Blog

Postiwyd - 20-10-2016 Dim sylwadau

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Mapio trychineb: 50 mlynedd ers trychineb Aberfan

Yfory, nodir 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, pan chwalodd tomen o wastraff glo a adeiladwyd dros nant, a boddi rhannau o’r pentref gan ladd 144 o bobl yn cynnwys 116 o blant yn Ysgol Gynradd Pantglas.

Cymaint oedd maint y drychineb, nes sefydlu tribiwnlys pum diwrnod yn ddiweddarach ar 26ain Hydref dan oruchwyliaeth yr Arglwydd Ustus Edmund Davies. Un o’r anghenion cyntaf ar gyfer yr ymchwiliad, oedd map manwl gywir yn dangos y lleoliad, a beth yn union a ddigwyddodd. Y diwrnod hwnnw, gwnaethpwyd arolwg o’r awyr o’r safle, a defnyddiwyd y rhain gan yr Arolwg Ordnans i greu set o dri map ar gyfer y tribiwnlys. Roedd y mapiau’n barod ym mis Tachwedd, mis yn unig wedi’r drychineb.

Mae’r ddelwedd isod yn rhan o un o’r dalennau, ac yn dangos y rhan o’r pentref a effeithiwyd fwyaf. Wrth ei hochr dangosir rhan o’r map Arolwg Ordnans o’r un ardal, a gyhoeddwyd yn 1919, sy’n dangos yn glir yr ysgol a’r tai a ddinistriwyd. Mae’r gymhariaeth hon yn rhoi darlun glir iawn o faint y dinistr wedi’r llithriad.

 

 

Mae’r map yn unigryw, gan mai dyma’r unig adeg y mae’r Arolwg Ordnans wedi creu map mewn ymateb i ddigwyddiad arbennig o’r math hwn.

Mae Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi lansio pecyn adnoddau arlein newydd yn ymwneud ag Aberfan, sy’n cynnwys y mapiau hyn. Gellir defnyddio’r pecyn adnoddau hyn arlein neu ei brintio. Bydd yn cynnig i’r disgyblion, ddarlun gweledol o effaith y drychineb, ac yn eu galluogi i’w osod yn ei gyd-destun daearyddol addas. Mae’r pecyn ar gael i athrawon trwy wefan yr Hwb.

 

Huw Thomas

Curadur Mapiau

Postiwyd - 19-10-2016 Dim sylwadau

Casgliadau

Y pris am lo

Roedd nifer ohonom sydd yn ein pumdegau hwyr a chwedegau cynnar yn yr ysgol gynradd pan glywom ni gyntaf am Aber-fan, pentref glofaol yn Nyffryn Taf, a’i hysgol gynradd a gladdwyd dan fynydd o wastraff glo. Lladdwyd 116 o blant, bron i hanner y plant yn ysgol Pantglas, ond dros ddwywaith nifer y plant yn fy ysgol i, ac 28 o oedolion. Pumdeg mlynedd yn ddiweddarach dylai’r plant hynny fod yr un oed â ni a’u cyfoedion a oroesodd, yn gallu ffurfio eu barn eu hunain ar Brexit, Bake Off a Chris Coleman, ac ystyried dyfodol eu plant – neu eu hwyrion, a phoeni am eu pensiynau. Nid Aber-fan oedd y trychineb glofaol fwyaf yng Nghymru’r 20fed ganrif; yn Senghennydd ar 14 Hydref 1913, lladdwyd 439 glöwr gan ffrwydrad ac un achubwr yn hwyrach) ac yng Ngresffordd ar 22 Medi 1934, lladdwyd 266 o ddynion a bechgyn gan ffrwydrad arall; ond roedd, ac mae, Aber-fan yn teimlo’n wrthun ac annaturiol ac yn bris drud a dalwyd am gam-reoli

Roedd Tribiwnlys Trychineb Aber-fan yn ddamniol o reolaeth uwch y Bwrdd Glo Cenedlaethol:

 

“Blame for the disaster rests upon the National Coal Board. This is shared, though in varying degrees, among the NCB headquarters, the South Western Divisional Board, and certain individuals … The legal liability of the NCB … is incontestable and uncontested.”

 

ac o beirianwyr glofaol lleol, a ganolbwyntiodd yn benodol ar brosesau tanddaearol:

 

“We found that many witnesses … had been oblivious of what lay before their eyes. It did not enter their consciousness. They were like moles being asked about the habits of birds.”

Delwedd: © Mirrorpix.com

 

Mae’r Llyfrgell wedi cadw casgliadau’n ymwneud â Chymdeithas Rieni a Thrigolion Aberfan, Cronfa Trychineb Aberfan, Cofeb Trychineb Aberfan a Tŷ Toronto. Mae hefyd ffeiliau’n ymwneud â’r trychineb a’r tribiwnlys o fewn papurau unigolion, yn cynnwys Yr Arglwydd Edmund-Davies, Evan Wyn Williams, John Morris, George Thomas, is-iarll Tonypandy, yr Athro Hutchinson a Glyn Simon, esgob Llandaf (sydd heb eto eu catalogio). Mae cofnodion yn parhau i ddod i’r golwg, rhai yn dilyn marwolaeth unigolion fu’n ymwneud â’r digwyddiad, neu mewn achosion eraill, wedi eu hysgogi gan ben-blwydd y digwyddiad. Yn ddiweddar, derbyniodd y Llyfrgell bapurau trychineb Aber-fan a gasglwyd gan William Tudor, ysgrifennydd cymdeithas rhieni a thrigolion Aber-fan, sy’n ategu’r cofnodion swyddogol sydd eisoes yma. Yn ddiweddar hefyd mae’r cofnodion yn ymwneud â phwyllgor gwaredu tomen wastraff Aber-fan wedi eu cynnig i Archifdy Morgannwg.

Ond yn bersonol, wrth weithio yn Archifdy Morgannwg chwarter canrif yn ôl, hanner ffordd rhwng bryd hynny a nawr, yr hyn a wnaeth sefyllfa hollol wrthun y digwyddiad yn un gwbl fyw i mi, oedd trafod y cofrestri dosbarth, wedi eu cloddio allan o’r gwastraff, a’r graean yn dal i’w deimlo arnynt.

 

Stephen Benham, Archifydd Cynorthwyol

 

Postiwyd - Dim sylwadau

Arddangosfeydd

FIDEO: Cipolwg ar Arddangosfa ‘Aberfan: Hydref Du’

Hanner canrif ar ôl trychineb Aberfan cynhelir dwy arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i goffáu’r rhai a gollodd eu bywydau yn un o drychinebau glofaol gwaethaf Cymru yn yr 20fed ganrif.

Dyma fideo a ddarlledwyd yn fyw ar Periscope, ar 17 Hydref 2016, sy’n rhoi cipolwg ar beth sydd ar gael yn ein harddangosfa ‘Aberfan: Hydref Du’.

 


 

 


 

Mae’r ail arddangosfa, ‘Aberfan: Y Dyddiau Du‘ yn gasgliad o ffotograffau gan y ffotonewyddiadurwr  I. C. Rapoport. Mae’r ffotograffau du a gwyn hyn yn dangos meddyliau a theimladau’r gymuned yn ystod y dyddiau ar ôl y drychineb.

Bydd y ddwy arddangosfa yma i’w gweld yn y Llyfrgell tan 14 Ionawr 2017.

I weld rhagor o ddarllediadau byw gan y Llyfrgell dilynwch ni ar:

Twitter: @LlGCymru
Periscope: @LLGCymru

 

Bethan Rees ~ Mynediad Digidol

Tagiau: , , , ,

Postiwyd - 18-10-2016 Dim sylwadau

Newyddion a Digwyddiadau

Hanner tymor yn y Llyfrgell Gen…

A ninnau ar drothwy gwyliau hanner tymor yr ysgolion, beth am ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru er mwyn darganfod yr arlwy?

Dewch i gael hwyl mewn gweithdy Iwcalili (Ukulele)!  Wedi’i drefnu mewn cydweithrediad â Cered: Menter Iaith Ceredigion, cynhelir gweithdy i’r teulu cyfan gyda chroeso i bob oed a phob gallu cerddorol, dydd Iau, 27 Hydref am 1:00pm.

Beth am ginio yng Nghaffi Pen Dinas?  Mae Caffi Pen Dinas yn falch o gyflwyno aelodau newydd o dîm y gwasanaeth arlywo i’ch croesawu i’r Llyfrgell.  Dyma wasanaeth sy’n agored i bawb o ddydd Llun – Sadwrn, sy’n cynnig bwyd wedi ei baratoi yn ffres ar y safle: prydau a diodydd poeth ac oer, brechdanau, a chacennau amrywiol.

Llun: Geinor Jenkins, Margaret Powell, Heather Davies, Jamie Holder, Lisa Colwell, Siân Williams

Cyflwynir bwydlen arbennig fydd yn cynnwys platiau plant: pryd o fwyd poeth am bris rhesymol a blychau bwyd i’r plant, wedi’i teilwra yn arbennig ar eu cyfer.

Cynigir gweithgareddau rhad ac am ddim i’r gynulleidfa iau yn ardal ‘Hafan’ gydol wythnos hanner tymor.  Yma gwelir gêm animeiddio stop-symudiad, gêm suddo llongau, tasgau digidol rhyngweithiol ar thema’r gofod, ogof ddarllen a ffilm a gêm geiriau.  Gwelir hefyd helfa drysor ac o gwblhau’r helfa, bydd gwobr ar gael i’w gasglu yn siop y Llyfrgell.

Tocynnau i’r gweithdy Iwcalili (Ukulele)

Swyddfa Docynnau: 01970 632 548

Oriau agor Caffi Pen Dinas:
Llun – Gwener: 9.30am – 5.00pm
Sadwrn: 9.30am – 4.30pm

Postiwyd - 13-10-2016 Dim sylwadau

Newyddion a Digwyddiadau / Ymchwil

Dim erthygl? Dim problem!

Creu Daleni Data ar y Wicipedia Cymraeg

Mae’r Wicipedia Gymraeg eisoes yn gwneud yn well na’r disgwyl gyda dros 70,000 o erthyglau. Yn fras dyna un erthygl i bob wyth Siaradwr Cymraeg. Ond yn awr mae myfyriwr yn yr Almaen wedi datblygu teclyn newydd a all lenwi’r bylchau ar Wicipedia drwy fenthyg data o brosiect arall gan Wicimedia, sef Wicidata.

Nod y nodwedd newydd yw cynyddu mynediad agored ac am ddim i wybodaeth ar Wicipedia. Mae’r ‘Ddalen Data’ (Article Placeholder yn Saesneg) yn casglu data, delweddau a chyfeiriadau o Wicidata a’u harddangos yn arddull arferol Wicipedia, gan ei gwneud yn hawdd eu darllen.

Ar hyn o bryd mae’r Ddalen Data yn cael ei threialu ar nifer fechan o Wicipedias, ac ar ôl ymgynghori â’r gymuned Wicipedia Cymraeg, cytunwyd y byddem yn profi’r teclyn newydd yma ar cy-wici.

Y fantais fwyaf amlwg o’r ddalen data yw’r mynediad hawdd at wybodaeth sydd heb ei chynnwys ar Wicipedia eto, a gyda 20 miliwn o eitemau ar Wicidata, nid yw’r wybodaeth yn brin! Dylai hyn yn ei dro annog golygyddion i greu erthyglau newydd gan ddefnyddio’r wybodaeth a gyflwynir yn y Ddalen Data.

Ond, efallai mai’r agwedd fwyaf gyffrous o ddefnyddio Wicidata i gynhyrchu cynnwys Wicipedia, yw bod Wicidata yn siarad cannoedd o ieithoedd (dros 288), gan gynnwys y Gymraeg! Golyga hyn bod llawer o’r tudalennau mae’r meddalwedd yn eu creu ar y Wicipedia Cymraeg yn ymddangos yn uniaith Gymraeg.

Os nad yw’r eitem ar Wicidata wedi cael ei gyfieithu i’r Gymraeg eto, bydd y nodwedd yn ymddangos yn Saesneg, fodd bynnag, mae’n awr yn haws nag erioed i gyrraedd yr eitem Wikidata, trwy’r Ddalen Data, ac ychwanegu cyfieithiad Cymraeg (gweler y llun isod). Ac mae cynlluniau ar y gweill i gynnal digwyddiadau gyda siaradwyr Cymraeg er mwyn cyfieithu rhagor o eitemau Wicidata i’r Gymraeg.

Trwy ymgorffori’r nodwedd hon i mewn i’r Wicipedia Cymraeg mae gobaith y bydd gan siaradwyr Cymraeg brofiad cyfoethocach o’r wefan ac y bydd yn annog mwy o olygyddion i greu cynnwys ac ychwanegu cyfieithiadau Cymraeg i Wicidata, sydd yn atgyfnerthu lle’r iaith Gymraeg yn y deyrnas ddigidol.

 

Jason Evans,

Wicipediwr Preswyl y Llyfrgell Genedlaethol

Tagiau: , , , ,

Postiwyd - 11-10-2016 Dim sylwadau

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Cofio Brenin llenyddiaeth plant Cymru

Dethlir Diwrnod T. Llew Jones eleni ar 11 Hydref ar y dyddiad y ganwyd ef yn 1915.  Cynhaliwyd Diwrnod T. Llew Jones am y tro cyntaf yn 2009, y flwyddyn y bu farw, i ddathlu’i fywyd a’i waith drwy gynnal gweithgareddau mewn ysgolion ar hyd a lled Cymru.  Diwrnod i gymeriadau ddod yn fyw wrth i’r plant wisgo fel eu hoff gymeriadau.  Syniad gwreiddiol disgyblion Ysgol Chwilog oedd cael diwrnod cenedlaethol i gofio am eu harwr.
Rhwng Mawrth 2015 a Chwefror 2016 cynhaliwyd arddangosfa boblogaidd a llwyddiannus iawn yn y Llyfrgell sef ’Swyn y Storïwr: Canmlwyddiant T. Llew Jones’ yn cynnwys rhai o ddyddiaduron T. Llew Jones a roddodd i’r Llyfrgell yn 2000, ac eitemau oedd ar fenthyg gan y teulu.  Ym mis Mai eleni rhoddwyd y papurau hyn yn rhodd i’r Llyfrgell gan ei fab Iolo Jones ac felly maent yn waddol parhaol i’r arddangosfa arbennig hon.  Ychwanegwyd yr archifau at y dyddiaduron a rhoi teitl newydd i’r archif: Llawysgrifau ac archifau T. Llew Jones.  Gellir cael mynediad i’r catalog yma.

Rwyf yn hoff iawn o’r casgliad bychan o lythyrau a anfonwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd ato.  Ynddynt ceir argraffiadau’r plant o’i nofelau a’r ffilm ‘Tân ar y comin’.  Bu un ohonynt yn ddigon ffodus i fod yn bresennol yn ei barti pen-blwydd yn 90 oed yn 2005.
Ceir cerdd gan Mererid Hopwood ‘Ar eich pen-blwydd yn 90 oed – gyda diolch o galon’ a cherdyn pen-blwydd iddo yn 90 oddi wrth aelodau o Dîm Gwyddbwyll Cymru a fu’n cystadlu yn Nice yn 1974.  Ef oedd rheolwr y tîm a dyma ddysgu ei fod yn ‘frenin’ y bwrdd gwyddbwyll yn ogystal â ‘Brenin llenyddiaeth plant Cymru’.

Ann Francis Evans

Postiwyd - 06-10-2016 Dim sylwadau

Arddangosfeydd

Aberfan: Cyfraniadau i ddigwyddiadau coffau 50 mlynedd ers y drychineb

Ar y 21ain o Hydref 2016, mi fydd hi’n hanner canrif i’r diwrnod, ers i domen lo ddymchwel a lladd 116 plentyn a 28 oedolyn ym mhentref Aberfan.

Mae staff o Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru wedi bod yn gweithio i gynorthwyo gyda’r digwyddiadau coffau mewn amryw ffyrdd, gan ddefnyddio deunydd o’r casgliadau.

Bydd ITV Cymru yn darlledu rhaglen ddogfen fawr, oriau brig, ‘The Aberfan Young Wives’ Club’ ar 12fed Hydref 2016. Bydd y rhaglen awr hon yn cynnwys ffilm o gasgliad ITV a gadwir yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn gynharach yn yr haf, bu staff o’r timau ffilm a fideo yn yr archif, yn gweithio i ddigido deunydd newyddion o’r drychineb yn Aberfan, a’r cyfnod yn dilyn, er mwyn cynorthwyo â chreu’r rhaglen. Bydd y ffilm yn cael ei ddangos mewn dangosiad cymunedol yn Aberfan ei hun ar ddydd Llun 10fed Hydref, cyn ei ddarlledu ar ITV.

ITV to screen major documentary marking 50th anniversary of the Aberfan disaster

Trwy’r gwaith hwn, rydym wedi gallu cyfrannu at yr arddangosfa ‘Hydref Du’ a gynhelir yn Anecs Gregynog ar hyn o bryd.

Dangosir cyfres o 52 delwedd llonydd a gymerwyd o’r deunydd ffilm, sy’n dangos ciplun o’r diwrnod a’r digwyddiadau a ddilynodd. Mae’r ffilm 9 munud yn yr arddangosfa yn cynnwys cyfres o glipiau o ddeunydd newyddion TWW (ITV Cymru), gan gynnig cipolwg o’r drychineb a’r digwyddiadau a ddilynodd.

Mae’r archif hefyd wedi prynu can newydd i’w chasgliad yn ddiweddar – ‘Remembering Aberfan’ gan Amy Goddard. Ysgrifennwyd y gân, a ryddhawyd ar Hydref 3ydd, i goffau 50 mlynedd ers Trychineb Aberfan, ac mae’r holl elw yn mynd i gronfa Elusen Goffa Aberfan.

Mina Barnden, Cynorthwy-ydd Ffilm

Mae Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn diogelu a dathlu treftadaeth sain a delweddau symudol Cymru, gan sicrhau ei fod yn hygyrch i ystod each o ddefnyddwyr ar gyfer mwynhad a dysg.

Dilynwch ni ar Twitter: @AGSSC @NSSAW

Ar Facebook: Archif Sgrin a Sain Cymru | Screen and Sound Archive of Wales

Postiwyd - 03-10-2016 Dim sylwadau

Casgliadau

Amser Prysur yn yr Archif Wleidyddol Gymreig

Mae’r mis diwethaf wedi bod yn gyfnod hynod o brysur i’r Archif Wleidyddol Gymreig. Yn ystod mis Medi mae’r arddangosfa Chwyldro/Revolution, sy’n dilyn hanes gwleidyddiaeth yng Nghymru o’r Chwyldro Ffrengig hyd heddiw, yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd. Rydym wedi bod yn gweithio ar yr arddangosfa yma, sydd yn bartneriaeth gyda Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ers dros flwyddyn ac roedd yn wych cael sylw ar raglen teledu Heno. Diolch yn fawr i Elin Jones AC am noddi’r arddangosfa.

img_20160905_140853_01

 

 

Yn wahanol i’r arfer, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Pwyllgor Ymgynghorol yr Archif Wleidyddol ym Mis Medi eleni, unwaith eto yng Nghaerdydd ond y tro hyn yn y Senedd. Fel arfer mae’r pwyllgor yn cwrdd yn Aberystwyth ym Mis Tachwedd i gyd fynd gyda’r darlith flynyddol ond gyda’r arddangosfa yng Nghaerdydd roedd yn gyfle da i fentro rhywbeth newydd.

Ar yr un pryd, rydym wedi bod yn paratoi rhifyn 2016 Maniffesto, sef cylchlythyr flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig. Mae’r cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth am deunydd newydd sydd wedi cyrraedd yn ystod y flwyddyn, gwaith catalogio, gwaith estyn allan a gwybodaeth am ddigwyddiadau’r Archif Wleidyddol Gymreig.

Ar ddydd Sul ces i’r cyfle i drafod rhai o’r archifau yn ymwneud â llosgi’r ysgol fomio ym Mhenyberth yn 1936 fel rhan o Wŷl INC gan gynnwys archifau Saunders Lewis, Lewis Valentine a D J Williams.

Ar ddydd Mercher wythnos hon bydd y Parch. Ddr. D. Ben Rees yn trafod bywyd a gyrfa yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos mewn darlith am 1.15pm. Mae e ar fi cyhoeddi cofiant newydd i’r Arglwydd Cledwyn yn seiliedig ar ei archifau sydd ar gael yn y  Llyfrgell. Mae tocynnau i’r darlith ar gael am ddim.

cledwyn1-1

 

Rob Phillips (Archifydd Cynorthwyol – Archif Wleidyddol Gymreig gyda chyfrifoldeb am weithgareddau’r Archif Wleidyddol Gymreig, gan gynnwys hyrwyddo’r casgliadau gwleidyddol, cynhyrchu cylchlythyr blynyddol, trefnu digwyddiadau, adeiladu perthynas gyda rhoddwyr, catalogio, cyd-weithio gyda sefydliadau eraill ac aelodau Pwyllgor Ymgynhorol yr Archif Wleidyddol Gymreig)

Postiwyd - 26-09-2016 Dim sylwadau

Casgliadau / Gwasanaethau Darllenwyr

E-Adnoddau’r Llyfrgell

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bod yn prynu mynediad i e-adnoddau ers mwy na phymtheg mlynedd bellach. Un o’r cynharaf inni gynnig oedd Early English Books Online sydd, er gwaetha’r enw, hefyd yn cynnwys pob llyfr Cymraeg o Yny lhyvyr hwnn  yn 1546 hyd ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg.

 

Mae casgliadau papurau newydd yn boblogaidd, ac yn cael defnydd uchel gan ddefnyddwyr i  wneud ymchwil ar hanes, cymdeithas, hanes teulu a nifer o bynciau eraill. Ym mhlith y teitlau gwahanol sydd gan y Llyfrgell mae Y Faner, The Guardian, The Daily Mail a The Times.

 

Adnodd poblogaidd arall yw JSTOR sydd yn cynnwys rhediadau o gyfnodolion ysgolheigaidd ar bob pwnc dan haul.

 

Un o’r ystyriaethau wrth gynnig adnoddau fel hyn i ddefnyddwyr yw bod digon o amrywiaeth o ran pwnc a lefel diddordeb. Mae rhai o’r adnoddau fel CREDO a Encylopedia Britannica yn cyflwyno gwybodaeth gyffredinol sydd yn addas i lawer iawn o bobl. Mae eraill fel British Standards Online yn cynnig gwybodaeth arbenigol i rai ym myd busnes, adeiladu, diwydiant a llywodraeth ganolog a lleol. Adnodd tebyg ei rychwant yw Statista sydd yn cynnig pob math o ystadegau rhyngwladol ym mhob math o sectorau. Mae’n bwysig bod y Llyfrgell yn cynnig mynediad o bell i gymaint o’r adnoddau hyn â phosibl er mwyn cyrraedd cyfran uchel o boblogaeth Cymru. Nid yw’r adnoddau hyn yn rhad ac mae cyfyngu mynediad i boblogaeth Cymru yn unig yn ffordd o gadw’r gost yn fforddadwy. Er gwaethaf hynny, mae rhai adnoddau penodol y mae rhaid i’r defnyddwyr ddod i’r Llyfrgell i’w gweld. Mae’r rhain yn cynnwys Ancestry a Find My Past.

 

Mae’n bwysig bod yr adnoddau hyn yn cael eu defnyddio, felly os oes gennych gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch, da chi!

 

 

Robert Lacey

Pennaeth Isadran Datblygu Casgliadau.

 

Postiwyd - 22-09-2016 Dim sylwadau

Blog Kyffin / Casgliadau

Cofio Kyffin Williams

 

Mae’r mis hwn yn nodi deng mlynedd ers marwolaeth Kyffin Williams – arlunydd Cymreig enwocaf diwedd yr 20fed ganrif. Fel y nododd yr hanesydd celf Dr Gareth Lloyd Roderick, ef oedd arlunydd ‘cenedlaethol’ poblogaidd Cymru a cafodd ei wneud yn Academydd Brenhinol yn 1973. Ganed Kyffin Williams yn Llangefni, Ynys Môn yn 1918 a dywedodd yn ei hunangofiant ‘Across the Straits’ mai ei nod mewn bywyd oedd cofnodi tir a phobl ei blentyndod. Daeth defnydd Kyffin o baent olew trwchus, wedi ei osod gyda’i gyllell balet  ar y cynfas, yn nodweddiadol o’i arddull a daeth yn eiconograffig. Gellir teimlo egni grymus Kyffin yn llifo o’i waith drwy ei ffordd unigryw o daenu’r paent. Roedd yn arlunydd mynegiadol a honnai iddo greu ei waith gorau pan fyddai’n caniatáu iddo’i hun gael ei ‘… sgubo i ffwrdd mewn twymyn o afiaith neu hyd yn oed ddicter, gorau oll y byddai’r canlyniad terfynol; tra’r oedd meddwl yn ymwybodol yn ddieithriad yn drychinebus’. Fel epileptig teimlai obsesiwn dwys i beintio ac felly roedd yn arlunydd toreithiog – yn cwblhau hyd at dri phaentiad yr wythnos. Gallwn dybio hefyd bod ei frwydr ag iselder wedi chwarae rhan yn ei waith. Dywedodd Kyffin bod ‘… gwythïen felancolaidd yn rhedeg trwy’r rhan fwyaf o Gymry, melancoli sy’n tarddu o’r bryniau tywyll, y cymylau trymion a’r niwl môr gorchuddiol’.

Roedd gan y Llyfrgell Genedlaethol berthynas agos â Kyffin, a daeth carfan fawr o’i ystâd i’r Llyfrgell ar ôl ei farwolaeth yn 2006. Y Llyfrgell Genedlaethol sydd berchen ar y nifer fwyaf o weithiau Kyffin Williams yn y byd.

 

Morfudd Bevan

Curadur Celf Cynorthwyol

← Older Posts

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog