Blog

Postiwyd - 08-03-2018 Dim sylwadau

#CaruCelf / Arddangosfeydd / Blog Kyffin / Collections

Kyffin Williams 100: Wyneb Esmwyth Merch

Tra ar ei anterth, fe gomisiynwyd Kyffin i beintio cyfres o bortreadau, er iddo gyfaddef bod llawer gwell ganddo greu portreadau o dan ei bwysau ei hun.

Mae ein sioe ddiweddaraf Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm yn dangos amrywiaeth o bortreadau wedi eu dethol o gasgliad Kyffin – yn lluniau cynnar o’i gyfnod fel myfyriwr, i gomisiynau’r arlunydd sefydledig – ond y portreadau mwyaf diddorol yw’r rhai wedi eu creu er ei foddhad ef ei hun.

Ymhlith y portreadau i’w gweld mae nifer o ferched. Dywedodd Kyffin nad oedd peintio merched wedi dod yn hawdd iddo, ac y bu iddo gymryd tua ugain mlynedd nes bod yn hapus i beintio wyneb esmwyth merch:

“The reason for this was my use of the palette knife for, painting in broad rough areas of paint, it was difficult to achieve the delicacy necessary”.

Wrth deithio yn y Wladfa yn 1968/69 bu Norma Lopez o Drevelin yn dipyn o ffefryn ganddo. Disgrifiodd Norma fel merch gynhyrfus oedd yn gwenu drwy ei llygaid mawr brown. Tua wyth oed oedd hi ac roedd wrth ei bodd yn pryfocio’r arlunydd, a phan nad oedd yn chwarae gyda’i brawd Paulino, roedd yn hapus iawn i fodelu i Kyffin. Fe greodd Kyffin sawl portread ohoni, ond ni fu’n llwyddiannus wrth ei pheintio mewn olew gan na fyddai’r cyfrwng wedi gweddu i’w chymeriad hwyliog.

Roedd Kyffin wrth ei fodd â phobl, yn arbennig brodorion ei ynys; y bobl bu’n gwylio yn fachgen ifanc wrth ymweld â phlwyfolion gyda’i dad y clerigwr. Efallai mai dyna pam yr oedd yn troi at ddarlunio’r bobl o’i gwmpas, fel y braslun ‘Dynes â Chadach’ sydd yn ein casgliad (darlun gorffenedig ‘Mrs Hughes’ mewn casgliad preifat, a ‘Mrs Rowlands’ yng nghasgliad Cyngor Sir Fôn). Portread cyfansawdd ydyw, o amryw o fenywod yr oedd Kyffin yn eu hadnabod ar yr ynys, rhai a arferai fynd o gwmpas eu gwaith glanhau yn amyneddgar a hawddgar.

Mae lluniau Kyffin yn llawn emosiwn, ac wrth weithio ar bortread byddai’n hapus iawn i ddal tebygrwydd yr eisteddwr, ond yr oedd teimlad y llun yr un mor bwysig iddo; roedd yn well ganddo ddal prudd-der yn hytrach na gwen. Mae ‘Miss Parry’ yn bortread sydd yn cyfleu henaint a’r hyn dybia Kyffin oedd teimladau a meddyliau’r to hŷn oedd “wedi blino ac yn barod i orffwys”.

Mae cyfle i fwynhau’r portreadau yma ar waliau Oriel Gregynog tan 1 Medi 2018, felly dewch am dro i gyfarfod y lleian anhysbys, Michelle, Norma Lopez, Miss Parry ac eraill.

 

Lona Mason – Pennaeth Graffeg, Sgrin a Sain

Postiwyd - 07-03-2018 Dim sylwadau

#CaruCelf / Casgliadau / Collections / Newyddion a Digwyddiadau

#CaruCelf – Caryl Lewis

Yr awdures Caryl Lewis sydd yn cymryd rhan yn ein ymgyrch #CaruCelf

Tre’r Ceiri gan Kyffin Williams.
Dyma ddarlun cynnar gan Kyffin, darn a brynwyd gan y llyfrgell yn niwedd y pedwardegau. Gwelir yn y darlun artist yn chwilio ei lais, ond mae’r lliwiau a’r awyrgylch a fynegir yn dangos egin arddull sy’n aeddfedu trwy gydol ei yrfa. Dewisiais y darn yma am ei fod yn symbol o bwysigrwydd y berthynas rhwng sefydliadau fel y Llyfrgell Genedlaethol ag artistiaid. Prynwyd y darlun yn gynnar iawn yng ngyrfa Kyffin ac oherwydd gweledigaeth y llyfrgellydd ar y pryd, fe feithrinwyd berthynas glos gyda’r artist a barodd trwy gydol ei oes. Ffrwyth y berthynas honno a welir yn yr arddangosfa sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol ar hyn o bryd.

Dwy Gloncen gan Aneurin Jones
Dyma ddarlun sy’n gwneud imi chwerthin. Mae osgo y ddwy gymeriad yn fy atgoffa o fy mhlentyndod. Y menywod cryfion oedd ym mhob cwr o gefn gwlad. Mae’r darlun yn dal dwli ac ysgafnder, ond mae ol gwaith ar eu crwyn ac ar eu dwylo, ac athylith Aneurin Jones yw medru dal y llon a’r lleddf.

A Vase of Flowers gan Gwen John
Dyma artist sydd wedi ennill ei phlwyf er gwaethaf cysgod ei brawd Augustus John. Menyw oedd yn herio confensiwn ymhob agwedd o’i bywyd. Beth dwi’n hoffi am waith Gwen John yw bod ei darluniau yn llonydd ac yn felancoli, ond roedd hithau, fel person fel corwynt. Dwi’n hoff iawn o’r ffaith fod artist yn medru creu gwaith sy’n wahanol iawn iddyn nhw eu hunain.

Moelni Maith gan Lisa Eurgain Taylor
Dyma ddarlun gan artist ifanc o Ogledd Cymru. Mae Lisa yn creu awyrgylch yn y darlun hwn- rhyw awyrgylch freuddwydiol braf. Mae’r lliwiau yn electrig bron a rhyw naws o heddwch yn treiddio’r darlun. Mae hi’n defnyddio paent olew, rhywbeth inni’n gysylltu efo arddull trwm iawn, yn ysgafn ysgafn. Artist y byddai’n ei dilyn yn y dyfodol.

Mwy o gofnodion #CaruCelf

Postiwyd - 06-03-2018 Dim sylwadau

Casgliadau / Cerddoriaeth

Merched Cerddorol Cymru

Gan fod mis Mawrth yn Fis Hanes Merched a Dydd Iau 8fed Mawrth yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched mae’n gyfle i dynnu sylw at rai o archifau’r merched yng Nghymru sydd wedi serennu fel cyfansoddwyr, cerddorion a pherfformwyr.

Eleni byddwn yn dathlu canmlwyddiant geni’r gyfansoddwraig Dilys Elwyn Edwards (1918 – 2012) yn y Llyfrgell Genedlaethol gyda darlith gan Geraint Lewis ar “Dathlu Dilys: Brenhines Ein Cân” ar 11 Gorffennaf. Mae archif Dilys yn y Llyfrgell ac rydym wedi cyhoeddi rhai o’i chyfansoddiadau enwocaf yn ddigidol ar wefan Tŷ Cerdd ‘Darganfod Cerddoriaeth Cymru’.  Ar y wefan honno hefyd ceir gweithiau gan Morfydd Owen (1891-1918) a byddwn yn nodi canmlwyddiant marwolaeth annhymig Morfydd Llwyn Owen yn nes ymlaen eleni mewn cydweithrediad a Gŵyl Gregynog.

Hefyd yn y Llyfrgell Genedlaethol mae archif Grace Wiliams (1906-77) un o gyfansoddwyr proffesiynol cyntaf Cymru yn yr ugeinfed ganrif i ennill bri cenedlaethol arwyddocaol. Roedd yn un o ddisgyblion Vaughan Williams ac yn gyfaill i Benjamin Britten, ac mae ei harchif yn cynnwys casgliad helaeth o’i chyfansoddiadau. Ymhlith y cyfansoddwyr mwyaf diweddar rydym yn casglu yn y maes clasurol mae Hilary Tann sydd o Gymru ond bellach yn byw yn America.

Yn y byd gwerin mae nifer o ferched wedi gwneud eu marc, gan gynnwys Phyllis Kinney sydd yn awdurdod pennaf ar ein cerddoriaeth gwerin. Un o’r cyfeiriadau cynnar yw gan Walter Davies at  ‘Enwau Ceingciau adnabyddus i Gwen verch Wiliam, Cantores o Drev Rhiwaedog, o gylch 1550′. Maria Jane Williams (c.1795 – 1873) a gyhoeddodd ‘The Ancient National Airs of Gwent and Morgannwg’ yn 1844. Y fezzo-soprano Mary Davies (1855-1930) oedd cyd-sylfaenydd a Llywydd cyntaf Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Roedd gwragedd yn weithgar yn Gymdeithas, a cheir yn archif J Lloyd Williams nifer o lawysgrifau a gasglwyd gan Mary Richards Darowen,  Jane Catherine Lloyd, Ruth Lewis a Jennie Williams. Roedd Ruth Herbert Lewis yn arloeswraig – y person cyntaf i gasglu’r caneuon gyda pheiriant ffonograff Edison yng Nghymru, ac roedd Dora Herbert Jones a Grace Gwyneddon Davies hefyd yn weithgar gyda’r Gymdeithas. Yn ddiweddarach yr oedd Eunice Bryn Williams (m. 1991) yn gysylltiedig â gwaith Cymdeithas Alawon Cymru, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, ac eisteddfodau lleol a chenedlaethol, a threfnwyd a chyhoeddwyd llawer o alawon gan E. Olwen. Jones.

O ran perfformwyr mae gennym archifau Leila Meganne y gantores opera,  llythyrau gan Adelina Patti, llyfrau sgrap y gantores Clara Novello Davies,  papurau’r gantores Ceinwen Rowlands ac yn fwyaf diweddar ran gyntaf archif y delynores Llio Rhydderch.

Dyma flas o’r archifau sydd yn y Llyfrgell . Cysylltwch â ni os gwyddoch am archif un o Ferched Cerddorol Cymru  – rydym yn parhau i lenwi bylchau yn ein casgliadau.

 

 

Nia Mai Daniel

Rheolwr Rhaglen			Programme Manager 
Yr Archif Gerddorol Gymreig	The Welsh Music Archive
@CerddLLGC			@MusicNLW

Postiwyd - 28-02-2018 Dim sylwadau

Collections

Cymru & Mis Hanes LHDT+

Dyma gofnod gwadd gan Mair Jones.

Mae croeso i chi gynnig cofnodion i’w hystyried yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Mae’n rhaid i bob cofnod ymwneud â gwaith neu gasgliadau’r Llyfrgell, yr iaith Gymraeg neu Gymru. Rydym yn cadw pob hawl golygu dros unrhyw gofnodion a gyhoeddir. Danfonwch eich cofnodion trwy’r Gwasanaeth Ymholiadau os gewlwch yn dda.

Cymru & Mis Hanes LHDT+

Am bymtheg mlynedd, ystyriwyd mis Chwefror fel mis i ddathlu hanes pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a queer, ac unrhyw un arall gall ffitio i’r ambarél LHDT +. Mae Mis Hanes LHDT + 2018 wedi gweld y mwyaf o ddigwyddiadau yng Nghymru eto – fel digwyddiad Pride Cymru yn y Senedd.

O astudio Hanes LHDT+ Cymru, rwyf wedi darganfod bod y Llyfrgell Genedlaethol yn llawn adnoddau cynradd ac eilradd Hanes LHDT+ Cymru. Bydd unrhyw un sydd wedi defnyddio eu archifau yn gwybod ei fod yn adnodd gwych i ddatgelu hanesion personol – fel hanesion menywod yng Nghymru. Mae hanesion pobl LHDT+ Cymru hefyd yn dal i gael eu datgelu. Mis yma, neu yn unrhyw fis arall, darllenwch darllen hanes person LHDT + Cymraeg, dathlwch, ac efallai helpwch i ddatgelu hanes pobl LHDT+ Cymru.

Dyma bedwar ar ddeg o ffigurau allweddol mewn hanes LHDT+ Cymru y gellir eu hymchwilio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru – i’w ddathlu’r mis hwn, a gobeithio o fewn hanes Cymru.

1. ‘Ladies of Llangollen.’ Rhain yw’r ffigyrau LHDT+ mwyaf adnabyddus o Gymru. Yr oeddent yn Sarah Ponsonby [1755-1831] ac Eleanor Butler [1739-1829], dwy fenyw Gwyddelig a wnaeth ddianc o’u teuluoedd i fyw eu bywydau gyda’i gilydd ym Mhlas Newydd yn Llangollen. Ysgrifennwyd llawer amdanynt y gellir eu darllen yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae archifau sy’n gysylltiedig iddynt yn cynnwys portreadau, llythyrau, ffacsimilïau o’u llyfrau cyfrif, adnoddau electronig a phapurau eraill.
NLW MS 21682C – Letters from Ladies of Llangollen
NLW MS 23699E, ff. 135-137. – Letters of the Ladies of Llangollen
NLW MS 23980F, ff. 24-25. – Ladies of Llangollen letters
NLW MS 22768D. – Ladies of Llangollen letters
Cardiff MS 2.908. – Ladies of Llangollen
Bodrhyddan Estate Papers, Deeds and Documents 57 – Letter: Sarah Ponsonby [one of ‘The Ladies of Llangollen’] to Miss Williams Wynn. Endorsed ‘Last Letter from Miss Ponsonby’
NLW Facs 18. – ‘Ladies of Llangollen’ account book
NLW Facs 19. – ‘Ladies of Llangollen’ account book
NLW MS 19697B. – A personal and household account book of the ‘Ladies of Llangollen’ in the hand of Sarah Ponsonby
Mae ysgrifau eraill arnynt yn cynnwys cyfrifon ohonynt o’r amser, Papers of the ‘Ladies of Llangollen’ gan Ceridwen Lloyd-Morgan ac erthygl Susan Valladares arnynt yn gyfarfod Anne Lister.

2. Roedd Katherine Philips [1631-1664] yn fardd Anglo-Gymreig y mae Norena Shopland wedi darganfod fel y ‘Welsh Sappho.’ Mae Philips yn un o’r enghreifftiau cynharaf o farddoniaeth o gwmpas ‘gyfeillgarwch rhamantus’.
NLW MS 775B. – Katherine Philips poetry
NLW MS 776B. – Katherine Philips poetry
NLW Facs 739. – Katherine Philips poem
NLW Films 943-6 – Katherine Philips Microfilms
NLW MS 21702E. – Barddoniaeth amrywiol

3. Roedd Frances Power Cobbe [1822-1904] a Mary Charlotte Lloyd [1819-1896], fel Ponsonby a Butler, yn byw yng Nghymru gyda’i gilydd. Roedd Cobbe yn swffraget adnabyddus, ac awdur – roedd Mary Lloyd yn gerflunydd o Gymru a oedd yn byw gyda’i fel ei phartner. Mae’r ffynonellau ar Lloyd yn bennaf o ysgrifau Cobbe.
Minor Deposit 1309-15. – Manuscripts of Frances Power Cobbe of Hengwrt, Dolgellau, religious philosopher, &c
NLW ex 1865-7 – Frances Power Cobbe Bequest

4. Roedd Sarah Jane Rees (Cranogwen) [1839-1916] yn awdur, golygydd, morwr, darlithydd, a golygydd Y Frythones, ac roedd mewn perthynas lesbiaidd gydol oes, fel y ysgrifennwyd gan Jane Aaron yn Queer Wales.
Sarah Jane Rees (‘Cranogwen’)
Cerddi i Maggie Eurona gan Cranogwen
NLW MS 23895A. – Anerchiad gan Cranogwen
Sarah Jane Rees (‘Cranogwen’) poetry

5. Roedd Amy Dillwyn [1845-1935] yn ddiwydiannydd a ffeminist a gyhoeddodd nofelau â themâu lesbiaidd a chroes-wisgo. Gellir darllen y nofelau a gyhoeddwyd gan Honno, ei chofiad gan David Painting ac ysgrifenniadau eraill amdani gan Kirsti Bohata yn y Llyfrgell.
Amy Dillwyn papers

6. Mae’n debyg mai Gwen John [1876-1939] yw’r artist benywaidd mwyaf adnabyddus yng Nghymru – llai adnabyddus yw ei pherthynas â merched, fel Véra Oumançoff.
Gwen John manuscripts

7. Cafodd Margaret Haig Mackworth, 2il Is-iarll Rhondda, [1883-1958] hefyd berthnasoedd â dynion a merched ac mae’n adnabyddus fel swffraget. Gellir dod o hyd i lyfrau amdani (h.y. gan Angela John) a ganddi yn y Llyfrgell.

8. Mae George Powell o Nanteos [1842-82] a’i rhywioldeb wedi cael ei ysgrifennu amdano gan Harry Heuser yn Queer Wales ac mae nifer o’i ysgrifau i’w darllen yn y Llyfrgell.
NLW Facs 417. – Letters to George E. J. Powell, Nanteos
Minor Deposits 1394-97. – Letters to George E. J. Powell from A.C. Swinburne

9. Nina Hamnett [1890-1956] oedd y ‘Queen of Bohemia,’ artist deurhywiol o Gymru oedd yn gysylltiedig a’r Grwp Bloomsbury.

10. Ivor Novello [1893-1951]
NLW MS 23204D. – Ivor Novello papers
NLW MS 23696E. – Ivor Novello letters

11. Rhys Davies [1901-1978]
Rhys Davies Papers

12. Roedd Kate Roberts [1891-1985], a elwir yn Frenhines ein Llên, yn briod â Morris T. Williams [1900-1946], tra bu ganddo berthynas ag Edward Prosser Rhys [1901-1945]. Mae E. Prosser Rhys yn adnabyddus am ei gerdd fuddugol ‘Atgof’ yn Eisteddfod 1924, amdano ei berthnasoedd ddeurywiol. Teimlai Alan Llwyd, yn ei hunangofiant Roberts, ei bod hi hefyd wedi bod yn ddeurywiol.
Papurau Kate Roberts

13. Roedd Margiad Evans [1909-1958] yn nofelydd a oedd eto’n briod, ond mae’n fwy adnabyddus bod ganddi berthynas â Ruth Farr, tra bod ei nofelau yn archwilio themâu rhywioldeb. Mae ei nofelau, ei lawysgrifau a’i hunangofiant yn y Llyfrgell, yn ogystal ag ysgrifennu arni, fel gan Ceridwen Lloyd-Morgan, a’i phapurau a’i llythyrau archif.
NLW Facs 870 – Margiad Evans Diary
NLW ex 2790 (i & ii) – Margiad Evans family papers
Margiad Evans Papers
Margiad Evans Manuscripts
NLW MS 23893E. – Margiad Evans Letters
NLW MS 23994F. – Poems by Margiad Evans

14. Mae Jan Morris [1926-] yn awdur a hanesydd Cymreig. Ysgrifennodd lyfr ar ei phrofiadau yn bod yn trawsryweddol yn ogystal â hanesion Cymru, ac mae’n ffigwr pwysig a dylanwadol LHDT+ Cymru.
Jan Morris Papers

Mae yna llawer mwy o bobl LHDT + o Gymru yn cael eu hysgrifennu’n gynyddol mewn hanes queer a hanes Cymru. Roedd John Davies yn hanesydd blaenllaw yng Nghymru a oedd yn LHDT ac mae Jeffrey Weeks yn hanesydd rhywioldeb blaenllaw o’r Rhondda. Mae ffynonellau eraill a ddefnyddiwyd gan haneswyr LHDTCymru, megis Shopland, yn erthyglau papur newydd, fel y rhai sydd ar gael trwy Bapurau Newydd Cymru Arlein.

Mair Jones,
MA Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth.

Darllen pellach:
Osborne, Huw. Queer Wales.
Shopland, Norena. Forbidden Lives.
Tate, Tim. Pride.
Weeks, Jeffrey.

Postiwyd - 19-02-2018 Dim sylwadau

Casgliadau

Stori o’r bag diplomyddol

Ryw ugain mis yn ôl bellach, trosglwyddwyd archif i ofal y Llyfrgell, ac yn ystod yr wythnosau diwethaf, rwyf yn cael y fraint o drefnu a rhestru’r papurau. Rhai’r diweddar T. Ifor Rees ydynt a fu’n Llysgennad cyntaf Prydain i Bolifia.

Roedd disgwyl y byddai’r casgliad yn un diddorol, nid yn unig am y ffaith y byddai’n llenwi nifer o fylchau yng nghasgliad ei dad, y cerddor J. T. Rees a oedd yma’n barod. Er hynny, wrth drefnu ei weithiau llenyddol, ac wrth dynnu papurau oedd wedi’i gosod mewn clawr meingefn sbring rhydlyd a gwaredu’r hyn oedd wedi dal y cyfan ynghyd ers degawdau, roedd yna amlen frown wedi’i osod ar ddiwedd y bwndel.

Er bod “On His Britannic Majesty’s Service” wedi’i deipio’n eglur ar y blaen, tybiwyd mai drafft pellach neu nodiadau oedd yn perthyn i un o gyhoeddiadau T. Ifor Rees ar Fecsico oedd yno, gan mae dyna oedd y gwaith dan sylw. Ond roedd yr amlen hon yn hawlio sylw pellach. Roedd hi wedi’i selio, a hynny am wn i oherwydd iddi fod mewn lle tamp rhywdro â’r glud wedi adweithio er mwyn ail-selio’r amlen fel sy’n digwydd yn aml. Neu, efallai nad oedd yr amlen wedi’i hagor ers iddi gael ei selio’n wreiddiol.

Er mwyn sicrhau bod yr amlen a’i chynnwys yn cael ei gosod yn y grŵp perthnasol, nid oedd dim i’w wneud ond ei hagor. Yr hyn oedd yno oedd tri chopi carbon mewn teipysgrif o lythyr a ysgrifennwyd o’r Genhadaeth Brydeinig yn La Paz yn dilyn ymdaith i fyny Sajama. Roedd T. Ifor Rees yn Weinidog Prydeinig ar y pryd, ac fel un oedd yn mynydda a thynnu ffotograffau yn ei amser hamdden, cafodd gyfle i gerdded copa uchaf Bolifia (21,500 troedfedd) gyda phedwar cydymaith arall. O ddarllen yr adroddiad, bu hon yn dipyn o antur i ddiplomat ynghanol ei bumdegau o ogledd Sir Aberteifi gyda diwedd trasig iddi.

Gyda’r ysfa i wybod mwy am y digwyddiad ac yn ymwybodol iddo gyhoeddi llyfr oedd yn dwyn yr un teitl a’r hen losgfynydd hwn yn 1960, rywfaint o syndod oedd darllen na fu iddo olrhain yr hanes fel y gwnaeth yn yr adroddiad gwreiddiol hwnnw a ysgrifennodd o fewn y mis i’r antur hanesyddol yn Awst 1946.

Fodd bynnag, y mae hwn yn ein hatgoffa bod adrodd yr hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol yn amrywio gyda threigl amser, a bod yn rhaid wrth fynd yn ôl at y ffynonellau gwreiddiol a grëwyd ar y pryd i ganfod y stori gyfan – ac yn y bôn, dyna pam bod archifau’n holl bwysig.

D. Rhys Davies

 

Bwriedir cwblhau’r gwaith ar yr archif hwn yn fuan a chyhoeddir adnodd darganfod ar lein yn y Gwanwyn.

This post is also available in: English

Postiwyd - 16-02-2018 Dim sylwadau

#CaruCelf / Arddangosfeydd / Blog Kyffin / Casgliadau / Collections

Kyffin Williams – Golwg y tu ôl i’r ffrâm

Mae’r Llyfrgell yn ferw o weithgarwch heddiw wrth i ni lansio ein harddangosfa newydd Kyffin Williams: Tu Ôl i’r Ffrâm. Felly, beth sy’n eich disgwyl yma?

Mae 4 thema o fewn i’r arddangosfa, ‘Hunan’, ‘Artist’, ‘Pobl’ a ‘Lleoedd’, sydd i’w gweld yn Oriel Gregynog a’r Anecs ar ail lawr y Llyfrgell. Yr artist ei hun fydd yn eich tywys drwy’r sioe gyda nifer o’i eiriau ei hun o’i ddyddiaduron, llythyrau a chyhoeddiadau i’w gweld ar y waliau o gwmpas y gweithiau celf. I’r rhai hynny ohonoch sydd am dyrchu’n ddyfnach mae cyfle i sganio gweithiau dethol gan ddefnyddio’r Ap Smartify; y Llyfrgell ac Oriel Ynys Môn yw’r sefydliadau cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio’r dechnoleg newydd hon.

Wrth ddod i mewn i’r arddangosfa, byddwch yn dod wyneb yn wyneb â chymysgedd o ddelweddau o Kyffin mewn gweddau amrywiol, o’r brasluniau cynnar o’r dyn ifanc meddylgar i’r artist hŷn mwy profiadol sydd â’i lygaid yn syllu atoch mewn modd digon heriol. Cyniga’r dyddiaduron a’r llythyrau olwg ddyfnach ar gymeriad yr artist, gyda llythyr annwyl a anfonodd at ‘Mummy & Daddy’ pan yn yr ysgol breswyl yn Nhrearddur yn un o’r uchafbwyntiau.

Yn ‘Artist’ bydd modd gweld datblygiad Kyffin fel artist a’r dylanwadau pennaf arno, yn enwedig ei gysylltiad â Van Gogh a’r tebygrwydd a welodd rhwng ei hun a’i gyd-epileptig. Mae’r ddau baentiad, ‘Heulflodau gyda Mynyddoedd tu Hwnt’ a ‘Brain a Storm ar Ddod’ yn nodedig, yr olaf o’r ddau yn enwedig wrth gael ei gymharu’n aml gydag un o weithiau enwocaf Van Gogh, ‘Wheatfield with Crows’. Yn y llun hwn gwelir Kyffin yn dynwared cyfuniadau lliwiau cryfion ac awyr fygythiol Van Gogh, sydd yn ôl pob tebyg yn dynodi unigrwydd yr artist. Nid yw rhai o’r gweithiau sy’n dyddio o’i amser yn y Slade yn nodweddiadol ‘Kyffin-aidd’, ond yn cynnig cipolwg diddorol o’r broses o berffeithio’i grefft.

Wedi troi’r cornel, mae parau niferus o lygaid yn eich gwylio o’r cynfasau ar y waliau. Mae gosodiad y ffigwr ar y cynfas ym mhortreadau Kyffin yn fwriadol ac yn ddiddorol. Soniodd yn ei lyfr ‘Portraits’: “The placing of the head within the confines of the canvas can show the personality of the sitter.” Yn wir, mae’r cymeriadau mwy hyderus yn llenwi’r cynfas ac yn edrych yn syth atoch, tra bod y cymeriadau mwy swil neu niwrotig yn dueddol o gael eu lleoli i’r ochr ac yn edrych i ffwrdd. Miss Parry yw un o’n ffefrynnau; cymeriad rhannol ddychmygol sy’n darlunio diddordeb Kyffin gyda mynd yn hŷn,“especially those who sit and wait for the end to come”.

Er nad oedd Kyffin yn ystyried ei hun yn baentiwr portreadau traddodiadol, roedd ganddo obsesiwn â phobl. Dywedodd unwaith: “I feel that the land and its people are almost part of me”. Treuliodd Kyffin ei blentyndod ymysg bryniau a dyffrynnoedd gogledd Cymru a swynwyf ef gan dirlun Cymru a’i phobl, yn enwedig ffigwr y ffermwr sydd yn gymeriad cyson yn ei waith ac sy’n addurno waliau sawl ystafell fyw ac oriel. Gellir gweld rhai o’r enghreifftiau gorau o’r gweithiau yma yn yr arddangosfa.

‘Lleoedd’ yw’r adran fwyaf a’r mwyaf arwyddocaol yn y sioe. Roedd ei waith yn y genre hwn mor doreithiog, roedd hi’n ofnadwy o anodd crynhoi’r casgliad helaeth i ffitio’r gofod; ond gyda pheth help oddi wrth Kyffin ei hun (byddai’n aml yn rhestru’i hoff weithiau mewn cyfweliadau ac yn ei ddyddiaduron) rydym wedi ceisio cynrychioli’r goreuon o’r gweithiau hynny sydd wedi’u hysbrydoli gan fynyddoedd a morluniau Cymru a thu hwnt.

Mae’r wal anferth o dirluniau Cymreig sydd wedi cael eu hongian yn null salon yn gydnabyddiaeth i apwyntiad yr artist yn Aelod o’r Academi Frenhinol yn 1973, ac yn ddiweddglo addas i’r arddangosfa. Bu hongian y gweithiau mewn dull sydd erioed wedi’i ddefnyddio yn y Llyfrgell cyn hyn yn sialens i’r tîm, ond efallai mai dyma yw ein huchafbwynt personol o’r arddangosfa gyfan.

Mae rhyw 13 o flynyddoedd wedi pasio ers i ni gysegru arddangosfa gyfan i Kyffin a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r profiad a dod ar draws rhai ffefrynnau eich hun… ac efallai cael eich ysbrydoli i greu eich campwaith eich hun hyd yn oed. Rhannwch eich profiadau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #Kyffin100 [Twitter: @ArddangosfaLLGC] a chofiwch lawrlwytho Ap Smaritfy cyn eich ymweliad.

 

Uned Arddangosfeydd

Postiwyd - 12-02-2018 Dim sylwadau

Collections / Newyddion a Digwyddiadau

Archif We Y Deyrnas Gyfunol: Pennod Newydd

Cafodd safle beta Archif We y Deyrnas Gyfunol ei lansio o’r diwedd ar ddiwedd 2017 a gellir ei weld yma. Megis dechrau yw hyn ar broses a fydd yn cynnwys nifer o ddatblygiadau cyffrous i’r safle yn ystod 2018, a fydd yn y diwedd yn disodli’r safle archif we bresennol.

Er mwyn gwella ar eich profiad o ddefnyddio’r wefan yn y dyfodol , mae’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol yn gofyn am eich cymorth gwerthfawr! Boed eich ymateb yn ffafriol neu ddim, hoffem gael eich adborth ac felly pam na threuliwch chi ddwy funud yn llanw’r arolwg hwn.

Beth yw Archif We y DG? Mae’r Archif yn cynnwys Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG i gyd a’i nod yw casglu holl gynnyrch parth gwe y DG yn flynyddol. O leiaf unwaith y flwyddyn ceir ‘cywain’ awtomatig er mwyn cipio cynifer o wefannau  y DG ag y gellir eu hadnabod  a’u cadw a’u diogeli a rhoi mynediad i’r deunydd i ymchwilwyr heddiw ac yfory.

Mae hon yn bennod newydd gyffroes o ran archifo’r we i Lyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bod yn archifo gwefannau ers 2004 ac wedi casglu thai miloedd ohonynt. O 2004 ymlaen bu rhaid gofyn caniatâd i archifo gan berchennog y wefan. Proses hir a rhwystredig braidd, yn enwedig gan fod cynifer o bobl ddim yn ymateb.

Yna newidiodd popeth. O dan delerau Rheoliadau Adnau Cyfreithiol Dibrint 2013 caniatawyd i Archif We y DG archifo oll barth gwe y DG. Mae’r casgliad anferth hwn ar gael i’w weld yn stafelloedd darllen y Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol.  Serch hynny y nod yw darparu ‘mynediad agored’ i gymaint o’r deunydd hwn ag sydd yn bosibl, felly peidiwch â synnu os ydych fel perchennog gwefan yn derbyn e-bost gennym yn  gofyn caniatâd i ddangos copi archif o’ch gwefan y tu allan i stafelloedd darllen y Llyfrgell.

Ar ben hynny, mae llawer o bwyslais wedi cael ei roi ar gasglu gwefannau sydd yn ymwneud â digwyddiad neu thema arbennig a’u rhoi mewn Casgliad Arbennig. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi treulio amser sylweddol yn casglu safleoedd yn ymwneud ag ‘Etholiad Cyffredinol 2017’ ac ‘Effaith Brexit yng Nghymru’.  Yn 2018 bydd Casgliad Arbennig ar y Gymraeg  – bydd blog ar hynny i ddilyn cyn bo hir.

Beth nesaf i Archif We y DG? Mae nifer enfawr o safleoedd i’w hychwanegu i Archif We y DG dros y 6 mis nesaf a gellir darllen am hyn ym mlog diweddaraf yr Archif ‘What can you find in the (Beta) UK Web Archive?’ Bydd diweddariadau pellach ar gael ar ei ffrwd Twitter ac wrth gwrs bydd nifer o bostiadau newydd yn ymddangos dros y misoedd nesaf ar y blog hwn ac ar flog yr Archif.

 

Aled Betts

Llyfrgellydd Derbyn

Postiwyd - 08-02-2018 Dim sylwadau

#CaruMapiau / Casgliadau / Collections / Newyddion a Digwyddiadau

#CaruMapiau – Gerald Morgan

Yr Hanesydd, Athro ac Awdur Gerald Morgan sydd yn cymryd rhan yn ymgyrch #CaruMapiau y mis hwn.

Map Glanystwyth 1787

O holl adnoddau’r Llyfrgell Genedlaethol, ni fu dim yn rhoi mwy o bleser i mi na mapiau stad Trawsgoed a stadau eraill y sir wrth i mi chwilio i hanes y stad, a hanes Ceredigion. Bu mwy nag un tirarolygwr yn mapio tiroedd y Trawsgoed: roedd eu gwaith yn dangos i’r perchnogion yn union faint o dir oedd ganddyn nhw, gan ddangos y defnydd a wnaed o’r caeau a beth oedd eu henwau. Bu un W.W. Matthews yn arolygu’r stad yn 1756, ond dim ond map y demesne, sef y tir o gwmpas y plas, sydd wedi goroesi.

Gwnaed yr un gwaith eto yn hynod gelfydd gan Mercier yn 1771, ac yn 1781 gwnaed arolwg cynhwysfawr o holl diroedd y stad yng Ngheredigion gan Thomas Lewis. Maen nhw ar gadw mewn tair cyfrol sylweddol, ac er bod un neu ddau wedi diflannu gyda’r blynyddoedd, mae gwerth arbennig i’r casgliad i’r hanesydd. Ymhlith y mapiau ceir un o fferm Tan-yr-allt, Abermagwr, lle bum yn byw gyda’m teulu am bymtheng mlynedd hapus. Ond map fferm arall sydd dan sylw heddiw.

Erbyn ail hanner y ddeunawfed ganrif roedd mwyafrif ffermydd Cwmystwyth a rhan uchaf Dyffryn Ystwyth y tu hwnt i Lanilar yn frithwaith cymysg eu perchnogaeth, rhai’n perthyn i Hafod, rhai i’r Trawsgoed. Yn 1790 bu cyfnewid nifer o’r ffermydd hyn rhwng Wilmot, iarll Trawsgoed, a Thomas Johnes er mwyn cryfhau eu stadau yn agos at eu plasau, ond un fferm yn Nyffryn Ystwyth a arhosodd yn nwylo Hafod oedd Glanystwyth, gyfa fferm llai, Gwaununfuwch, oedd yn rhan o’r un tenantiaeth.

Pan aeth Thomas Johnes yn fethdalwr yn 1814 a marw yn 1815, bu stad Hafod Uchdrud i lys Chancery yn Llundain nes i Mrs Johnes farw yn 1834. Yna fe brynodd Dug Newcastle y cyfan heblaw Glanystwyth, oedd eisoes wedi ei fachu yn 1832 gan bedwerydd iarll Lisburne. Bu’n rhaid talu £8,400 amdanynt. Dywedir mai 300 erw oedd yn y cwestiwn, a’r rent yn £250. Beth felly am fap Glanystwyth? Mae’n hanes cymleth.

Roedd Thomas Johnes yntau wedi comisiynu arolwg o stad yr Hafod yn 1787, ond gwaetha’r modd, heblaw cyfrol o fapiau ardal Llanddewibrefi, fe aeth y cyfan ar goll rywdro ar ôl 1830. Ond roedd map Glanystwyth wedi mynd gyda’r fferm yn eiddo Trawsgoed 1832, a felly wedi goroesi. Yn anffodus ni ellir dangos yma y rhestr caeau sydd yn perthyn i’r map, ond ceir rhif ar bob un, A1-A24 ar gyfer Glanystwyth, B1-B14 ar gyfer Gwaununfuwch.

Lle felly mae’r map yn perthyn yn ôl daearyddiaeth heddiw? Rydym yn Nyffryn Ystwyth, ar ochr ogleddol yr afon honno, ryw filltir i’r dwyrain o bentref Llanilar. Y ffordd a ddangosir rhwng pen ucha’r map a’r gwaelod yw’r B4340 heddiw o Aberystwyth i Bontrhydfendigaid. Yr afonig sy’n rhedeg o’r chwith i’r dde yw’r un a elwir heddiw Afon Llanfihangel, ond yr enw gwreiddiol oedd Afon Pyllu, fel y dangosir gan yr enwau Pwlly Uchaf a Phwlly Isaf (gynt Aberpyllu). Dangosir ffordd yn rhedeg ychydig yn uwch na’r Pyllu: lôn werdd ydyw heddiw.

Gwelir Glanystwyth ei hun (A1) i’r dde o’r ffordd fawr. Er i’r tŷ gael ei foderneiddio droeon, mae trwch y muriau’n ddigon i awgrymu ei oedran. Y lle mwyaf diddorol ar y map o safbwynt hanes, debyg yw A10, sef Pentre Du, yn ymyl afon Pyllu. Mae’r cael ei ddisgrifio yn y rhestr fel ‘Houses, mill etc’. Nid oes dim ar ôl erbyn heddiw, ond mae pobl leol yn dal yn gyfarwydd ȃ’r enw. Mae’n ymddangos mai grwp o dai clom oedd yno, o bosibl yn gymuned o sgwatwyr. Dengys cofrestr plwyf Llanfihangel-y-Creuddyn Isaf bod dwy ferch ifanc o blant Pentre Du wedi marw o’r frech wen yn 1801. Yn 1861, yn ôl y Cyfrifiad, roedd tri theulu’n byw yn ‘Black Village’, fel y’i gelwid. Erbyn 1901 dim ond un teulu oedd yno.

Mae enwau mwyafrif y caeau’n ddigon cyffredin: Cae Pwll, Cae Bach, Cae Coch, ac ymlaen. Mwy diddorol yw A3, Dol y Cappel. Ond beth yw ei ystyr? Nid oes cofnod o gapel na sefydliad crefyddol arall (Ysgol Sul, er enghraifft) yn gysylltiedig ȃ Glanystwyth. Mae’r un broblem ar fap Tan-yr-allt, lle nodir ‘Cae Capel’: erbyn hyn mai’n debyg mae sail yr enw oedd sylfaen y villa Rufeinig a ddarganfuwyd yno’n ddiweddar. A16 yw Cae Ty’n y Fron, sy’n engraifft dda o’r broses o lyncu fferm fach (Tyddyn y Fron yn wreiddiol) gan fferm fwy.

Ar lan afon Pyllu ceir Dol-y-pandy (A14), er nad oes dim i ddangos bod y pandy’n dal i sefyll yn 1787: yn ei ymyl mae tir ‘about the Mill Leet’ (A13), oedd yn cario dŵr o’r Pyllu i felin Pentre Du. Does dim arbennig o ddifyr am enwau caeau Gwaununfuwch, ond mae’r enw ei hun yn awgrymu mai tir tlawd oedd yno.

Pan welais y map am y tro cyntaf, tua deng mlynedd ar hugain yn ôl, dangosais gopi i Mr Hugh Tudor, oedd yr adeg honno’n byw yng Nglanystwyth, yn fab hynaf i’r perchennog, Mr Tom Tudor. Enwodd yr holl gaeau yn ôl ei wybodaeth ar y pryd, ac er bod rhai caeau wedi cael eu cyfuno ac felly wedi colli hen enwau 1787, roedd canran da yn aros yr un fath. Ond roedd y defnydd a wnaed o’r caeau wedi newid yn fawr: mae’r deg neu ragor o gaeau oedd gynt yn tyfu cnydau bellach i gyd yn laswellt.

I ddysgu mwy am waith a chasgliadau’r Llyfrgell beth am danysgrifio yn y golofn ar y dde.

Rhagor o gofnodion #CaruMapiau

Casgliad Mapiau’r Llyfrgell

Postiwyd - 07-02-2018 Dim sylwadau

#CaruCelf / Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

#CaruCelf – Valériane Leblond

Mis yma, yr artist Valériane Leblond sydd yn cymryd rhan yn ymgyrch #CaruCelf.

Mae wedi dewis View from Hen Gaer Castellan gan Edrica Huws (1907-1999) fel ei dewis olaf

Rwyf wrth fy modd efo’r ffordd mae’r artist yn defnyddio defnydd yn y modd y byddai peintiwr yn defnyddio lliwiau ar balet. Mae’r lliwiau yn ysgafn, ac o’r olwg gyntaf dydy’r gwrthrych ddim yn amlwg. Rwyf yn ei gweld hi’n ddiddorol fod Edrica Huws yn defnyddio clytwaith, crefft sydd ddim yn boblogaidd iawn ym myd celf, ond sydd wedi bod yn ffordd i ferched gyfleu eu hunain am ganrifoedd, yn enwedig yng Nghymru. Mae ei steil yn unigryw iawn ac mae’r patrwm ar y defnydd yn rhoi dimensiwn ychwanegol i’r gwaith.

View from Hen Gaer Castellan

Valériane Leblond

← Older Posts

Categorïau

Archif

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog