Blog

Postiwyd - 23-11-2015 Dim sylwadau

ArAgor / Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio / Newyddion a Digwyddiadau

Y Vaux Passional

I ddathlu wythnos #CaruDigidol mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi rhyddhau lluniau digidol o ansawdd uchel o un o’i lawysgrifau canoloesol pwysicaf a harddwch, Y Vaux Passional, i’r parth cyhoeddus drwy Wikimedia Commons. Mae llawer o’r delweddau hyn yn darlunio hanes y Dioddefaint Crist ac maent hefyd yn cynnwys, efallai’r portread cynharaf o Dywysog Harri, sef y brenin Harri VIII yn ddiweddarach.

 

Tagiau: , , ,

Postiwyd - 13-11-2015 Dim sylwadau

Casgliadau / Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Cofio dros heddwch

Dydd Mercher, ar ddiwrnod Cadoediad 2015, teithiais lawr yr M4 gyda fy nghydweithiwr, Paul McCann, i Gaerdydd. Cyrhaeddom y Senedd cyn 11:00yb a chawsom gyfle i weld arddangosfa ddirdynnol a grymus Cofio Dros Heddwch, cyn i ni ddringo’r grisiau i’r balconi i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chofio’r unigolion dewr a gollodd eu bywydau.

 

Cymru dros heddwch 1

 

Wedi’r ddwy funud o dawelwch, cawsom ein cofleidio gan aelodau tîm Cymru Dros Heddwch, sef Craig Owen, Jane Harries, Noam Devey, Ffion Fielding, Hanna Huws a Fi Gilligan – project gan Ganolfan Materion Rhygwladol Cymru. Y tîm yma fu’n bennaf gyfrifol am greu’r arddangosfa a bu Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n gweithio’n agos â hwy er mwyn creu prif ffocws y digwyddiad.

 

Roedd Canolfan Materion Rhygwladol Cymru am ddigido Llyfr y Cofio Cymreig 1914-1918, fel rhan o’i gweithgareddau i gofnodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Cedwir y llyfr yn y deml heddwch yng Nghaerdydd, ond trwy ei ddigido a’i arddangos ar y we, bydd gan bawb ar draws y byd fynediad at y wybodaeth. Er i’r llyfr ei hun gael ei arddangos, canolbwynt yr arddangosfa oedd y rhyngwyneb – epil sgiliau metadata, digido, datblygu, codio a dylunio arbennig aelodau staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Roedd modd gweld y llyfr yn ei gyfanrwydd a’i ddarllen fel llyfr ar y we drwy syllwr mawr clir yn llanw’r sgrin.

 

Dyma Craig Owen, pennaeth project Cymru Dros Heddwch, wrthi’n rhoi cyflwyniad ar drawsgrifio i aelodau’r cynulliad a’r cyhoedd

Dyma Craig Owen, pennaeth project Cymru Dros Heddwch, wrthi’n rhoi cyflwyniad ar drawsgrifio i aelodau’r cynulliad a’r cyhoedd

 

Rhyngwyneb Llyfr Y Cofio. Wrth i wirfoddolwyr drawsgrifio’r wybodaeth sydd ar y sgrin, mae modd gwneud y data yn y llyfr yn gwbl chwiliadwy

Rhyngwyneb Llyfr Y Cofio. Wrth i wirfoddolwyr drawsgrifio’r wybodaeth sydd ar y sgrin, mae modd gwneud y data yn y llyfr yn gwbl chwiliadwy

 

Yn wir, roedd yn ddiwrnod arbennig iawn, gyda Aelodau’r Cynulliad yn ogystal a nifer go lew o’r cyhoedd yn derbyn cyflwyniadau grŵp a sesiynnau un-wrth-un. Daeth sawl AC megus Rhun ap Iorwerth, David Melding, Dâm Rosemary Butler, i enwi ambell un, draw yn eu tro i wrando ar Craig Owen a’i dîm yn esbonio sut oedd trawsgrifio’r wybodaeth yn y llyfr.

 

Craig Owen a Ffion Fielding o dîm Cymru Dros Heddwch a Paul McCann a Guto Morgan o’r Llyfrgell Genedlaethol

Craig Owen a Ffion Fielding o dîm Cymru Dros Heddwch a Paul McCann a Guto Morgan o’r Llyfrgell Genedlaethol

 

Cymru dros heddwch 5

Dorothy Trace a Richard Davidson yn llwyddo i chwilio perthynas yn Y Llyfr trwy ddefnyddio’r rhyngwyneb

 

Bydd y rhyngwyneb yn declun arbennig ar gyfer pob math o waith ymchwil, megus hanes teulu, doethuriaethau, prosiectau ysgol a chymunedol ayyb, ond yn bennaf oll, mae’n ein hatgoffa am y nifer arswydus o ddynion ifainc a fu farw’n ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a’r ffaith na fyddwn fyth yn eu hanghofio. Rhaid i ni gofio dros heddwch.

 

Am fwy o hanes Llyfr Y Cofio, ewch i: https://www.llgc.org.uk/blog/?p=8523&lang=cy

 

 

Guto Morgan

Mynediad Digidol

Postiwyd - 03-11-2015 Dim sylwadau

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Darlith Flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig 2015

Traddodir darlilth yr Archif Wleidyddol Gymreig yn flynyddol ar nos Wener cyntaf mis Tachwedd. Pwrpas y ddarlith yw codi proffil archifau gwleidyddol yn y Llyfrgell Genedlaethol fel rhan o’r Archif Wleidyddol Gymreig; rhaglen o fewn y Llyfrgell Genedlaethol i gasglu a hyrwyddo deunydd archifol sy’n adlewyrchu bywyd gwleidyddol Cymru.

Mae’r teitl yn rhoi’r argraff mai gwleidyddion yn unig sy’n rhoi’r ddarlith ac er bod nifer o wleidyddion disglair gan gynnwys Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos, Yr Arglwydd Crughywel, Elystan Morgan a Cynog Dafis wedi traddodi’r ddarlith, mae darlithwyr dros y 28 mlynedd nesaf wedi cynnwys haneswyr fel John Davies ac Angela John a newyddiadurwyr fel Menna Richards. Cyhoeddwyd y darlithoedd cynnar fel llyfrynnau ond mae’r darlithoedd oddi ar 2003 ar gael i’w darllen ar y wê.

Y darlithydd eleni fydd Golygydd y BBC ar y Dwyrain Canol, Jeremy Bowen. Cymro balch yw Jeremy Bowen, yn wreiddiol o Gaerdydd er ei fod yn fwy tebygol erbyn hyn i fod yn Tehran na Threganna! Ers ymuno â’r BBC yn 1984 mae wedi bod yn ffigwr amlwg ar raglenni newyddion yn adrodd o lefydd gan gynnwys El Salvador, Rwanda, Somalia, Bosnia, Kosovo, Lebanon, Israel ac Iran. Yn ddiweddar mae wedi bod yn adrodd ar y rhyfel yn Syria, ac mae hyn wedi gwneud trefniadau’r ddarlith ychydig yn fwy heriol nag arfer. Nid yn aml mae archifydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn trafod manylion digwyddiad yn Aberystwyth gyda rhywun yng nghanol rhyfel!

Nid yw Aberystwyth yn ddiethr i Jeremy Bowen. Daeth yn Gymrawd Brifysgol Aberystwyth y llynedd ac mae’n amlwg bod Aberystwyth yn hoff ohono – roedd tocynnau i’r ddarlith i gyd wedi mynd o fewn ychydig wythnosau ac roedd yn rhaid trefnu darlledu’r ddarlith i Ystafell y Cyngor fel bod rhagor o bobl yn medru bod yn rhan o’r digwyddiad.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed y ddarlith, ac i’r rhai sydd heb gael tocyn eto, bydd y ddarlith i’w darllen ar wefan yr Archif Wleidyddol Gymreig.

 

Rob Phillips

Postiwyd - 29-10-2015 Dim sylwadau

Heb ei gategoreiddio

Catalog newydd ym mis Rhagfyr

Bydd Catalog newydd yn cael ei lansio ym mis Rhagfyr a fydd yn cymryd lle y Catalog a’r Catalog Llawn.

Mae’r amserlen wedi’i hadolygu (y bwriad gwreiddiol oedd ei lansio ym mis Tachwedd) er mwyn gwneud addasiadau pellach i’r Catalog newydd.

Hoffem roi gwybod i ddefnyddwyr cyfredol y Llyfrgell am rai newidiadau a allai effeithio ar eu defnydd o’r Catalog ac a allai olygu bod angen iddynt weithredu ymhellach.

Hanes defnyddiwr

Ni fydd eich ‘hanes’ fel defnyddiwr, sef y cofnod o geisiadau a wnaed gennych yn y gorffennol, yn cael ei drosglwyddo i’r Catalog newydd.

Os ydych yn dymuno cadw’r wybodaeth sydd yn eich ‘Hanes’ ar hyn o bryd, bydd angen ichi wneud copi cyn bod y Catalog newydd yn cael ei lansio.

Chwiliadau penodol

Pan fyddwch yn defnyddio’r Catalog newydd, bydd defnyddwyr yn gallu cyfyngu eu chwiliadau i ‘Digidol’, ‘Tanysgrifiedig’ ac ‘Yn y Llyfrgell’. Mae rhain wedi’u diffinio fel a ganlyn:

Popeth: Chwilio drwy gasgliadau LlGC a deunydd digidol allanol y tanysgrifiwyd iddynt

Digidol: Chwilio casgliadau LlGC sydd wedi eu digido a deunydd digidol allanol y tanysgrifiwyd iddynt

Tanysgrifiadau: Chwilio deunydd digidol allanol y tanysgrifiwyd iddynt yn unig

Yn y Llyfrgell: Chwilio casgliadau LlGC yn unig

Unwaith y byddwch wedi cynnal eich chwiliad, byddwch yn gallu hidlo’r canlyniadau gan ddefnyddio’r facets sy’n ymddangos ar ochr chwith y dudalen.

Os hoffech chi gyfyngu eich chwiliad i gasgliadau neu setiau data penodol a oedd ar gael trwy’r hen Gatalog, bydd angen i chi ddechrau eich chwiliad o’r tudalennau canlynol:

Ewyllysiau (bydd y dudalen ar gael yr un pryd â’r Catalog newydd)

Casgliad Baledi Cymreig (bydd y dudalen ar gael yr un pryd â’r Catalog newydd)

Casgliad Traethodau Cymru (bydd y dudalen ar gael yr un pryd â’r Catalog newydd)

Y Bywgraffiadur Ar-lein

Mae rhestr lawn o Adnoddau ar gael ar wefan y Llyfrgell hefyd.

Gobeithiwn y byddwch yn gweld y Catalog newydd fel gwelliant ac y byddwch yn ymgyfarwyddo ag ef yn fuan iawn.

Rydym wedi ymroi i gynnig gwasanaethau o’r safon uchaf a buasem yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau sydd gennych trwy ein Gwasanaethu Ymholiadau.

Postiwyd - 22-10-2015 Dim sylwadau

ArAgor / Casgliadau / Digido / Digitisation / Newyddion a Digwyddiadau

Hen fapiau, cynnwys newydd

Mae copïau digidol o rai o’r mapiau pwysica’  yn y Llyfrgell Genedlaethol ar gael ar-lein am y tro cyntaf. Maent yn cynnwys y map hynaf yn ein casgliad, copi printiedig o fap o Brydain a arluniwyd gan Ptolemy yn yr 2il ganrif. ‘Prima Europe Tabula’ gan Ptolemy  yw un o’r mapiau printiedig cynharaf o Brydain. Fe’i cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1486 yn ‘Ptolemy’s Geographia’ ac mae’n nodedig am liwiau llachar y môr glas; dal mor ffres a bywiog fel y diwrnod y cafodd ei baentio. Claudius Ptolemy oedd un o’r gartograffwyr cyntaf. Cafodd ei waith eu hailddarganfod yn Ewrop ar ddiwedd y 14eg ganrif ac roedd copïau argraffedig o’r gwaith hwn wedi helpu i ail cychwyn y chwyldro cartograffeg yn Ewrop yn y 1500au.

Gallwch hefyd weld Cambriae Typus gan Humphrey Llwyd, y map printiedig cyntaf i ddangos Cymru fel rhanbarth ar wahân i Loegr, ynghyd â map prawf o Gymru gan Christopher Saxton ( 1580) a chyfres gyfan o fapiau sirol o’r 16eg a’r 17eg ganrif.  Mae’r casgliad o bron i 40 o fapiau wedi ei ryddhau drwy Wikimedia Commons a Chasgliad y Werin Cymru.

Fel y Wicipediwr Preswyl yn y Llyfrgell, rwyf wedi bod yn rhyddhau cynnwys digidol i’r parth cyhoeddus drwy Wikimedia Commons – sydd yn rhoi mynediad agored i gasgliad helaeth o gyfryngau digidol – ers mis Ionawr. Hyd yn hyn defnyddiwyd y llwyfan hwn i rannu cynnwys digidol sydd ar gael yn barod ar wefannau’r Llyfrgell, ond mae’n fy nharo y gallwn ni hefyd ei ddefnyddio i rannu deunydd digidol sydd yn aros i gael eu hamlyncu i gatalog ar-lein y Llyfrgell. Drwy ddewis detholiad bychan o eitemau o’r fath, gall y delweddau a’r data perthnasol gael eu llwytho â llaw i Wikimedia Commons, gan eu gwneud ar gael i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Mewn egwyddor, gall delweddau hefyd gael eu rhannu gyda llwyfannau eraill, megis Flickr neu Gasgliad y Werin Cymru, yn union yr un ffordd.

Mae llwytho’r mapiau hyn yn rhan o dreial i fonitro effaith rhyddhau cynnwys yn y ffordd hon. Byddwn yn monitro’r defnydd o’r delweddau ar Wicipedia a thu hwnt ac yn meddwl sut y gallwn ymgysylltu â’r cyhoedd wrth ailddefnyddio’r delweddau, creu data gwell, neu sut y gall deunydd o’r math hwn  gael ei ddefnyddio i addysgu ac ysbrydoli.

Jason Evans
Wicipediwr Preswyl

Tagiau: , , ,

Postiwyd - 05-10-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Copenhagen a Chymru

Ar ddydd Mercher y 7fed o Hydref cynhelir y ddarlith wyddonol nesaf yn y gyfres sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur: Robert Hooke a gwyddoniaeth gynnar. Teitl y ddarlith yw Copenhagen a Chymru a bydd Yr Athro Gareth Ffowc Roberts a’r Dr Rowland Wynne yn sôn am rôl a dylanwad y ffisegydd enwog Niels Bohr drwy ei waith arloesol yn llunio damcaniaeth y cwantwm. Bydd y ddarlith yn seiliedig ar erthygl a ymddangosodd yn Y Traethodydd gan y ddau yn Ebrill 2014.

 

Niels Bohr Hawlfraint / Copyright: Archif Niels Bohr / Niels Bohr Archive, Copenhagen

Niels Bohr
Hawlfraint / Copyright: Archif Niels Bohr / Niels Bohr Archive, Copenhagen

 

Ysbrydolodd Bohr nifer o wyddonwyr o Gymru, fel Edwin Augustine Owen, William Ewart Williams ac efallai y mwyaf nodedig ohonynt Evan James Williams a ddaeth yn ddiweddarach yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol (a sylfaenwyd wrth gwrs gan Robert Hooke ymhlith eraill). Yn y ddarlith rhoddir braslun o gyfraniad gwyddonol y Cymry yma a natur eu cysylltiad â Bohr.

 

Roedd Bohr a’i gyfaill Werner Heisenberg ar flaen y gâd gyda pobl fel Schrödinger a Dirac yn natblygiad ffiseg cwantwm yng nghyfnod tŵf anghygoel y maes yn negawdau cyntaf y ganrif ddiwethaf. Efallai eich bod wedi darllen yn y cyfryngau yn ddiweddar am ddamcaniaeth y cwantwm – pwnc astrus yn athronyddol ac yn wyddonol. Mae’n gwbl sylfaenol i doreth o ddyfeisiadau cyfoes, fel cyfrifiaduron cwantwm, clociau atomig a microsgopau pŵerus. Yn fwy sinistr, mae’n allweddol ar gyfer creu arfau niwclear, thema gaiff sylw arbennig yn y ddarlith.

 

Llwyfanwyd y ddrama Copenhagen, sef cyfieithiad Geraint Wyn Davies o ddrama llwyddianus Michael Frayn, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli yn y flwyddyn 2000. Mae’n enghraifft brin o’r byd celfyddydol Cymraeg yn manteisio ar wyddoniaeth i ddweud stori ddiddorol a phwysig i gymdeithas ehangach. Mae’r ddrama yn seiliedig ar ymweliad Heisenberg â chartref Bohr yn Copenhagen. Roedd y ddau wedi bod yn gydweithwyr yng nghyfnod arloesol ffiseg cwantwm. Ond ar ôl dechrau’r Ail Ryfel Byd daeth y cydweithio hwn i ben gyda byddin yr Almaen yn rheoli Denmarc. Dyna’r sefyllfa pan fynychodd Heisenberg gynhadledd yn Copenhagen ac achub ar y cyfle i ymweld â Bohr. Ai sgwrs anffurfiol rhwng hen ffrindiau a gafwyd neu a oedd gan Heisenberg reswm penodol dros ymweld â Bohr? I wybod rhagor dewch i wrando ar y ddarlith yn y Drwm brynhawn Mercher!

 

 

Hywel Lloyd.

Postiwyd - 25-09-2015 Dim sylwadau

Heb ei gategoreiddio

Archifyddion yn ennill Achrediad

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ennill Achrediad Gwasanaethau Archifau, cynllun safonau a weithredir ledled y Deyrnas Unedig.

Meddai Avril Jones, Cyfarwyddwraig Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus:

“Mae’r achrediad yn gydnabyddiaeth sylweddol o’r ffordd y mae’r Llyfrgell yn llwyddo i warchod treftadaeth archifol gyfoethog Cymru a sicrhau mynediad i’r archif honno.  Mae’r achrediad hefyd yn adlewyrchu sgiliau a gofal ein gweithlu ymroddedig.”

Archifyddion a staff yr ystafelloedd darllen yn derbyn yr Achrediad

Archifyddion a staff  Ystafell Ddarllen y De yn derbyn yr Achrediad

Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan bartneriaeth sy’n cynnwys Yr Archifau Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru, trwy MALD: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru.  Nod yr Achrediad yw cydnabod ymarfer da a chytuno ar safonau a thrwy hynny sicrhau bod treftadaeth archifol y DU yn cael ei chynnal a’i gwarchod ac ar gael i bawb yn y tymor hir.

 

Ken Skates yn cyflwyno tytysgrif achrediad i Sally McInnes

Ken Skates yn cyflwyno tytysgrif achrediad i Sally McInnes

Yn ystod ei ymweliad ar 21 Medi, bu Ken Skates (Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth) yn ymweld â Sally McInnes (Pennaeth Casgliadau Unigryw a Gofal Casgliadau) a’r archifyddion i ddathlu Achrediad Gwasanaethau Archifau.

Ceir gwybodaeth bellach am Achrediad Gwasanaethau Archifau yma:  www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/archive-service-accreditation.htm  a datganiad i’r Wasg am yr achrediad ar ein gwefan: https://www.llgc.org.uk/cy/gwybodaeth-i/y-wasg-ar-cyfryngau/datganiadaur-wasg/datganiadaur-wasg-2015/llyfrgell-genedlaethol-cymru-yn-ennill-statws-achrediad-gwasanaethau-archifau-y-du

Nia Mai Daniel

Pennaeth Isadran Archifau a Llawysgrifau

 

Postiwyd - 21-09-2015 Dim sylwadau

Casgliadau / Digido

Ein Celf, Eich Celf

Mae hi bob amser yn braf i gael y pleser o weithio ar y cyd gyda phartner allanol ar broject arbennig. Un o’r projectau hyn oedd cynllun y Public Catalogue Foundation i ddigido holl baentiadau olew’r Llyfrgell Genedlaethol, ac yna cyhoeddi llyfr ohonynt. http://www.thepcf.org.uk/

PCF

Mae’r lluniau hyn hefyd wedi ymddangos ar wefan BBC Your Paintings. http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/

Elusen gofrestredig yw’r PCF a sefydlwyd yn 2002 gyda’r bwriad o rannu celf sydd mewn perchnogaeth gyhoeddus ar gyfer mwynhad, addysg ac ymchwil.

Mae cyfrolau’r PCF wedi cofnodi lluniau mewn dros 3,200 o gasgliadau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, ac mae yna pum cyfrol i Gymru, sef Casgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol, Yr Amgueddfa Genedlaethol, Gogledd & Chanolbarth Cymru, De Cymru a Gorllewin Cymru.

 

gcf06611KWSelfPOrt

Mae dros 37,000 o wahanol arlunwyr wedi eu catalogio fel rhan o’r cynllun, o feistri clasurol i arlunwyr llai adnabyddus yr ugeinfed ganrif. Mae amrywiaeth yr arlunwyr yn syfrdanol, ac mae cyfraniad y Llyfrgell yn cynrychioli’r amrywiaeth yma, o Gainsborough i Hugh Hughes, o Turner i Kyffin Williams, a llawer mwy .

Yn ôl y sôn project nesaf y PCF fydd digido cerfluniau sydd mewn perchnogaeth gyhoeddus. Edrychwn ymlaen at gydweithio efo nhw unwaith eto yn y dyfodol agos.

 

Postiwyd - 08-09-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Bywyd a’r bydysawd

Ar Fedi 11eg bydd y Llyfrgell yn croesawu un o wyddonwyr mwyaf dylanwadol Prydain, sef y Seryddwr Brenhinol, yr Arglwydd Rees o Lwydlo. Bydd yn traddodi darlith mewn cysylltiad â’r arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur. Bu’r Arglwydd Rees yn Llywydd y Gymdeithas Frenhinol o 2005 tan 2012, ac ymhlith nifer fawr o wobrau ac anrhydeddau penodwyd ef i’r Order of Merit yn 2007, enillodd Wobr Templeton yn 2011 a Medal Isaac Newton yn 2012. Mae’r Order of Merit yn anrhydedd a gyfyngwyd i bedwar ar hugain o Brydeinwyr sydd wedi cyfrannu’n arbennig i hyrwyddo’r gwyddorau, llenyddiaeth ac ati.

 

Lord Martin Rees

Yr Arglwydd Rees o Lwydlo

 

Testun y ddarlith bydd Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons. Efallai eich bod wedi darllen neu gweld rhaglenni yn y cyfryngau’n ddiweddar am y syniad o “multiverses”. Damcaniaeth yw hon sy’n deillio o theori’r cwantwm sy’n darogan nifer diddiwedd o fydysawdau posibl wrth edrych ar egni a mater ar raddfeydd bychan. Bydd yr Arglwydd Rees yn cyffwrdd ar y pwnc hwn a’i berthnasedd ar raddfa’r gofod, ac yn rhoi persbectif newydd i ni edrych ar ein bydysawd. Pynciau eraill gaiff sylw ganddo bydd sut daeth sêr, planedau a bywyd i fodolaeth, pam fod y bydysawd yr hyn yw e, beth – neu pwy – osododd y deddfau mae’n dilyn, a oes bydysawdau eraill yn bodoli? Er ein bod yn gwybod llawer mwy am y bydysawd nag oeddem yn nyddiau Hooke a Newton, mae’n amlwg fod llawer mwy i’w ddysgu yn y maes cyffrous hwn.

 

Mae arddangosfa Dirgel Ffyrdd Natur: Robert Hooke a Gwyddoniaeth Gynnar yn ymwneud â Robert Hooke a’i lyfr Micrographia a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Frenhinol. Hefyd mae’n cynnwys eitemau gan wyddonwyr eraill oedd yn aelodau cynnar o’r Gymdeithas fel Isaac Newton, Robert Boyle a’r Cymry, Edward Lhuyd a William Jones. Felly mae ymweliad Yr Arglwydd Rees fel cyn Llywydd y Gymdeithas, yn addas iawn. Un o amcanion y Gymdeithas adeg ei sefydlu oedd poblogeiddio gwyddoniaeth, rhywbeth sy’n agos at galon yr Arglwydd Rees.

 

Ynghynt eleni denodd yr Arglwydd Rees benawdau yn y cyfryngau am ddweud nad oedd y wlad yn manteisio ar chwilfrydedd naturiol plant yn y byd o’u cwmpas er mwyn eu hannog i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth, pwnc sy’n hanfodol er mwyn i’n gwlad dyfu yn ddiwylliannol ac yn economaidd. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn ceisio chwarae ei rhan i addysgu plant ac oedolion o bob cefndir a gallu er mwyn iddynt werthfawrogi gwyddoniaeth.

 

 

Hywel Lloyd

← Cofnodion hynach

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog