bedwar gwaith maint tudalen o’r llyfr. Delwedd enwog arall yw ei astudiaeth o gorc o dan ficrosgop, a thrwy hyn ef oedd y cyntaf, er yn ddi-arwybod i ddechrau, i ddarganfod strwythr celloedd planhigion.

 

Anogwyd Hooke gan luniau o ffosiliau o dan ficrosgop i dybio ei bod yn hanu nid o gerrig, ond o greaduriaid oedd yn byw yn ddwfn o dan y Ddaear ganrifoedd ynghynt. Roedd hyn yn ddamcaniaeth newydd ar y pryd, gan na wyddai pobl fod y Ddaear mor hen ag yr oedd hi, a bod gwahanol greaduriaid wedi byw arni ar wahanol gyfnodau. Dyma dystiolaeth arall o weledigaeth bellgyrhaeddol Hooke.

 

Y Lleuad a'r ser yn Micrographia

Y Lleuad, sêr a’r planedau yn Micrographia

Er fod y gyfrol yn fwyaf adnabyddus am ei darganfyddiadau drwy ddefnyddio microsgop, mae Micrographia hefyd yn disgrifio planedau pell ac yn trafod hanfod tonnau golau.

 

Bydd eitemau gan nifer o wyddonwyr eraill yn yr arddangosfa, gan gynnwys Cymry fel Edward Llwyd, Thomas Pennant, Robert Recorde, William Jones a Lewis Morris. Hefyd ceir gweithiau gan wyddonwyr o enwogrwydd rhyngwladol fel Euclid, Descartes, Galileo, Isaac Newton a Robert Boyle. Caiff microsgop a telesgop o gyfnod Robert Hooke eu cynnwys gyda’r bwriad o roi profiad gweledol o’r math o offer a ddefnyddiwyd gan Hooke a Newton wrth wneud eu darganfyddiadau.

 

Yn ogystal â hyn ceir rhaglen o ddarlithiau i gyd-fynd â’r arddangosfa. Gwelir y manylion isod:

 

8 Gorffennaf : Dr. Gareth Griffith (Prifysgol Aberystwyth) : Robert Hooke a Micrographia Cymraeg.

2 Medi : Dr. Paul Evans : Thomas Pennant: the leading British zoologist after Ray and before Darwin Saesneg.

11 Medi : Yr Arglwydd Rees o Lwydlo, Seryddwr Brenhinol : Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons – Saesneg.

7 Hydref : Yr Athro Emeritws Gareth Ffowc Roberts a Dr. Rowland Wynne : Copenhagen a Chymru Cymraeg.

4 Tachwedd : Dr. Matthew Francis (Prifysgol Aberystwyth) : ‘How Much Small There Is’: Robert Hooke’s Micrographia for the modern reader Saesneg.

2 Rhagfyr : Yr Athro Deri Tomos (Prifysgol Bangor) : Agor drws bywyd. Beth yn union ddarganfu Robert Hooke wrth ganfod y gell? – Cymraeg.

6 Ionawr : Sarah Hutton, Athro Gwadd Anrhydeddus (Prifysgol Efrog) : Stranger than fiction: Robert Hooke, Margaret Cavendish and satire on seventeenth-century science – Saesneg.

 

Bydd yr arddangosfa ymlaen yn oriel Hengwrt y Llyfrgell Genedlaethol o Gorffennaf 7fed – Ionawr 9fed.

 

 

Hywel Lloyd.

Postiwyd - 18-06-2015

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau / Research

Anthem i’r Wladfa?

Darganfyddwyd y cân ar diwedd hen pamffled o 1875

Darganfyddwyd y cân ar diwedd hen pamffled o 1875

Mae eleni’n nodi 150 mlynedd ers i’r Gymru hwylio i Batagonia yn Ne America i chwilio am fywyd gwell. I ddathlu sefydliad Y Wladfa mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi curadu arddangosfa o’r enw ‘Gwladfa’ sy’n cynnwys archifau, llawysgrifau, ffotograffau a gweithiau celf o gasgliadau’r Llyfrgell. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys Beibl Cymraeg a gludwyd i Batagonia ar fwrdd y Mimosa ym 1865. Fel Wicipediwr Preswyl yn y Llyfrgell rwyf wedi bod yn gweithio ar ddigwyddiad ‘Golygathon’ i wella cynnwys Wicipedia sy’n ymwneud â’r Wladfa, a hefyd , ar y cyd â Chasgliad y Werin Cymru, i wahodd y cyhoedd i rannu hen ddogfennau a lluniau yn ymwneud â’r Wladfa.

Wrth i mi gasglu deunydd ymchwil yn barod ar gyfer y digwyddiad, deuthum ar draws hen bamffled o’r enw ‘Adroddiad y Parch. D. S. Davies am Sefyllfa y Wladfa Gymreig’ ble mae’r awdur yn adrodd ar gyflwr amaethyddiaeth, y bywyd gwyllt, anifeiliaid, crefydd, a phob agwedd o fywyd yn y Wladfa. Mae’r pamffled, dyddiedig 1875 yn ddarn clir o bropaganda gyda’r nod o annog rhagor o bobl i ymfudo. Ar ddiwedd yr adroddiad, dan y teitl “Gwlad Newydd y Cymry” mae yna gân, a briodolir i ŵr o’r enw Lewis Evans, bardd, telynor, ac un o’r ymsefydlwyrCymreig cyntaf i ymfudo i Batagonia. Yr wyf yn adnabod y gân ar unwaith. Wedi ei seilio ar gân boblogaidd Evan James sef “Hen Wlad Fy Nhadau”, mae fersiwn Y Wladfa yn dechrau ‘Y Mae Patagonia yn anwyl I mi’ ac yn cloi gyda ‘O! bydded I’r Wladfa barhau’. Mae’r darn yn disgrifio harddwch yr afon Camwy a’r ‘Andes wen fawr’.

Mae’r darn yn cael ei gyflwyno yn yr adroddiad fel cân ar gyfer cenedl Gymreig newydd – anthem “Genedlaethol”. Ac mae hyn yn 1875, 30 mlynedd cyn i’r cyfansoddiad gwreiddiol gael ei chanu cyn gêm bêl-droed neu rygbi rhyngwladol. Erbyn 1875 roedd “Hen Wlad Fy Nhadau” yn gân boblogaidd yn eisteddfodau a digwyddiadau cymdeithasol eraill, ond mae’r darganfyddiad yma yn awgrymu fod rhai yn barod yn gweld y gân fel anthem “genedlaethol”. Hyd yn hyn ni allaf ddod o hyd i gyfeiriad arall i’r anthem ac mae’n ymddangos ei fod wedi ei golli mewn hanes ers dros 100 mlynedd, hyd nes ei ailddarganfod yn ddiweddar. Yn Amlwg ni fu i’r darn gwladgarol erioed lwyddo ym Mhatagonia, ble mae’r gymuned Gymraeg dal yn canu “Hen Wlad Fy Nhadau”.

Mae’r darganfyddiad yn rhoi i ni gipolwg diddorol i mewn i fywydau’r ymsefydlwyr cynnar arloesol. Mae’r gân yn portreadu pobl yn dathlu sylfaen cenedl wirioneddol Gymreig, yn rhydd o’r ormes hanesyddol o’u traddodiad, iaith a diwylliant.

 

Jason Evans

Tagiau: , , ,

Postiwyd - 15-06-2015

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Amddiffynnydd y Brenin Arthur yn dychwel i’r gad

Mae llyfr gan un o amddiffynwyr mwyaf glew y Brenin Arthur ar fin cael ei ail gyhoeddi, a hynny dros 400 mlynedd ar ôl ei ymddangosiad cyntaf.

Cyhoeddwyd Historiae Britannicae Defensio (‘Amddiffyniad Hanes Prydain’), gwaith Lladin gan Syr Siôn Prys o Aberhonddu am y tro cyntaf yn 1573. Roedd yn amddiffyniad eofn i’r stori am darddiad chwedlonol y Cymry a adroddwyd yn wreiddiol gan Sieffre o Fynwy yn y ddeuddegfed ganrif. Honnai Sieffre fod modd olrhain hanes Cymru yn ôl i Frutus o Gaerdroea yn yr unfed ganrif ar ddeg Cyn Crist.

Yn 1534, cyhoeddodd dyneiddiwr Eidalaidd o’r enw Polydore Vergil gyfrol ag iddi’r teitl Anglica Historia (‘Hanes Lloegr’), oedd yn cynnwys ymgais – lwyddiannus fel mae’n digwydd – i fwrw amheuaeth ar eirwiredd y fytholeg Gymreig. Amheuai fodolaeth hanesyddol arwyr y Cymry, gan gynnwys y Brenin Arthur. Un a safodd a derbyn yr her i amddiffyn y traddodiad brodorol oedd Syr Siôn Prys, twrnai a gweinyddwr fu’n diddymu mynachlogydd yn Lloegr ar ran Thomas Cromwell a’r Brenin Harri VIII, ac a oedd yn gryn ysgolhaig. Fe luniodd ei amddiffyniad gofalus mewn modd tra fforensig.

Dechreuodd Prys ysgrifennu ei Defensio yn ystod y 1540au, gan seilio llawer o’i ddadleuon ar y llawysgrifau Cymraeg hynny yr oedd wedi eu gweld, neu a oedd yn ei feddiant. Yn eu mysg yr oedd Llyfr Du Caerfyrddin, y llawysgrif honno o’r drydedd ganrif ar ddeg sydd bellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac sy’n cynnwys rhai o’r cyfeiriadau cynharaf at Arthur a Myrddin. Er ei fod yn ofalus i beidio honni fod pob gair o’r chwedlau am Arthur a Brutus yn wir, daliai Prys mai gwan oedd dadleuon y dyneiddiwr Eidalaidd a’i debyg, gan na allent ddarllen ffynonellau’r Cymry eu hunain. I Prys, roedd y ffynonellau hyn yn profi fod Arthur yn gymeriad hanesyddol real.

Bu farw Syr Siôn Prys yn 1555, heb weld cyhoeddi ei waith, ond gadawodd ei lawysgrif i’w fab Richard (a enwyd ar ôl nai i Cromwell). Ef aeth ati i gyhoeddi’r Defensio yn 1573, a gellir dweud i’r gyfrol ennyn diddordeb newydd yn hanes Cymru, a hynny ar sail astudiaeth fanylach o darddellau dogfennol. Yn ei sgil, bu mytholeg Sieffre o Fynwy o bwys mawr yng ngolwg cenedlaethau o ysgolheigion Cymreig, gan gynnwys Charles Edwards, Robert Vaughan a Theophilus Evans.

Dros bedwar can mlynedd yn ddiweddarach, ac i gyd-fynd â thymor ac arddangosfa ar Syr Siôn Prys a’i waith yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, fe gyhoeddir yr Historiae Britannicae Defensio eto, ond y tro hwn ynghyd â chyfieithiad i’r Saesneg. Mae un o’n hysgolheigion cyfoes praffaf, yr Athro Ceri Davies, Athro Emeritws yn y Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, wedi golygu a chyfieithu’r gwaith, ac wedi ychwanegu cyflwyniad a nodiadau er mwyn gosod y Defensio yn ei gyd-destun priodol.

 

Bydd y gyfrol hon o 390 tudalen yn cael ei lansio, yn dilyn darlith gan yr Athro Davies, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, 20 Mehefin.

Wythnos yn ddiweddarach, ar 27 Mehefin, bydd arddangosfa Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf yn dod i ben.

Maredudd ap Huw

← Cofnodion hynach Cofnodion mwy newydd →

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog