Blog

Postiwyd - 02-07-2015 Dim sylwadau

Heb ei gategoreiddio

Beth sy’n newydd? 6 pheth newydd ar wefan Papurau Newydd Cymru Arlein

Mae gwefan newydd Papurau Newydd Cymru Arlein bellach yn fyw, ond beth sy’n wahanol amdani? Dyma 6 pheth sydd wedi eu hychwanegu i’r wefan:

 

1.  Mwy o dudalennau

Mae’r wefan newydd yn cynnwys 400,000 o dudalennau ychwanegol o bapurau newydd sydd wedi eu digido, rhai yn deitlau newydd ac eraill yn ychwanegiadau at deitlau oedd eisoes ar y wefan. Os hoffech wybod pa deitlau a chynnwys newydd sydd ar y wefan, ewch i dudalen wybodaeth y prosiect.

 

y_goleuad_pnca

 

2.  Dyluniad sy’n ymateb i’ch dyfais

Mae’r wefan bellach yn addasu i faint y sgrin rydych yn ei defnyddio. Bydd hyn yn hwyluso’r profiad o ddefnyddio’r adnodd ar dabled neu ffôn symudol.

 

3.  Pori yn ôl delwedd

Mae nawr yn bosibl i chi bori delweddau sydd yn y papurau newydd trwy bori yn ôl cartwnau, graffiau, darluniadau, mapiau a ffotograffau. Mae’n ffordd wych o ddod o hyd i gynnwys sy’n drawiadol yn weledol ac rydym yn disgwyl y bydd yn nodwedd boblogaidd o’r wefan newydd.

 

cartwnau_cy_pnca

 

4.  Chwiliad uwch

Mae’r chwiliad uwch yn eich galluogi i osod cyfyngiadau ar eich chwiliad o’r dechrau, ac yn galluogi chwilio ‘boolean’. Am ragor o wybodaeth ar sut i gynnal chwiliad boolean, ewch i’r dudalen Cymorth ar y wefan newydd.

 

5.  Dyfynnu ar Wikipedia

Nawr gallwch gysylltu erthyglau yn y papurau gydag un o wefannau mwyaf poblogaidd y byd trwy ddefnyddio’r botwm ‘Dyfynnu ar Wikipedia’. Bydd hwn yn rhoi côd i chi ei roi mewn tudalen Wikipedia er mwyn cyfeirio at yr erthygl fel ffynhonnell.

 

wikicy_pnca

 

6. Gwahanu cynnwys yn ôl iaith (Cymraeg/Saesneg)

Mae nawr yn bosibl cyfyngu chwiliadau yn ôl iaith am y tro cyntaf, a fydd yn hwyluso defnydd o’r adnodd i ddefnyddwyr nad ydynt yn deall Cymraeg. Noder bod y gwahaniaeth hwn wedi ei osod ar sail iaith teitl y cyhoeddiad yn hytrach nag ar lefel erthygl, ac felly mae’n bosibl y bydd rhai erthyglau Cymraeg yn mynd trwy’r rhwyd wrth geisio cyfyngu i ddeunydd Saesneg.

 

Beth ydych chi’n ei feddwl? Rydym yn parhau i edrych ar ffyrdd o wella’r adnodd Papurau Newydd Cymraeg Arlein a buasem yn gwerthfawrogi eich sylwadau neu awgrymiadau. Rhowch wybod i ni beth rydych yn ei feddwl o’r wefan gan ddefnyddio’r ddolen ‘Cysylltu â ni‘ ar waelod y dudalen.

 

Postiwyd - 29-06-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Digido

Dirgel Ffyrdd Natur : Robert Hooke a gwyddoniaeth gynnar

Y llun enwog o'r chwannen yn Micrographia

Y llun enwog o’r chwannen yn Micrographia

Cyhoeddwyd cyfrol Robert Hooke, Micrographia gan y Gymdeithas Frenhinol yn 1665, ac yn ei ddydd roedd yn un o’r llyfrau â’r gwerthiant gorau ym Mhrydain. Bydd yr arddangosfa hon yn dangos arwyddocâd y llyfr 350 o flynyddoedd ar ôl ei gyhoeddi, a defnyddio eitemau eraill o gasgliadau’r Llyfrgell i ehangu ar rai o’r themâu pwysicaf sydd ynddo.

 

Roedd Robert Hooke (1635-1703) yn un o ffigurau blaenllaw y Chwyldro Gwyddonol ar ddiwedd yr 17eg ganrif, ac ynghyd â gwyddonwyr eraill fel Robert Boyle ac Isaac Newton, ef oedd un o sylfaenwyr y Gymdeithas Frenhinol. Cyflawnodd y gymdeithas hon ddau beth chwyldroadol:

 

  • Mabwysiadu’r dull gwyddonol: sef casglu tystiolaeth am y byd trwy arbrofi ac arsylwi, yn hytrach na dibynnu ar ragdybiaethau.
  • Poblogeiddio gwyddoniaeth: trwy gyhoeddi llyfrau yn Saesneg (yn hytrach na Lladin) ar gyfer darllenwyr lleyg. Mae dealltwriaeth cyhoeddus o wyddoniaeth yn bwnc pwysig heddiw.

 

Microsgop cyfansawdd

Microsgop cyfansawdd

Roedd Hooke yn gweithio yn y Gymdeithas Frenhinol fel pennaeth arbrofion ac roedd ei ddiddordebau gwyddonol yn eang. Ei gyfraniad enwocaf oedd Deddf Hooke, sef prawf fod estyniad spring (neu weiren) gan rym gymwysol, yn gymesur i’r grym hwnnw. Ond fe wnaeth lawer o ddarganfyddiadau eraill, er enghraifft, defnyddiodd ficrosgop cyfansawdd yn ei arbrofion i ddangos darluniau manwl o greaduriaid a phlanhigion. Mae Micrographia yn cynnwys nifer o ddarluniau trawiadol plât-copr, er enghraifft y chwannen sydd yn agor i bedwar gwaith maint tudalen o’r llyfr. Delwedd enwog arall yw ei astudiaeth o gorc o dan ficrosgop, a thrwy hyn ef oedd y cyntaf, er yn ddi-arwybod i ddechrau, i ddarganfod strwythr celloedd planhigion.

 

Anogwyd Hooke gan luniau o ffosiliau o dan ficrosgop i dybio ei bod yn hanu nid o gerrig, ond o greaduriaid oedd yn byw yn ddwfn o dan y Ddaear ganrifoedd ynghynt. Roedd hyn yn ddamcaniaeth newydd ar y pryd, gan na wyddai pobl fod y Ddaear mor hen ag yr oedd hi, a bod gwahanol greaduriaid wedi byw arni ar wahanol gyfnodau. Dyma dystiolaeth arall o weledigaeth bellgyrhaeddol Hooke.

 

Y Lleuad a'r ser yn Micrographia

Y Lleuad, sêr a’r planedau yn Micrographia

Er fod y gyfrol yn fwyaf adnabyddus am ei darganfyddiadau drwy ddefnyddio microsgop, mae Micrographia hefyd yn disgrifio planedau pell ac yn trafod hanfod tonnau golau.

 

Bydd eitemau gan nifer o wyddonwyr eraill yn yr arddangosfa, gan gynnwys Cymry fel Edward Llwyd, Thomas Pennant, Robert Recorde, William Jones a Lewis Morris. Hefyd ceir gweithiau gan wyddonwyr o enwogrwydd rhyngwladol fel Euclid, Descartes, Galileo, Isaac Newton a Robert Boyle. Caiff microsgop a telesgop o gyfnod Robert Hooke eu cynnwys gyda’r bwriad o roi profiad gweledol o’r math o offer a ddefnyddiwyd gan Hooke a Newton wrth wneud eu darganfyddiadau.

 

Yn ogystal â hyn ceir rhaglen o ddarlithiau i gyd-fynd â’r arddangosfa. Gwelir y manylion isod:

 

8 Gorffennaf : Dr. Gareth Griffith (Prifysgol Aberystwyth) : Robert Hooke a Micrographia Cymraeg.

2 Medi : Dr. Paul Evans : Thomas Pennant: the leading British zoologist after Ray and before Darwin Saesneg.

11 Medi : Yr Arglwydd Rees o Lwydlo, Seryddwr Brenhinol : Life and the cosmos: four centuries of expanding horizons – Saesneg.

7 Hydref : Yr Athro Emeritws Gareth Ffowc Roberts a Dr. Rowland Wynne : Copenhagen a Chymru Cymraeg.

4 Tachwedd : Dr. Matthew Francis (Prifysgol Aberystwyth) : ‘How Much Small There Is’: Robert Hooke’s Micrographia for the modern reader Saesneg.

2 Rhagfyr : Yr Athro Deri Tomos (Prifysgol Bangor) : Agor drws bywyd. Beth yn union ddarganfu Robert Hooke wrth ganfod y gell? – Cymraeg.

6 Ionawr : Sarah Hutton, Athro Gwadd Anrhydeddus (Prifysgol Efrog) : Stranger than fiction: Robert Hooke, Margaret Cavendish and satire on seventeenth-century science – Saesneg.

 

Bydd yr arddangosfa ymlaen yn oriel Hengwrt y Llyfrgell Genedlaethol o Gorffennaf 7fed – Ionawr 9fed.

 

 

Hywel Lloyd.

Postiwyd - 18-06-2015 Dim sylwadau

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau / Research

Anthem i’r Wladfa?

Darganfyddwyd y cân ar diwedd hen pamffled o 1875

Darganfyddwyd y cân ar diwedd hen pamffled o 1875

Mae eleni’n nodi 150 mlynedd ers i’r Gymru hwylio i Batagonia yn Ne America i chwilio am fywyd gwell. I ddathlu sefydliad Y Wladfa mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi curadu arddangosfa o’r enw ‘Gwladfa’ sy’n cynnwys archifau, llawysgrifau, ffotograffau a gweithiau celf o gasgliadau’r Llyfrgell. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys Beibl Cymraeg a gludwyd i Batagonia ar fwrdd y Mimosa ym 1865. Fel Wicipediwr Preswyl yn y Llyfrgell rwyf wedi bod yn gweithio ar ddigwyddiad ‘Golygathon’ i wella cynnwys Wicipedia sy’n ymwneud â’r Wladfa, a hefyd , ar y cyd â Chasgliad y Werin Cymru, i wahodd y cyhoedd i rannu hen ddogfennau a lluniau yn ymwneud â’r Wladfa.

Wrth i mi gasglu deunydd ymchwil yn barod ar gyfer y digwyddiad, deuthum ar draws hen bamffled o’r enw ‘Adroddiad y Parch. D. S. Davies am Sefyllfa y Wladfa Gymreig’ ble mae’r awdur yn adrodd ar gyflwr amaethyddiaeth, y bywyd gwyllt, anifeiliaid, crefydd, a phob agwedd o fywyd yn y Wladfa. Mae’r pamffled, dyddiedig 1875 yn ddarn clir o bropaganda gyda’r nod o annog rhagor o bobl i ymfudo. Ar ddiwedd yr adroddiad, dan y teitl “Gwlad Newydd y Cymry” mae yna gân, a briodolir i ŵr o’r enw Lewis Evans, bardd, telynor, ac un o’r ymsefydlwyrCymreig cyntaf i ymfudo i Batagonia. Yr wyf yn adnabod y gân ar unwaith. Wedi ei seilio ar gân boblogaidd Evan James sef “Hen Wlad Fy Nhadau”, mae fersiwn Y Wladfa yn dechrau ‘Y Mae Patagonia yn anwyl I mi’ ac yn cloi gyda ‘O! bydded I’r Wladfa barhau’. Mae’r darn yn disgrifio harddwch yr afon Camwy a’r ‘Andes wen fawr’.

Mae’r darn yn cael ei gyflwyno yn yr adroddiad fel cân ar gyfer cenedl Gymreig newydd – anthem “Genedlaethol”. Ac mae hyn yn 1875, 30 mlynedd cyn i’r cyfansoddiad gwreiddiol gael ei chanu cyn gêm bêl-droed neu rygbi rhyngwladol. Erbyn 1875 roedd “Hen Wlad Fy Nhadau” yn gân boblogaidd yn eisteddfodau a digwyddiadau cymdeithasol eraill, ond mae’r darganfyddiad yma yn awgrymu fod rhai yn barod yn gweld y gân fel anthem “genedlaethol”. Hyd yn hyn ni allaf ddod o hyd i gyfeiriad arall i’r anthem ac mae’n ymddangos ei fod wedi ei golli mewn hanes ers dros 100 mlynedd, hyd nes ei ailddarganfod yn ddiweddar. Yn Amlwg ni fu i’r darn gwladgarol erioed lwyddo ym Mhatagonia, ble mae’r gymuned Gymraeg dal yn canu “Hen Wlad Fy Nhadau”.

Mae’r darganfyddiad yn rhoi i ni gipolwg diddorol i mewn i fywydau’r ymsefydlwyr cynnar arloesol. Mae’r gân yn portreadu pobl yn dathlu sylfaen cenedl wirioneddol Gymreig, yn rhydd o’r ormes hanesyddol o’u traddodiad, iaith a diwylliant.

 

Jason Evans

Tagiau: , , ,

Postiwyd - 15-06-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Amddiffynnydd y Brenin Arthur yn dychwel i’r gad

Mae llyfr gan un o amddiffynwyr mwyaf glew y Brenin Arthur ar fin cael ei ail gyhoeddi, a hynny dros 400 mlynedd ar ôl ei ymddangosiad cyntaf.

Cyhoeddwyd Historiae Britannicae Defensio (‘Amddiffyniad Hanes Prydain’), gwaith Lladin gan Syr Siôn Prys o Aberhonddu am y tro cyntaf yn 1573. Roedd yn amddiffyniad eofn i’r stori am darddiad chwedlonol y Cymry a adroddwyd yn wreiddiol gan Sieffre o Fynwy yn y ddeuddegfed ganrif. Honnai Sieffre fod modd olrhain hanes Cymru yn ôl i Frutus o Gaerdroea yn yr unfed ganrif ar ddeg Cyn Crist.

Yn 1534, cyhoeddodd dyneiddiwr Eidalaidd o’r enw Polydore Vergil gyfrol ag iddi’r teitl Anglica Historia (‘Hanes Lloegr’), oedd yn cynnwys ymgais – lwyddiannus fel mae’n digwydd – i fwrw amheuaeth ar eirwiredd y fytholeg Gymreig. Amheuai fodolaeth hanesyddol arwyr y Cymry, gan gynnwys y Brenin Arthur. Un a safodd a derbyn yr her i amddiffyn y traddodiad brodorol oedd Syr Siôn Prys, twrnai a gweinyddwr fu’n diddymu mynachlogydd yn Lloegr ar ran Thomas Cromwell a’r Brenin Harri VIII, ac a oedd yn gryn ysgolhaig. Fe luniodd ei amddiffyniad gofalus mewn modd tra fforensig.

Dechreuodd Prys ysgrifennu ei Defensio yn ystod y 1540au, gan seilio llawer o’i ddadleuon ar y llawysgrifau Cymraeg hynny yr oedd wedi eu gweld, neu a oedd yn ei feddiant. Yn eu mysg yr oedd Llyfr Du Caerfyrddin, y llawysgrif honno o’r drydedd ganrif ar ddeg sydd bellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac sy’n cynnwys rhai o’r cyfeiriadau cynharaf at Arthur a Myrddin. Er ei fod yn ofalus i beidio honni fod pob gair o’r chwedlau am Arthur a Brutus yn wir, daliai Prys mai gwan oedd dadleuon y dyneiddiwr Eidalaidd a’i debyg, gan na allent ddarllen ffynonellau’r Cymry eu hunain. I Prys, roedd y ffynonellau hyn yn profi fod Arthur yn gymeriad hanesyddol real.

Bu farw Syr Siôn Prys yn 1555, heb weld cyhoeddi ei waith, ond gadawodd ei lawysgrif i’w fab Richard (a enwyd ar ôl nai i Cromwell). Ef aeth ati i gyhoeddi’r Defensio yn 1573, a gellir dweud i’r gyfrol ennyn diddordeb newydd yn hanes Cymru, a hynny ar sail astudiaeth fanylach o darddellau dogfennol. Yn ei sgil, bu mytholeg Sieffre o Fynwy o bwys mawr yng ngolwg cenedlaethau o ysgolheigion Cymreig, gan gynnwys Charles Edwards, Robert Vaughan a Theophilus Evans.

Dros bedwar can mlynedd yn ddiweddarach, ac i gyd-fynd â thymor ac arddangosfa ar Syr Siôn Prys a’i waith yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, fe gyhoeddir yr Historiae Britannicae Defensio eto, ond y tro hwn ynghyd â chyfieithiad i’r Saesneg. Mae un o’n hysgolheigion cyfoes praffaf, yr Athro Ceri Davies, Athro Emeritws yn y Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, wedi golygu a chyfieithu’r gwaith, ac wedi ychwanegu cyflwyniad a nodiadau er mwyn gosod y Defensio yn ei gyd-destun priodol.

 

Bydd y gyfrol hon o 390 tudalen yn cael ei lansio, yn dilyn darlith gan yr Athro Davies, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, 20 Mehefin.

Wythnos yn ddiweddarach, ar 27 Mehefin, bydd arddangosfa Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf yn dod i ben.

Maredudd ap Huw

Postiwyd - 10-06-2015 Dim sylwadau

ArAgor / Digido / Digitisation / Newyddion a Digwyddiadau

‘Brwydrau Alecsander Fawr’ – Delweddau wedi eu rhyddhau

Ar 10 Mehefin 323CC roedd Alecsander Fawr yn gorwedd ar ei wely angau yn 32 oed. Yn fuan syrthiodd ei ymerodraeth enfawr i helbul. Mae ei etifeddiaeth yn bellgyrhaeddol, ond efallai mai un o’i lwyddiannau mwyaf oedd sefydlu dinas Alexandria yn yr Aifft.

Yn sgil hau hadau’r diwylliant Groegaidd neu Helenistaidd yn y ddinas ac ar draws ei deyrnas, sefydlwyd Llyfrgell Frenhinol Alexandria. Roedd gan y Llyfrgell ystafelloedd darllen, neuaddau darlithio, adrannau caffael a chatalogio ac roedd yn rhan o sefydliad ehangach y ‘Musaeum Alexandria’.

Dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl dangosodd yr Alexandriaid y ffordd i lyfrgelloedd cenedlaethol modern. Mae stori’r tân yn y llyfrgell, a wnaeth ladrata’r byd hynafol o’i drysorau llenyddol, yn enwog.

Ddwy flynedd yn ôl roedd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ei hunan ar dân, gan ddod yn agos iawn at greu ‘Trasiedi Roegaidd’ hollol Gymreig.

I ddathlu bywyd Alecsander, mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi rhyddhau tri deg un o ddelweddau digidol o addurniadau o’r 15fed ganrif. Mae’r delweddau yn dod o ‘Brwydrau Alecsander Fawr’, un o’n llawysgrifau goleuedig pwysicaf. Rhyddhawyd y delweddau i’r parth cyhoeddus drwy Gomin Wikimedia lle gellir cael mynediad rhwydd iddynt, eu lawr lwytho, a’u defnyddio mewn erthyglau Wikipedia.

 

Tagiau: , , , , , ,

Postiwyd - 04-06-2015 Dim sylwadau

Newyddion a Digwyddiadau

Darlledu’n fyw o’r Drwm

Mae’r Llyfrgell wedi torri tir newydd heddiw trwy ddarlledu’n fyw ar y We gan ddefnyddio’r ap Periscope.

Hywel Lloyd yn cael ei darlledu yn fyw

Hywel Lloyd yn cael ei darlledu yn fyw

Defnyddiwyd dyfais symudol i ddarlledu cyflwyniad Hywel Lloyd ar gasgliad W. E. Gladstone y Llyfrgell gan alluogi eraill i’w mwynhau ar draws y byd.

Er mai dyma’r tro cyntaf i ni ddefnyddio’r math hwn o dechnoleg, daeth 58 o bobl i weld a chlywed  beth oedd gan Hywel i’w ddweud.

Mae’r Llyfrgell yn meddwl yn gyson am ffyrdd gwahanol i ehangu mynediad yn ddigidol a hyrwyddo’i  chasgliadau a gwasanaethau, a gall hwn fod yn gyfrwng pwerus yn hyn o beth.

A wnaethoch chi fwynhau’r darllediad? Sut allwn ni wella ein defnydd o’r cyfrwng hwn?  A oes gennych unrhyw syniadau sut y gall y Llyfrgell ddefnyddio’r dechnoleg hon? Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau.

Os ydych wedi neu’n bwriadu lawrlwytho’r ap Periscope, mae’r cyflwyniad ar gael i’w wylio eto tan amser cinio yfory. Gallwch hefyd ddilyn y Llyfrgell Genedlaethol ar Periscope a/neu Twitter i gael gwybod am ddarllediadau byw tebyg yn y dyfodol agos.

Postiwyd - 01-06-2015 Dim sylwadau

Heb ei gategoreiddio

Pamffledi Gladstone: Nodiadau Prif Weinidog

W.E. Gladstone

W.E. Gladstone

Mae casgliad Gladstone y Llyfrgell yn cynnwys tua 10,000 o bamffledi. Rydym yn y broses o sganio’r pamffledi rhwymedig a gobeithiwn bydd rhain ar gael i’w harchwilio drwy wefan y Llyfrgell yn fuan. Casgliad o bamffledi a anfonwyd at Gladstone pan oedd yn Aelod Seneddol a Phrif Weinidog yw’r rhain. Gellir gweld wrth y nodiadau a wnaeth Gladstone ar nifer o’r pamffledi ei fod yn darllen cyfran helaeth o’r rhai a anfonwyd ato. Roedd y rhain yn cyfeirio at nifer o bynciau llosg y dydd, a synnais gymaint ohonynt sy’n bynciau sy’n denu sylw heddiw. Er fod ein amgylchiadau a’n safon byw wedi newid yn aruthrol ers diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg mae llawer o’r materion yn berthnasol heddi ac mae’n ddiddorol faint o sylw unigol y rhoddodd Gladstone iddynt.

 

Mae’r pamffledi rhwymedig wedi eu rhwymo yn ôl testun sy’n gwneud eu hymchwilio’n haws. Dyma adnodd gwerthfawr iawn i unrhyw un sydd am ddysgu am fywyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r pynciau oedd yn denu sylw bryd hynny. Cafodd llawer o’r pamffledi eu hanfon yn bersonol at Gladstone gan yr awduron eu hunain fel ymgais i ddenu sylw arweinwyr y wlad at yr achosion arbennig hyn.

 

Ceir peth gwybodaeth am ddyfodiad y casgliad i’r Llyfrgell yn llyfr David Jenkins, A Refuge in Peace and War, tudalen 233. Yma mae’n egluro i Henry Neville Gladstone fynd at ei ffrind, John Ballinger, am gasgliad pamffledi ei dad oedd yn sôn am sefyllfa gymdeithasol, gwleidyddol a chrefyddol y cyfnod, a hoffai ei gynnig yn y lle cyntaf i’r Amgueddfa Brydeinig. Roedd y casgliad yn cynnwys 5000 o eitemau. Dewisodd yr Amgueddfa Brydeinig a’r Llyfrgell Genedlaethol tua hanner yr un a rhwymwyd cyfran y Llyfrgell Genedlaethol yn ôl testun.

 

Roedd Henry Neville Gladstone (1852-1935), a roddodd y casgliad i’r Llyfrgell, yn fab i W.E. Gladstone. Ef oedd seithfed plentyn a thrydydd mab Gladstone, a chafodd yrfa lwyddiannus fel gŵr busnes yn India. Prynodd Gastell a Stad Penarlag wedi i’w nai (hynny yw ŵyr Glastone) gael ei ladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac yn 1932 dyfarnwyd arno y teitl Arglwydd Gladstone o Benarlâg. Gwasanaethodd fel Arglwydd Rhaglaw Sir Fflint a Llywydd Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor (fel yr oedd bryd hynny). Priododd ferch Yr Arglwydd Rendel, sef y gŵr a roddodd y tir lle’r adeiladwyd y Llyfrgell. Yr Henry Gladstone hwn oedd Trysorydd y Llyfrgell Genedlaethol o 1927 i 1935, ac ef a gyflwynodd archifau ei deulu i’r Llyfrgell ddechrau’r 1930au. Aeth John Ballinger i fyw i Benarlâg wedi ei ymddeoliad yn 1930, ac am mynwent Penarlâg mae Ballinger wedi ei gladdu.

 

Byddaf yn rhoi cyflwyniad am y casgliad yma yn y Drwm ar ddydd Mercher y 3ydd o Fehefin.

 

Rwy’n ddiolchgar i Dr Rhidian Griffiths am y gwybodaeth am Henry Neville Gladstone.

 

 

Hywel Lloyd.

Postiwyd - 20-05-2015 Dim sylwadau

Arddangosfeydd / Casgliadau

I Batagonia – 150 mlynedd ers sefydlu’r Wladfa

Gosod carreg sylfaen adeilad Cymdeithas Dewi Sant, Trelew 1910

Yr wythnos hon bydd arddangosfa yn agor yn y Llyfrgell Genedlaethol i gofnodi 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn Ne America. Ar 28 Mai, hwyliodd grwp o tua 150 o ymfudwyr am Batagonia ar fwrdd cliper te o’r enw Mimosa gyda’r amcan o sefydlu cymuned hunanlywodraethol ble byddai iaith a diwylliant y Cymry yn ffynnu. Mae eu hanes yn rhyfeddol ac wedi bod yn destun edmygedd, ysbrydoliaeth ac ambell i ddadl ymhlith y Cymry ers cenedlaethau.

 

Yr Arddangosfa

Mae’r hanes hwn yn cael ei gyflwyno yn yr arddangosfa ‘Gwladfa’ sy’n agor yn y Llyfrgell ar 23 Mai. Bydd yr eitemau sy’n cael eu harddangos yn cynnwys archifau, llawysgrifau, ffotograffau a gweithiau celf o gasgliadau’r Llyfrgell. Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys Beibl Cymraeg a gludwyd i Batagonia ar fwrdd y Mimosa ym 1865 ac sydd ar fenthyciad tymor byr yn y Llyfrgell am gyfnod yr arddangosfa yn unig.

Golygathon a Dewch-da-chi

Ar 19 Mehefin, bydd y Llyfrgell hefyd yn leoliad ar gyfer digwyddiad golygathon a dewch-da-chi, ble gall cyfranogwyr ddod â delweddau neu ddogfennau sy’n ymwneud â’r Cymry ym Mhatagonia ac/neu ychwanegu a gwella gwybodaeth am y Wladfa ar Wikipedia a Chasgliad y Werin. Bydd arbenigwyr wrth law i ddarparu deunydd cynradd ac i gynorthwyo gyda golygu ac ychwanegu delweddau i’r gwefannau hyn. Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, pwyswch yma.

Adnoddau LlGC ar y Cymry ym Mhatagonia

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd rai adnoddau arlein i’ch helpu i ddarganfod mwy am hanes y Cymry ym Mhatagonia.

Os nad oeddech yn ymwybodol o’r cysylltiad hwn rhwng Cymru a Phatagonia ac ddim yn mynd i allu dod i’r arddangosfa yn y Llyfrgell, mae hanes y Wladfa wedi ei gyflwyno trwy gyfres o erthyglau ar Glaniad, gwefan deirieithog a gafodd ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac a lansiwyd yn 2007.

Ceir rhestr faith o lyfrau ac erthyglau perthnasol ar wefan y Llyfrgell. Mae rhifynnau o’r Drafod, cyfnodolyn Cymraeg ei iaith a gyhoeddwyd ym Mhatagonia, ar gyfer y cyfnod rhwng 1913 a 1919 hefyd i’w ganfod yn yr adnodd Papurau Newydd Cymru Ar-lein . Mae hefyd gyfoeth o archifau a llawysgrifau yng nghasgliadau’r Llyfrgell.

Mae nifer o ddogennau archifol (o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol, Prifysgol Bangor ac amgueddfeydd Gaiman a Threfelin ym Mhatagonia) wedi eu digido ac i’w canfod ar wefan Glaniad a Chasgliad y Werin Cymru.

Postiwyd - 07-04-2015

Arddangosfeydd

Arddangosfa Gwersyll yr Urdd Llangrannog, 18 Ebrill – 29 Awst 2015

Casgliad Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Casgliad Gwersyll yr Urdd Llangrannog

 

Beth yw eich atgofion chi o aros yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog? Nofio yn y môr? Cysgu mewn pabell? Gorfod mynd a phlât eich hunan ar gyfer prydiau bwyd? Cwrdd â ffrindiau newydd? Canu a chwerthin? Ta beth sy’n taro’r cof dwi’n siŵr bydd diddordeb gyda chi i ddod i weld rhai o’r delweddau sydd wedi cael eu paratoi ar gyfer arddangosfa arbennig yn y Llyfrgell Genedlaethol, sy’n agor ar 18 Ebrill.

 

 

 

Mae dros 1500 o ddelweddau wedi eu casglu a’u digido ac mae’r rhain i’w gweld ar wefan Casgliad y Werin Cymru (http://www.casgliadywerin.cymru/user/8428). Mae 60 o’r delweddau hyn wedi eu dethol ar gyfer yr arddangosfa weledol yn y Llyfrgell, felly beth am daro draw i’w gweld.

 

Efallai bydd hyn yn eich ysbrydoli i rannu eich casgliad chi o’ch cyfnod yn aros yn y Gwersyll neu efallai byddwch yn adnabod rhai o’r wynebau. Os felly, gofynnwn yn garedig i chi rannu gwybodaeth gyda ni ar wefan Casgliad y Werin er mwyn cyfoethogi’r hanes a sicrhau bod y cyfan yn cael ei gofnodi ar gyfer cenedlaethau i ddilyn.

 

Hazel Thomas

Postiwyd - 30-03-2015

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Codi bwganod, ac atgyfodi’r gorffennol

Un o dudalennau addurnedig y llawysgrif.

Un o dudalennau addurnedig y llawysgrif.

Mae gwaith ymchwil a delweddu newydd ar un o lawysgrifau canol-oesol pwysicaf Cymru wedi arwain at ymddangosiad drychiolaethau rhyfedd a llinellau o farddoniaeth newydd ar y memrwn hynafol, arysgrifau oedd wedi eu dileu rywbryd yn y gorffennol.

Dyddia Llyfr Du Caerfyrddin yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru o’r flwyddyn 1250, a hi yw’r llawysgrif Gymraeg gynharaf a feddwn. Mae’r gyfrol yn cynnwys rhai o’r cyfeiriadau cynharaf at y Brenin Arthur a Myrddin.

Er i ysgolheigion astudio cynnwys y gyfrol ers degawdau, a sylweddoli ei phwysigrwydd, mae gwaith newydd gan fyfyrwraig PhD o Brifysgol Caergrawnt yn taflu goleuni newydd ar farddoniaeth y Llyfr Du. Cred Myriah Williams a’i chyfarwyddwr, yr Athro Paul Russell o Adran Eing-Sacsoneg, Norseg a Chelteg Caergrawnt fod un o berchnogion y Llyfr Du yn oes y Tuduriaid, sef gŵr o’r enw Jaspar Gryffyth o Ruthun yn ôl pob tebyg, wedi mynd ati’n fwriadol i ddileu o’r gyfrol gerddi ychwanegol, darluniau a nodiadau ymyl-y-ddalen. Roedd y darnau hyn wedi eu hychwanegu at y gyfrol tros y blynyddoedd wrth i’r llawysgrif dreiglo o law i law.

Datgelu ysgrifen a darlun dan olau Uwch Fioled (f. 39v).

Datgelu ysgrifen a darlun dan olau Uwch Fioled (f. 39v).

Trwy ddefnyddio cyfuniad o oleuni uwch-fioled a meddalwedd golygu lluniau, mae’r ymchwilwyr wedi mynd dan groen ymgais y perchennog Tuduraidd i gael gwared ar ychwanegiadau i’r llawysgrif. Trwy wneud hynny maent wedi dod a lluniau a darnau o farddoniaeth i’r golwg unwaith eto, cerddi unigryw nad ydynt wedi eu cadw mewn llawysgrifau eraill.

Bydd Williams a Russell yn traddodi darlith yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddydd Mercher fel rhan o dymor arddangosfa ar fywyd a gwaith Syr Siôn Prys, un o gyn-berchnogion y Llyfr Du. Yn y ddarlith, byddant yn datgelu rhai o’u darganfyddiadau, ac yn pwysleisio’r angen i barhau i astudio’r llawysgrif.

Dywedodd y Dr Aled Gruffydd Jones, Llyfrgellydd a Phrif Weithredwr y Llyfrgell Genedlaethol: “Mae’r darganfyddiad newydd hwn yn hynod gyffrous, ac yn dangos pa fath o ddarganfyddiadau y gellir eu gwneud ymysg hen gasgliadau, a chasgliadau newydd yma yn Aberystwyth. Rydym yn falch o fod yn rhan o’r ymchwil arloesol hwn, a rhannwn falchder tîm Caergrawnt yn eu darganfyddiad.”

Gellir gweld Llyfr Du Caerfyrddin yn arddangosfa gyfredol y Llyfrgell Genedlaethol, ‘Llenor a lleidr? Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf’, hyd at 27 Mehefin 2015.

Cynhelir gweithdy NeDiMAH ar ‘New methods of manuscript imaging and analysis’ yn y Llyfrgell ar 31 Mawrth-1 Ebrill 2015.

Maredudd ap Huw

← Cofnodion hynach

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog